Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Klub Tamino: Navýšení kapacit dětských skupin na Praze 6

Během projektu Klub Tamino, o. p. s. vybuduje, zapíše do evidence dětských skupin a začne provozovat dětskou skupinu s názvem „Klub Tamino 6“. Díky nové DS zajistíme kvalitní a dostupnou péči o nejmladší děti a podpoříme jejich rodiče při jejich zapojování na trh práce. Údaje o DS: Adresa: José Martího ...
Více


Zkvalitnění sociálních služeb Farní charity Praha 1

Projekt podpoří zkvalitnění registrovaných sociálních služeb terénní program Máří a Nízkoprahové denní centrum pro ženy na Praze 1, které se jako jedny z mála specializují na podporu velmi specifické skupiny žen bez domova, bez přístřeší nebo ohrožených bezdomovectvím. Cílem projektu je vybavit službu novým zázemím vozu pro lepší práci s ...
Více


Rozvoj sociální služby v prostorách FS ČCE Smíchov

Předmětem projektu je rekonstrukce části kostela Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 5-Smíchov za účelem rozvoje registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi poskytovatele InBáze, který je garantem projektu v udržitelnosti. ...
Více


Rekonstrukce azylového domu Naděje v Praze-Záběhlicích

Hlavním cílem projektu je komplexní rekonstrukce azylového domu v Záběhlicích. Jedná se o stavební investiční práce, které je nutné realizovat, tak aby byl dům plněn funkční a nabízel důstojné zázemí cílové skupině projektu. Realizace projektu umožní žadateli poskytovat dále poskytovat relevantní sociální službu azylového domu (§ 57), zaregistrovanou pod číslem ...
Více


Rekonstrukce cvičné kuchyně ZŠ Křimická

Cílem projektu je modernizace cvičné kuchyně v ZŠ Křimická s kapacitou 16 míst pro žáky školy ZŠ Křimická. Cíle bude dosaženo rekonstrukcí stávající cvičné kuchyně a vybavením prostoru zařizovacími předměty. Díky cvičné kuchyni na ZŠ Křimická dojde k rozvoji polytechnických dovedností žáků, konkrétně k rozvoji zručnosti v oblasti pracovní výchovy ...
Více


Modernizace 3 učeben ZŠ TGM Praha 7

Projekt je zaměřen na modernizaci 3 učeben na ZŠ TGM Praha 7, Ortenovo nám. 34. Konkrétně se jedná o učebnu přírodovědnou (přírodopis, zeměpis, matematika), cvičnou kuchyňku a učebnu českého jazyka. Projekt vychází z reálné potřeby zajistit konkurenceschopné podmínky pro moderní výuku přírodních věd, praktické předměty a výuku českého jazyka se ...
Více


Modernizace odborných učeben historické budovy školy

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání na Základní škole v Kunraticích, Praha 4, Předškolní 420. Škola nedisponuje dostatkem odborných učeben, některé z učeben, které budou v rámci projektu řešeny, se v současnosti ani nevyužívají, a to z důvodu nevhodného technického stavu i nedostatku mobiliáře pro jejich vybavení. ZŠ Kunratice ...
Více


Modernizace tří odborných učeben a jazykové učebny

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění odborného a jazykového vzdělávání prostřednictvím zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury v budově žadatele. Konkrétně realizací projektu dojde k modernizaci fotoateliéru a výtvarného ateliéru a ke vzniku zcela nové kreslírny a jazykové učebny. Vznik nových učeben a modernizace stávajících reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny. Nové a ...
Více


Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská

Projekt spočívá v modernizaci učebny přírodních věd a to prostřednictvím drobných stavebních prací, nákupem moderních výukových pomůcek a interaktivních prostředků, které jsou pro moderní způsob výuky nepostradatelné. Součástí projektu je konektivita – zasíťování učebny. ...
Více


MODERNIZACE UČEBEN NA ZŠ DR.E.BENEŠE II

Projekt spočívá v modernizaci 2 učeben přírodních věd, tak aby odpovídaly požadavkům dnešní doby. Učebny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s informačními a komunikačními technologiemi. ...
Více


