Realizované projekty

Na území hlavního města bylo od roku 2014 zrealizováno více než 1 600 projektů Operačního programu Praha – pól růstu ČR, které zvyšují kvalitu života Pražanům i návštěvníkům Prahy.

Ukázky projektů ze všech prioritních os najdete v galerii níže.

 

Rozšíření důležité dopravní tepny – Strakonická ulice

Nový pruh mezi autobusovými zastávkami Dostihová a Barrandovský most přispívá k plynulejšímu provozu vozů MHD a složek Integrovaného záchranného systému. Projekt oceňují nejen cestující MHD, kteří se hlavně v ranní špičce dostanou do cíle výrazně rychleji, ale i místní obyvatelé a chodci. V místě zástavby byl použitý asfalt se sníženou hlučností, aby doprava méně rušila, a pěší se dočkali nových chodníků.

Více zde»

Projekt č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002144

Multimediální učebna v Základní škole Brdičkova

Během 6měsíční rekonstrukce došlo ke stavebním úpravám učebny a následně pak jejímu vybavení novým nábytkem a výukovými pomůckami, včetně nové ICT techniky, kam patří individuální počítače pro děti, laserový projektor, 3D tiskárna nebo interaktivní set.

Nová učebna významně rozšiřuje moderní formy výuky a zvyšuje motivaci žáků o přírodní vědy a cizí jazyky.

Více zde»

Projekt č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002144

Podnikatelský inkubátor BEEP-IAL

Holešovické zvukové studio, včetně potřebného zázemí studia, vzniklo na 150 m2 a nabízí špičkové technické vybavení. Patří sem inovační technologie v oblasti immersive audio, což doslova znamená obklopující zvuk, který posluchačům přináší trojrozměrný zážitek a zcela novou emociální úroveň zábavy v poslechu hudby, sledování filmů nebo hraní her.

Více zde»

Projekt č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_072/0001877

Rozšíření mateřské školy Oáza v Modřanech

Zrekonstruovanou školku v místě bydliště oceňují rodiče malých dětí v Praze 12. Díky evropským projektům se podařilo vybudovat nové prostory, které rozšířily kapacitu školky o 56 míst a zmodernizovat venkovní zahradu, která podporuje děti v polytechnice a EVVO vzdělávání.

Více zde»

Projekt č.: CZ.07.4.67/0.0/0.0/20_078/0002058

Projekt č.: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002181

Vzdělávací program Social Impact of Climate Rules

Program Social impact of Climate rules je určený pro pedagogy a studenty pražských základních a středních škol. Podporuje využívání nových technologií, reflexi aktuálních témat se zaměřením na udržitelnost a moderní pojetí výuky. Komplexní metodika programu vznikla ve spolupráci s odborníky z oblastí umělé inteligence, virtuální reality, vodíkových technologií, termovize a biotechnologií.

Více zde»

Projekt č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002115

Mobilní poradna – bezpečné a kvalitní služby v terénu

Díky projektu se podařilo pořídit funkční mobilní poradnu pro území hlavního města, která nabízí ohrožené skupině odbornou pomoc. Sanitní vůz je vybaven zdravotnickým vybavením včetně gynekologického křesla, odbornou pomoc pak poskytují zdravotní sestra a sociální pracovnice. Mobilní poradna vyjíždí dle rozpisu služeb terénních týmů s přihlédnutím na individuální potřeby klientů, což v praxi znamená kdykoliv během dne nebo večera.

Více zde»

Projekt č.: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002061

Centrum pro aplikovaný výzkum kosmických technologií

Při příležitosti oslav stého výročí založení otevřel Výzkumný a zkušební letecký ústav v roce 2022 novou budovu s názvem „C3T – Czech Centre for Competitive Technologies.“ Budova bude sloužit jak Výzkumnému a zkušebnímu leteckému ústavu (VZLÚ), který tak nahradí některé laboratoře a další experimentální pracoviště v již nevyhovujících prostorách, tak inovačním firmám, které mají speciální požadavky na infrastrukturu, a to zejména v oborech zaměřených na kosmickou techniku.

