Realizované projekty

Seminář pro příjemce 58. výzvy dne 14. 6. 2022, bližší informace ZDE.   ***   Výstava v Nové radnici   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Provoz dětské skupiny BONA III Centra sociálních služeb Praha

Projekt DS BONA III dle zákona č. 247/2014 Sb. přímo navazuje na stávající projekt Provoz dětské skupiny Bona II v Centru sociálních služeb Praha. DS působí na adrese Šromova č. p. 862/3, 198 00 Praha 9 – Černý Most. Kapacita zařízení péče o děti je 12 dětí ve věku od ...
Více


Dětská skupina Jesličky II

Cílem projektu je zajištění provozu stávající dětské skupiny Jesličky. Jedná se o zařízení s kapacitou 15 dětí, s adresou místa provozu U Pergamenky 1144/1a, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00. ...
Více


Dětská skupina Panorama II

Cílem projektu je zajištění provozu stávající dětské skupiny Panorama pro děti s kapacitou 12 dětí, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s adresou místa provozu Maroldovo panorama – Výstaviště 417, Praha 7 – Bubeneč, PSČ 170 00. ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Sluníčka III.

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatel zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká dětské skupiny Sluníčka ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Motýlci III.

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatel zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká dětské skupiny Motýlci ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Broučci III.

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatel zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká první dětské skupiny ...
Více


Dětská skupina Zvonek III

V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Zvonek, Magistrátu HMP a kvalifikace dvou pečujících osob. Skupina, s kapacitou 12 míst, zajišťuje službu péče o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky dle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Celoroční ...
Více


Dětská skupina Klíček III

V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Klíček, Magistrátu HMP a kvalifikace dvou pečujících osob. Skupina, s kapacitou 12 míst, zajišťuje službu péče o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky dle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Celoroční ...
Více


Pořízení bezbariérových vozidel pro převoz klientů a zaměstnanců vozíčkářů Poloviny nebe

Předmětem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytované sociální služby Sociální rehabilitace na území hl. m. Prahy. Projekt je zaměřen na cílové skupiny lidí se zdravotním omezením, tělesným postižením, seniory, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím, kterým se díky komplexnímu materiálnímu ...
Více


Modernizace Azylového bytu Proxima Sociale o.p.s.

Cílem projektu je dosáhnout kvality prostorového a materiálního zázemí sociální služby, která odpovídá reálným potřebám cílové skupiny matek s dětmi i aktuálnímu standardu bydlení, a zefektivnit tak proces řešení nepříznivé sociální situace ztráty bydlení uplatňovanými metodami sociální práce. Tím dojde k modernizaci a rozvoji služby oproti stávajícímu stavu. Konkrétně se ...
Více


Modernizace zázemí a obnova vozového parku Terénního programu Drop In, o.p.s.

Modernizace vybavení, obnova vozového parku a zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance TP Drop In, o.p.s., který pracuje s lidmi užívajících drogy injekčně. TP se zároveň dlouhodobě rozšiřuje, zázemí služby je koncipováno na menší počet pracovníků. Projekt obnovy vybavení je směřován k prostorovému uzpůsobení, zútulnění a rozšíření kapacity prostoru. ...
Více


Dolní Počernice – INFORMOVANÁ VES

Projekt Dolní Počernice – INFORMOVANÁ VES si klade za cíl vznik a vývoj komplexního informačního systému pro obyvatelé Dolních Počernic. Bude mít pozitivní dopad na možnosti informování občanů ze strany samosprávy městské části. Samospráva MČ a 2 739 obyvatel MČ jsou dvěma hlavními CS. Součástí informačního systému bude mobilní aplikace ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice II

Projekt navazuje na aktivity projektu v rámci výzvy 51 a dále pokračuje ve vytváření podmínek pro rozvoj demokratické kultury v ZŠ Kunratice. Projekt je zaměřen na následující oblasti: kolegiální podpora a spolupráce uvnitř učitelského sboru, podpora třídních učitelů v práci s různorodým kolektivem, inspirace k zavádění prvků demokratické kultury do ...
Více


Zvýšení kapacity MŠ náměstí Osvoboditelů

Cílem projektu je rozšíření kapacity stávající Mateřské školy – Radotín. Jedná se o státní MŠ s dlouholetou tradicí. Rozšířením dojde ke vzniku 1 nové učebny (herny) pro děti, pořízení potřebného vybavení a zajištění bezbariérovosti pomocí osobních výtahů. Celkem se jedná o navýšení kapacity: 24 dětí/žáků, které bude promítnuto do rejstříku ...
Více


Rozvoj demokratické kultury v Montessori školách Andílek

Projekt Montessori škol Andílek se komplexně zaměřuje na rozvoj vzdělávání naší školy (MŠ i ZŠ) skrze zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Ve prospěch cílových skupin projektu bude realizován komplexní projekt zahrnující tvorbu nových výstupů pro začleňování dětí s OMJ, přímou práci s dětmi s OMJ, podporu ...
Více


Za jeden provaz

Projekt se zabývá problematikou adaptace žáků s odlišným mateřským jazykem do školního prostředí. Řeší vznik přehledného systému (příručky), který bude sloužit jako podpora pro pedagogické pracovníky, žáky s OMJ a jejich rodiče. Projekt přináší inovativní cestu, díky které se žáci s OMJ i jejich okolí, budou cítit přijímáni a bezpečně ...
Více


Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy

V rámci předloženého projektu je navrhována investice do rekonstrukce společných prostor 3 bytových domů obsahujících byty v bytovém fondu Hl. m. Prahy, přičemž po provedené rekonstrukci bude podpořeno 56 bytů sociálního bydlení. Provedením rekonstrukce se zlepší stav bytových domů, resp. předmětných bytů a tedy dostupnost bydlení pro osoby, které bydlet ...
Více


Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází

Projekt „Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází“ reaguje na potřeby získávat podrobnější a přesnější informace o dopravním proudu ze silniční dopravy. Skrze institut ŘOIP bude vyvinuta informační databáze, která může přinést zcela nové informace a dopravní charakteristiky. Tento efektivní nástroj poskytne komplexní ucelená ...
Více


Letem interkulturním světem III.

Projekt navazuje na dva úspěšné projekty realizovány v MŠ Bambíno v letech 2016 – 2019. Cílem projektu je prohloubení multikulturní výchovy v rámci vzdělávacího programu pro děti navštěvující MŠ. Tento základní cíl bude podpořen vytvořením multikulturních výukových materiálů, kontinuálním vzděláváním pedagogických pracovníků a zapojením rodičů. ...
Více


Společně pro kvalitní život v metropoli

Projekt posiluje kompetence žáků k udržitelnému rozvoji a k lepšímu soužití v metropoli. Prostřednictvím interaktivního vzdělávacího programu získají žáci nové znalosti studiem online modulu, dovednosti při zjišťování údajů a mapování svého okolí a posílí své postoje skrze žákovské projekty. Program akcentuje dobré životní prostředí a zdravé mezilidské vztahy jako základ ...
Více