Realizované projekty

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

Koncepty Fakulty Stavební ČVUT pro Prahu 2017

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000377
Zaměření projektu:Smyslem projektu je ověření proveditelnosti vybraných dílčích projektů (konceptů)/vybraného konceptu. Dílčí projekty (koncepty) se zaměřují na tradičně pokryté oblasti Stavební fakulty, tedy na dopravní infrastruktury, energetické úspory ve veřejných budovách, úsporné stavební technologie pro výstavbu veřejných budov, oblast památkové péče, obnovy a ochrany památkově chráněných objektů, správy a rozvoje městských ekosystémů, snižování znečištění hlukem, snižování znečištění ovzduší a nakládání s odpady.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:31 448 862,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:http://www.cvut.cz

Dílčí projekty (koncepty) se zaměřují na snížení znečištění v místě za čističkou odpadních vod, snížení spotřeby energie, snížení nákladů na výstavbu, snížení provozních nákladů, zvýšení spokojenosti uživatelů, snížení nákladů na provoz a údržbu, snížení hlučnosti, rozšíření využitelných ploch, snížení hlučnosti v obydlených oblastech, snížení nákladů na správu a údržbu v oblasti památkové péče, snížení hlučnosti v blízkosti tramvajových tratí.