Více zde»

Projekt č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_072/0001624

Zdroj: VZLU

Čistá voda – zdravé město

Cílem projektu Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka bylo zvýšit úroveň poznání o příčinách a důsledcích znečištění vod, zavést do praxe nové technologie a postupy, a v konečném důsledku tak omezit zdravotní rizika, která plynou z kontaminace vodních toků cizorodými látkami.

Více zde»

Projekt č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000378

Rozšíření Základní školy Lyčkovo náměstí

Díky projektu se podařilo vytvořit moderní školu, která slouží nárokům doby a individuálním potřebám žáků základní školy.

V Pernerově ulici bylo nově vybudováno 11 tříd, zaměřených na inovativní způsob výuky s využitím 1,5 hodinových bloků, speciálním rozestavěním lavic pro lepší spolupráci či absencí klasického hodnocení.

Více zde»

Projekt č.: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000409

Dětská skupina Zvonek pro zaměstnance MHMP

Díky zřízení dětské skupiny pro děti od dvou let se mohou pečující rodiče, zaměstnanci Magistrátu hl. města Prahy, vracet do zaměstnání dříve a sladit tak pracovní, soukromý a rodinný život dle svých potřeb.

Rodiče vyzdvihují především pestrou a edukativní náplň denního programu a skvělou informovanost o plánovaných aktivitách. Kapacita skupiny je 12 dětí.

Více zde»

Projekt č.: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001618

Multikulturní centrum Praha

Díky projektu měli studenti na různých typech středních škol možnost zúčastnit se série interaktivních workshopů a exkurzí na různé téma (uprchlictví, LGTB aj).

Cílem aktivit bylo rozvíjet kritické myšlení a argumentační dovednosti žáků. Ti porozuměli mechanismům vzniku negativních stereotypů, roli médií v tomto procesu a uvědomili si i historickou proměnlivost mezi normalitou a jinakostí.

Více zde»

Projekt č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000061

Využití mobilních dat pro projektování veřejné dopravy

Optimalizace a efektivní plánování složitého systému pražské veřejné dopravy je díky novému softwaru na zpracování BigDat (data mobilních operátorů, data o poloze vozidel, digitální mapové podklady) jednodušší. Součástí projektu je laboratorní testování, ověření v reálném prostředí na vybraném koridoru veřejné dopravy, ale také rozšíření systému na celé území pražské integrované dopravy.

Více zde»

Projekt č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000939

Prague IoT Centre & Smart City inkubátor

Díky projektu vznikl v Praze prostor, kde se startupy a ostatní členové komunity v oblasti Smart City a IoT mohou setkávat, vzdělávat a pracovat na svých vlastních projektech.

Firmy, které prošly intenzivním inkubačním programem, ocenily především kvalitní mentoring, který byl klíčovým prvkem v jejich vývoji. Díky podpoře inkubátoru došlo u firem např. k rozvoji produktu, vzniku nových pracovních míst nebo získání investora.

Více zde»

Projekt č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000611

Přeměna školy na energeticky a uhlíkově pozitivní budovu

Díky komplexní rekonstrukci se budova proměnila na energeticky plusovou. Systém podle předpokládané spotřeby automaticky rozhoduje, kdy je potřeba energii dokupovat nebo naopak pouštět zpět do sítě. Energie je přitom jen jedním prvkem z komplexní mozaiky udržitelnosti, která byla jako první v České republice oceněná prestižním zlatým certifikátem kvality SBToolCZ. Video projektu zde»

Více zde»

CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0000673

Mateřská škola – Kosí hnízdo Praha-Slivenec

Cílem projektu bylo primárně povzbudit pokrok u dětí, pro něž čeština není mateřským jazykem. Díky projektu ve školce pracovala dvojjazyčná asistentka, která se soustředila na podporu a zlepšení vzájemné komunikace mezi pedagogem a dětmi nebo logopedické prevenci, ale i komunikaci s rodiči pro pochopení chodu školky. Více zde»

