Realizované projekty

FAJN NOVÝ DVŮR U KORUNY

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001778
Zaměření projektu:Cílem projektu je podpora komunitních aktivit a místní sociální soudržnosti v Městské části Praha 16 prostřednictvím nově vzniklého kulturně komunitního centra Koruna, jehož výstavba byla podpořena v rámci výzvy č. 35 OP PPR. Dojde k zahájení provozu KC, které nabídne své aktivity vybraným cílovým skupinám. Realizovány budou nízkoprahové, environmentální, aktivizační, poradenské, kulturní, vzdělávací i pohybové aktivity. Délka projektu je stanovena na 24 měsíců. Podpořeno bude celkem 158 osob.
Žadatel:Městská část Praha 16
Partner:
Výše schválené podpory:4 120 022,50 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 9. 2021

WWW:https://www.praha16.eu/

Cílem projektu je podpora komunitních aktivit a místní sociální soudržnosti v Městské části Praha 16 prostřednictvím nově vzniklého kulturně komunitního centra Koruna, jehož výstavba byla podpořena v rámci výzvy č. 35 OP PPR. Dojde k zahájení provozu KC, které nabídne své aktivity vybraným cílovým skupinám. Realizovány budou nízkoprahové, environmentální, aktivizační, poradenské, kulturní, vzdělávací i pohybové aktivity. Délka projektu je stanovena na 24 měsíců. Podpořeno bude celkem 158 osob.

 

Centrum nabízí kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity lidem všech generací. Jeho součástí je také Dům na půli cesty, který pomáhá k samostatnému startu dětem z dětských domovů.

Spotify