Realizované projekty

Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci a respektu

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000061
Zaměření projektu:Předložený projekt vychází z aktuální situace proměňování společnosti v České republice, resp. v Praze, kde žije největší počet cizinců. S tím kontrastují výsledky výzkumů týkající se názorů a postojů občanů České republiky, mezi nimiž rostou negativní tendence vůči národnostním menšinám a cizincům. Mezi žáky SŠ můžeme dokonce pozorovat tendence příklonu k extrémně pravicovým hnutím. Klademe si proto za cíl prevenci projevů xenofobie mezi žáky všech typů SŠ v Praze.
Žadatel:Multikulturní centrum Praha, z.s.
:
Výše schválené podpory:2 605 680 Kč
Harmonogram:

01.09.2016 - 30.06.2018

WWW:www.mkc.cz

Předložený projekt vychází z aktuální situace proměňování společnosti v České republice, resp. v Praze, kde žije největší počet cizinců. S tím kontrastují výsledky výzkumů týkající se názorů a postojů občanů České republiky, mezi nimiž rostou negativní tendence vůči národnostním menšinám a cizincům. Mezi žáky SŠ můžeme dokonce pozorovat tendence příklonu k extrémně pravicovým hnutím. Klademe si proto za cíl prevenci projevů xenofobie mezi žáky všech typů SŠ v Praze.