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001866

Dětská skupina – Žižkovská školička

Díky dětským skupinám, které vznikly při základní škole Cimburkova na Praze 3, se mohli rodiče malých dětí ze sociálně slabých rodin vrátit dříve do pracovního procesu nebo si dokončit vzdělání. Pro děti samotné byla možnost navštěvovat dětské skupiny vítanou alternativou pro osvojení si nezbytných znalostí, návyků a dovedností, které jim ulehčí nástup do školy. Více zde»

Projekt č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000638

Dostavba základní školy Praha-Dolní Chabry

Rozšířením kapacity školy o 10 nových učeben přineslo méně dětí ve třídách. To umožňuje individuálnější přístup a více prostoru i pro děti se specifickými potřebami, tedy děti se zdravotním, sociálním nebo kulturním handicapem. Více zde»

CZ.07.4.67/0.0/0.0/18_062/0001401

Centrum Koruna a Dům na půli cesty v Radotíně

Místo pro kvalitní trávení volného času a inspirativní prostory pro setkávání nebo vzdělávání se, ale dokonce i místo pro život. To je multifukční centrum v Radotíně, ve kterém díky evropským fondům vzniklo Kulturně komunitní centrum Koruna a Dům na půli cesty. Více: zde»

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000921
CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0001778

Sociální bydlení v Praze-Třeboradicích

Díky projektu vznikly čtyři nové sociální byty o dispozici 2+kk a 3+kk s rozlohou až 57 m2, částečně vybavené a připravené k okamžitému bydlení. V prvním roce po dokončení stavebních úprav se nastěhovalo 18 osob, z toho 13 dětí. Více: zde»

CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000569

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000903

Specializované dohledové centrum pro seniory

Nové dohledové centrum pomáhá cílové skupině, tedy seniorům a osobám znevýhodněným na trhu práce, dvojím směrem. Starším osobám nabízí asistenci a podporu 24 hodin denně a 7 dní v týdnů, zároveň zaměstnancům zvyšuje kompetence a uplatitelnost na trhu práce. Více: zde»

CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000574

Elektrobusy pro Prahu

Od roku 2022 jezdí na území hlavního města 14 elektrobusů, které jsou nasazeny zejména na lince
154 (Strašnická – Koleje Jižní Město). Cestující tak nově využívají pro své cesty moderní, nízkopodlažní vozy, které jsou poháněny výlučně elektricky a jsou tak plně bezemisní. Více zde»

CZ.07.2.13/0.0/0.0/18_060/0001885

Výzkum a vývoj navigačního a informačního systému

Cílem projektu se zakázkou v režimu PCP (Pre-commercial Procurement) bylo na základě důkladného výzkumu původního stavu a potřeb Nemocnice Na Františku navrhnout a otestovat prototypy navigačního a informačního systému, který budou moci využít i další nemocnice. Více zde»

CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000457

Kryté parkoviště P+R Černý Most

Výstavba parkovací domu na konečné stanici metra Černý Most uleví dopravě v centru města, což má za následek zlepšení vzduchu a životního prostředí v hlavním městě. Vzniklo celkem 886 parkovacích míst (89 je určeno pro parkování aut na plyn a 8 pro dobíjení elektromobilů), 22 stání pro handicapované a 18 širších parkovacích míst pro rodiče s dětmi. Více zde»

CZ.07.2.13/0.0/0.0/16_034/0001037

Městská knihovna v Praze, pobočka Rajská zahrada

Rekonstrukcí pobočky Městské knihovny na Černém Mostě se podařilo vytvořit snadno přístupný, variabilní a bezpečný prostor, který slouží k setkávání lidí, od dětí po seniory, a jejich aktivnímu zapojení do komunitního života lokality. Více zde»

CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000592

Energetické úspory na radnici Prahy 14

Rekonstruované budovy radnice využívají obnovitelné zdroje energie a inteligentní BMS na bázi IT řešení (Building Management System). Ročně tak radnice městské části ušetří 402 tisíc kWh spotřeby primární energie a sníží emise skleníkových plynů až o 113 tun CO2. Více zde»

CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001316

Komunitní centrum Farní dvůr v Hostivaři

Díky rekonstrukci bývalých hospodářských budov vzniklo unikátní komunitní centrum. Centrum je provozováno farností u kostela Stětí sv. Jana Křtitele a jeho dveře zůstávají otevřené všem potřebným a zájemcům o komunitní aktivity. Více zde»

CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000562

Koncepty Fakulty stavební ČVUT pro Prahu

Díky podpoře z pražského operačního programu se podařilo ověřit několik návrhů (konceptů) vzniklých na půdě ČVUT, u nichž byla provedena jejich praktická demonstrace a otestována použitelnost v reálném prostředí. Jedním z nich byla unikátní městská protihluková stěna, jejíž výška dosahuje pouhých cca 30 cm. Všechny testované koncepty reagovaly na potřeby Prahy jako města s cílem přispět k řešení místních problémů. Více zde»

CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000377

Společné vzdělávání v základní škole

Prostřednictvím projektů realizovaných na základní škole v Praze 6 se podařilo lépe zapojit do výuky děti s odlišným mateřským jazykem. Podpora mířila i mezi pedagogy, kteří měli možnost zúčastnit se zahraničních stáží, kde načerpali nové zkušenosti ohledně organizace výuky dětí s jazykovou bariérou. Více zde»

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001181
CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001551
CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000066

Ergoteraupetická místnost

Cílem projektu bylo zvyšování soběstačnosti lidí se zdravotním postižením prostřednictvím efektivního využívání asistivních technologií. Díky podpoře evropských fondů se podařilo vybudovat v Praze 9 nácvikovou místnost, kde si klienti mohou s odbornou podporou vyzkoušet nejrůznější kompenzační pomůcky. Více zde»

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000877

Modernizace středoškolských učeben

Díky projektu se mohou studenti střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze 10 aktivně zapojit do praktické výuky odborných předmětů. Moderní učebny umožňují žákům sestavovat demonstrační úlohy a provádět ověřující měření. Více zde»

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001020
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000396

Podnikatelský inkubátor H4.0 Art&Digital Lab

Posláním nově vzniklého kreativního inkubátoru H4.0 Art&Digital Lab v holešovické tržnici je podpora inovativních projektů a start-upů, rozvoje myšlenek a produktů kreativních lidí a firem působících v oblasti Art&Digital. Díky podpoře pražského operačního programu tyto služby už využilo 20 začínajících podniků. Více zde»

CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0000880

Energetické úspory ve veřejném osvětlení

Realizace projektu spočívala v pořízení a výměně 4,5 tisíce svítidel s moderní LED technologií v severovýchodní části Prahy.

Nové energeticky úspornější veřejné osvětlení dosahuje úspory energie o 30 %. Více zde»

CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000622

Modernizace azylových domů

Díky rekonstrukci tří azylových domů na Černém Mostě se zvedla jak kvalita poskytovaných služeb, tak bezpečnost a uživatelský komfort obyvatel dočasných domovů. Více zde»

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000889

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska

Nové komunitní centrum v Praze 8 přináší bývalým vězňům prostor pro odborné poradenství, tréninková místa nebo možnost trávení volného času, místní obyvatelé mají možnost starat se o komunitní zahrádky. Na společných seminářích nebo kulturních akcích dochází k přirozenému zapojení lidí s různou minulostí. Více zde»

CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001742
CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000675
CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000162

Nová budova mateřské školy

Cílem projektu bylo řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o předškolní děti v Městské části Praha - Šeberov a umožnit tak jejich rodičům včasný návrat na trh práce a zároveň zajistit těmto dětem podmínky pro plnohodnotné předškolní vzdělávání. Díky výstavbě nového pavilonu mateřské školy v Hrnčířích vzniklo 25 nových míst pro nejmenší děti. Více zde»

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0000667