Polytechnika a EVVO v naší školce

Cílem projektu je podpořit polytechnické a environmentální vzdělávání v Mateřské škole MOTÝLEK, Praha 13, Vlasákova 955. Pro dosažení tohoto cíle je nutné do výuky zařadit nové výukové pomůcky rozvíjející znalosti a dovednosti dětí školy v oblasti polytechniky a EVVO. Primárně se bude jednat o venkovní výukové prvky na školní zahradu. ...
Více


Rekonstrukce a modernizace učebny přírodních věd č. 460 a jazykové učebny č. 461

Cílem projektu je zkvalitnění jazykového a přírodovědného vzdělávání na OA Hovorčovická. Pro dosažení cíle je nutné: zajistit kvalitní infrastrukturu pro výuku cizích jazyků včetně práce s digitálními technologiemi, zajistit kvalitní infrastrukturu pro výuku matematiky včetně práce s digitálními technologiemi, sdílet příklady dobré praxe a spolupracovat s dalšími školami viz memorandum, ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. III.

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení Střední průmyslové školy dopravní a.s. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace tří dílčích částí: -modernizace a dovybavení laboratoře diagnostiky vozidel -modernizace dílen odborného výcviku -modernizace elektroučebny. ...
Více


MODERNIZACE VÝUKY PŘÍRODNÍCH VĚD NA GVP

Projekt spočívá v modernizaci 2 učeben biologie, které budou odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborné učebny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. U obou učeben budou žáci pracovat s moderním a kompletním vybavením pro experimentální ...
Více


PŘÍRODOPIS A CHEMIE NÁS BAVÍ

Projekt spočívá v modernizaci a rekonstrukci učebny přírodních věd pro výuku přírodopisu a chemie, tak aby odpovídala požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí přírodovědného vzdělávání s podporou klíčových kompetencí na práci s digitálními technologiemi. ...
Více


MŠ Jakobiho – podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání

Projekt řeší podporu výuky EVVO a polytechniky pro CS realizací II. etapy modernizace zahrady MŠ Jakobiho. Bude pořízena řada venkovních prvků a didaktických pomůcek v přírodním stylu k rozvoji EVVO, polytechniky, řemeslných dovedností, jemné motoriky a klíčových kompetencí dětí. Realizace přispěje ke kvalitnímu vzdělávání a podpoří rovný přístup ke vzdělání ...
Více


Podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova

Projekt řeší podporu výuky EVVO a polytechniky pro CS vč. dětí se SVP ve 2 objektech MŠ Troilova: Troilova (venkovní učebna vč. mobiliáře) a Útulná (proutěná vesnice, stoly, smyslová cesta) a pořízení didaktických pomůcek k rozvoji EVVO, řemeslných dovedností, jemné motoriky a klíčových kompetencí dětí. Realizace přispěje ke kvalitnímu vzdělávání ...
Více


48. výzva – Podpora polytechnického vzdělávání a EVVO v MŠ Čtyřlístek

Projekt řeší vybudování venkovní učebny a třech vnitřních prostor v MŠ, vč. jejich vybavení pro rozvoj environmentální a polytechnické výchovy dětí, vč. dětí se SVP a zlepšování podmínek pro pedagogickou činnost v MŠ Čtyřlístek. Realizace projektu přispěje k zajištění kvalitního vzdělávání, rozvoji klíčových kompetencí a významně podpoří rovný přístup ke ...
Více


Podpora EVVO v MŠ Malkovského

Projekt řeší podporu výuky EVVO a polytechniky pro CS a zlepšování podmínek pro pedagogickou činnost v MŠ Malkovského pořízením venkovní badatelny, prvků a didaktických pomůcek k rozvoji EVVO, polytechnických dovedností a klíčových kompetencí dětí. Realizace projektu přispěje k zajištění kvalitního vzdělávání, posílí rozvoj EVVO a polytechniky, podpoří rovný přístup ke ...
Více


Podpora vzdělávání dvouletých dětí a rozvoj polytechnických dovedností dětí v Mateřské škole ZAHRÁDKA

Projekt v souladu s výzvou reaguje na nerovnoměrné vybavení škol v Praze, snaží se o posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a rozvoj klíčových kompetencí ve vztahu přechodu na základní školu. Bylo navrženo nejlepší řešení pro investice, díky kterým dojde k modernizaci vnitřního vybavení školy pro zkvalitnění podmínek pro ...
Více