Realizované projekty

C3T – Czech Center for Competitive Technologies

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_072/0001624
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na výstavbu budovy s označením C3T - Czech Centre for Competitive Technologies.
Žadatel:Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Partner:
Výše schválené podpory:173 740 000
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 12. 2019
Ukončení projektu: 31. 7. 2022

WWW:https://www.vzlu.cz/vtp/
Video projektu

Projekt byl zaměřen na výstavbu budovy s označením C3T – Czech Centre for Competitive Technologies.

Nová budova bude sloužit jak VZLÚ, který má již některé laboratoře a další experimentální pracoviště v

nevyhovujících prostorách, tak i inovačním firmám, které mají speciální požadavky na infrastrukturu,

zejména v oborech zaměřených kosmickou techniku. Novou budovu C3T s užitnou plochou 5 920 m2

provozuje akreditovaný Vědeckotechnický park VZLÚ, který je organizační složkou VZLÚ.