Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Komunitní centrum pro integraci moldavské menšiny

Cílem projektu je zřízení a provoz komunitního centra pro cizince moldavské národnosti, vytvoření poradenského centra a zároveň prostřednictvím kulturního komunitního centra nastavit efektivní cestu pro plnou integraci cílové skupiny do většinové společnosti. ...
Více


Založení výrobny pokrmů EatFit.cz

Cílem projektu je vytvořit sociální podnik, který jednak vytvoří pracovní místa pro osoby z cílové skupiny a současně bude vytvářet produkt, který přispěje k řešení situace neustále se zvyšujícího počtu obyvatel trpících nadváhou. Hlavním produktem projektu je výroba pokrmů z kvalitních surovin, které budou obsahovat dostatek základních nutrientů ve vyváženém ...
Více


Kulturně komunitní centrum Palmovka – „Lahůdky“

Smyslem projektu je rozšířit stávající působení žadatele v kulturní sféře do kulturně-sociální, a to prostřednictvím vybudování kulturně komunitního centra Lahůdky na Palmovce, a s tím související naplnění potřeb vymezených cílových skupin pomocí aktivit, které vedou k jejich integraci. ...
Více


Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty

Cílem projektu je stabilizovat jedno z nejstarších pražských nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, jehož počátky sahají do roku 1992. Projekt pojímá obě formy služby, tedy terénní i ambulantní. Terénní formou je streetwork ve speciálně upraveném autobusu Uličník (oceněn magistrátem v roce 2017 1. místem v soutěži prevence kriminality v ...
Více


Komunitní centrum Jako doma

Cílem projektu je poskytnout alespoň 40 ženám v sociální tísni přístup k adekvátním službám a aktivitám, které reflektují jejich specifické potřeby a na jejichž podobě se aktivně podílejí. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace komunitně vzdělávacího centra, které bude fungovat na principu participativního a partnerského přístupu v práci se sociálně vyloučenými ...
Více


Specializované dohledové centrum se zapojením osob znevýhodněných na trhu práce – provozní fáze

Cílem předkládaného projektu je vytvoření životaschopného sociálního podniku, v podobě specializovaného dohledového centra se zapojením seniorů, osob se zdravotním postižením a obětí tresné činnosti a domácího násilí. Dílčím cílem je pak začlenit tyto osoby na otevřený trh práce a vytvořit takové pracovní prostředí, které bude vyhovovat jejich individuálním potřebám. Dohledové ...
Více


Knihovna s komunitním přesahem Černý most

Cílem projektu je lépe zpřístupnit nově zrekonstruované prostory Městské knihovny v Praze na Černém Mostě prostřednictvím nově vzniklého komunitního centra. Těmto skupinám bude umožněno smysluplně trávit svůj volný čas. ...
Více


Mobilní kancelář La Strada ČR pro obchodované osoby

Cílem projektu je zefektivnění poskytování služeb obchodovaným a vykořisťovaným osobám skrze rozvoj terénní práce zaměřené řešení problematiky obchodování s lidmi a pracovního vykořisťování na území hl. m. Prahy a přípravu registrace a zaregistrování nové sociální služby Terénní programy organizací La Strada ČR. ...
Více


2. etapa – Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice

Cílem projektu je podpora sociálního bydlení v městské části Praha- Petrovice vybudováním bytů pro osoby v bytové nouzi. Realizací projektu se omezí nebezpečí segregace cílových skupin a zůstane dostupná podpora v jejich bydlení formou rozptýlených bytů. ...
Více


Rekonstrukce hospodářské budovy ve farním areálu v Praze Hostivaři za účelem vybudování komunitního centra

Cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. ...
Více


H 4.0 Kulturně – komunitní centrum

Cílem projektu je vybudovat v nevyužívané budově hl. m. Prahy kulturně komunitní prostor pro zvolené cílové skupiny, který by naplňoval jejich potřeby komunitních a sociálních vazeb a eliminoval tak jejich sociální vyloučení. ...
Více


Kulturně komunitní centrum Praha – Zbraslav

Cílem projektu je zlepšení postavení rodin s dětmi a dětí v nepříznivé sociální situaci na území MČ Praha – Zbraslav a preventivní aktivity vedoucí k co největší eliminaci ohrožení rodiny a dítěte. ...
Více


Sociální bydlení v Praze – Třeboradicích

Cílem projektu je vznik sociálního bydlení v oblasti, kde je nyní nedostatečná kapacita bytů pro osoby v sociální a bytové nouzi. Záměrem je také osoby z cílových skupin podpořit v jejich sociálním začlenění a osamostatnění. ...
Více


Specializované dohledové centrum se zapojením osob znevýhodněných na trhu práce

Cílem projektu je vytvoření životaschopného sociálního podniku, v podobě specializovaného dohledového centra se zapojením seniorů a osob se zdravotním postižením. ...
Více


Sociální podnik FOTO ZOUL

Hlavním cílem projektu a tím i nové podnikatelské aktivity je vybudování optimálního modelu sociálního podnikání, jenž umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, čímž jim bude usnadněna integrace do společnosti. ...
Více


Výroba müsli tyčinek v sociálním podniku

Projekt vytváří novou provozovnu na výrobu müsli tyčinek fungující na principech sociálního podnikání. ...
Více


Nová Café Therapy

Cílem projektu je vytvoření nového pracovního místa v rozsahu dvou úvazků, tzn. 80hodin týdně. Tyto úvazky obsadíme osobami z cílových skupin. ...
Více


Výroba zeleninových chipsů v sociálním podniku

Projektem vznikne kompletně vybavená nová provozovna s linkou na sušení zeleniny a výrobu ochucených zeleninových chipsů fungující jako sociální podnik. ...
Více


Stavební úpravy fary na komunitní centrum u kostela sv. Gotharda v Praze Bubenči

Cílem projektu je rekonstrukce budovy fary, která bude sloužit jako komunitní centrum pro setkávání osob z cílových skupin a farníků. ...
Více


Objekt pro sociální bydlení – Schoellerova 11, Třeboradice

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce stávajícího bytového objektu vytvořit nabídku sociálních bytů, a reagovat tím na poptávku ze strany osob ohrožených bytovou nouzí. ...
Více