Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 29. 6. 2020 ZDE   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Komunitní centrum 21. století

Cílem projektu je vytvoření nového komunitního centra Spiralis (tzv. KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ), které rozvine stávající aktivity Klubu Spiralis. Komunitní centrum 21. století (dále jen KC 21) prostřednictvím svých sociálně aktivizačních aktivit trvale propojí CS (60 osob, rodiny v nepříznivé životní situaci) z území hl. m. Prahy s jejich veřejností. ...
Více


Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu II

Cílem projektu je prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působit na cílovou skupinu osob po/ve výkonu trestu, poskytovat činnosti sloužící jako prevence sociálního vyloučení, pokusit se zabránit recidivě a pomoci zapojit se zpět do života místní komunity. ...
Více


Babi, dědo, máme si co říci!

Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení u seniorů a podpora jejich aktivního zapojení do mezigeneračního soužití. Cíle projektu bude dosaženo realizací aktivit projektu zaměřených na aktivizaci seniorů, na podporu využívání zdrojů v rámci komunit, na podporu kontaktu mezi seniory a na podporu navazování mezigeneračních vztahů. ...
Více


Sociální podnik Pasparta – nová místa pro lidi s autismem

Cílem projektu je vznik třech nových pracovních míst pro pracovníky s PAS a vytvoření podmínek, které těmto lidem umožní na pracovních pozicích samostatně a úspěšně fungovat. Lidé na těchto pracovních pozicích se budou podílet na výrobě učebních pomůcek pro děti s PAS a dalšími handicapy, přičemž budou mít na starosti ...
Více


Migrace v minulosti – porozumění současnosti

Cílem projektu je u žáků základních a středních škol zvýšit informovanost o fenoménu migrace, jejích příčinách a možných důsledcích. Vytvořená metodika v kombinaci s artefaktovou sadou by měla žákům svou srozumitelností a názorností usnadnit lepší zorientování se v tomto poměrně složitém tématu. Vyjasnění pojmů migrace, migrant, imigrace atd. Dalším cílem ...
Více


Krizová pomoc efektivněji

Cílem projektu je v horizontu 10 měsíců zakoupit osobní automobil vč. příslušenství, pomůcky pro práci s klienty, úpravu a vybavení denní místnosti, vybavení místnosti pracovníků krizové pomoci a odhlučnění místnosti krizové pomoci a tím zvýšit v době udržitelnosti dostupnost a kvalitu krizové pomoci občanům hl. m. Prahy, kteří se ocitnou ...
Více


Komunitní centrum Dismas

V rámci realizace projektu vznikne nové Komunitní centrum Dismas (KCD), díky kterému dojde k posílení místní sociální soudržnosti mezi CS – lidmi s kriminální minulostí a lidmi bez ní a k soc. začlenění rodin, kde některý ze členů má záznam v RT. ...
Více


Sociální podnik – cukrárna a bistro Ollies v Praze

Hlavním cílem projektu je vybudovat sociální podnik se zaměřením na výrobu a prodej cukrářských a zdravých slaných pokrmů v cukrárně s bistrem. Cílem projektového záměru je vybavení a zařízení objektu tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Obecně prospěšný cíl žadatele spočívá ...
Více


Profesionalizace úklidových služeb sociálního podniku

Hlavním cílem projektu je vytvoření stabilních pracovních míst pro lidi s mentálním postižením. Budou založeny dva nové úklidové týmy, které budou poskytovat úklidové služby na území hl. m. Prahy. Z rozpočtu projektu bude financován nákup dvou nových vozidel (pětimístná dodávka s větším úložným prostorem), která jsou potřebná pro úklid. Lidé ...
Více


Rozvoj Komunitního centra Černý Most II

Projekt je zaměřen na rozvoj komunitního centra působícího v městské části Praha 14, v lokalitě Broumarská. Aktivity projektu směřují k prevenci sociálního vyloučení a posilování sociální soudržnosti na úrovni místní komunity. ...
Více


Romský mentor v Praze

Cílem projektu je přispět ke zrovnoprávnění dětí se SVP ve společnosti realizací pravidelných volnočasových aktivit z oblasti umění a sportu. ...
Více


Inkluzivní program neformálního vzdělávání prostřednictvím hudební výchovy ve školách zřizovaných MHP

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluzního programu neformálního vzdělávání v oblasti hudební výchovy. Dalšími cíli je posílení proinkluzivního prostředí ve školách, posílení přijímání odlišností a jejich respektování a tolerance, podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí a mládeže. Vzhledem k vývoji ve světě budou právě současní žáci ZŠ ...
Více


LAB64

Smyslem projektu je vznik nové, kvalitní infrastruktury podnikatelského inkubátoru s prvky technologického parku v oblasti kreativního průmyslu, s obecným záměrem dlouhodobě zlepšovat prostředí pro snažší vznik a rozvoj nových, znalostně intenzivních podniků s exportním potenciálem, zejména v začátcích jejich činnosti. ...
Více


Můj úspěch ? sociální podnik pro (re)start života

Dlouhodobým cílem sociálního podniku je vytvořit funkční centrum veřejně prospěšného podnikání (sociálního podniku) v oblasti grafiky, služby v oblasti internet marketingu: SEO, copywriting, správa PPC kampaní, e-mail marketing, včetně poradenství, nastavení a správy komplexních kampaní atd. Jako doplňové služby bude sociální podnik poskytovat služby natáčení videoživotopisů, videodotazníků a dokumentárních videozáznamů, ...
Více


Play Everyday Together

Projekt Play EveryDay Together svými činnostmi podporuje a rozpracovává téma komunitních aktivit a začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit. ...
Více


Twin Catering – rozvoj nové cateringové sociální firmy

Cílem projektu je založit nový dynamický a moderní sociální podnik, který zaměstná osoby se zdravotním postižením, konkrétně s lehkým mentálním postižením. Nový sociální podnik bude nabízet komplexní cateringové služby, především atraktivním způsobem prodeje z mobilní kavárny. Hlavní inovací a zároveň symbolem Twin Catering bude speciálně upravený automobil (dodávka) pro potřeby ...
Více


Komunitní centrum pro integraci moldavské menšiny

Cílem projektu je zřízení a provoz komunitního centra pro cizince moldavské národnosti, vytvoření poradenského centra a zároveň prostřednictvím kulturního komunitního centra nastavit efektivní cestu pro plnou integraci cílové skupiny do většinové společnosti. ...
Více


ETIKA jako komplexní přístup k rozvíjení etických, sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků MŠ a ZŠ Parentes (1. stupně)

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj etických, sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků MŠ a ZŠ Parentes. MŠ i ZŠ Parentes jsou školská zařízení poskytující inkluzivní vzdělávání , která jsou otevřená pro všechny děti. V MŠ, která disponuje kapacitou 23 dětí ve 2 třídách (Motýlci a Koníci), je ...
Více


Odpolední klub pro inkluzi

Cílem projektu je rozvíjet kompetence žáků v návaznosti na rámcové vzdělávací programy (sociální a personální kompetence, občanské kompetence, udržitelný rozvoj, vztah k místu, multikulturní kompetence a další) v rámci volnočasových aktivit a to v inkluzivním kolektivu sestaveném z dětí cizinců i dětí z většinové společnosti. ...
Více


Šance pro všechny, šance pro každého

Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, tím přispět ke zlepšení rovných příležitostí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a včasné zajištění péče o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a dětí s odlišným mateřským jazykem. Pedagogvé budou proškoleni v metodě FIE, jejíž kvalifikované používání vede u dětí k rozvoji myšlení a schopnosti ...
Více