Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Rekonstrukce hospodářské budovy ve farním areálu v Praze Hostivaři za účelem vybudování komunitního centra

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000562
Zaměření projektu:Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy (objekt C Klubovny) na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozováno v provizorních prostorách fary. V kulturně komunitním centru budou probíhat sociálně aktivizační aktivity vedoucí k začleňování zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení.
Žadatel:Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař
Partner:-
Výše schválené podpory:12 173 718,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018

WWW:www.centrumhostivar.cz

Cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení.