Realizované projekty

Dům na půli cesty KORUNA

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000921
Zaměření projektu:Předmětem projektu je vybudování nového DNPC, v němž bude provozována sociální služba poskytující ubytování, společenské prostředí, terapeutickou činnost a pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí pro mladé osoby začínající obtížný vstup do samostatného života. Důraz bude kladen na zapojení sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob. Výstupem projektu bude nový prostor se nabídkou přechodného ubytování a žádoucích návazných sociálních aktivizačních služeb.
Žadatel:Městská část Praha 16
Partner:
Výše schválené podpory:19 213 490 Kč
Harmonogram:

01.03.2019 -

WWW:http://www.mcpraha16.cz/
Video projektu

Předmětem projektu bylo vybudování nového Domu na půli cesty, který pomáhá zejména k samostatnému startu dětem z dětských domovů. Je zde provozována sociální služba poskytující ubytování, společenské prostředí, terapeutickou činnost a pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí pro mladé osoby začínající obtížný vstup do samostatného života.

Dům na půli cesty je součástí nového Kulturně-komunitního centra Koruna, jež mohlo vzniknout i díky
prostředkům z evropských fondů. Centrum nabízí kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity lidem všech generací.