Realizované projekty

ČISTÁ VODA – ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000378
Zaměření projektu:V důsledku antropogenních vlivů se do životního prostředí, a tím i do vod, dostávají celá spektra cizorodých látek. Kontaminanty ovlivňují nejen život v tocích, ale také člověka. Mohou z vod povrchových přecházet do vod pitných a podzemních a nepřímo tak nepříznivě ovlivňovat kvalitu života lidské populace. V rámci řešení projektu budou ověřovány čtyři koncepty zabývající se různými druhy vod a různými druhy kontaminantů.
Žadatel:Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Partner:-
Výše schválené podpory:30 792 770,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:http://www.vuv.cz

Projekt se zabývá jak krátkodobými cíli, mezi něž patří např. zvýšení úrovně poznání o časoprostorovém vnosu pesticidů do vodárenské nádrže Švihov, tak dlouhodobými cíli, mezi něž patří např. zachování pasivního monitoringu ve VN Švihov v místě odběru vody pro ÚV Želivku pro zjišťování úrovně znečištění pesticidy a jinými specifickými organickými látkami.