Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Modernizace učebny praktických cvičení elektrotechniky a elektroniky

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000396
Zaměření projektu:Obsahem projektu je vytvoření výukového prostředí pro interaktivní výuku elektrotechniky, elektroniky a řídicí techniky. Cílem je vytvořit efektivní zdroj názorné výuky, který přibližuje vlastnosti a chování elektronických obvodů a součástek a umožňuje interaktivní vyhodnocování pomocí počítače. Vytváří prostředí pro aktivní zapojení studentů do procesu vzdělávání jejich přímou účastí bezprostředně po teoretickém vyložení problému a tím vede k získání hlubších a trvalejších znalostí. Cílová skupina žáků bude moci na místě ověřovat právě probíranou látku na 6 specializovaných pracovištích ve trojicích podle učitele pracujícího na 7. - učitelském pracovišti.
Žadatel:Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
Partner:-
Výše schválené podpory:2 499 996,70 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

WWW:www.uzlabina.cz

Cílem projektu je pomocí modernizace elektrotechnické učebny vytvořit efektivní zdroj názorné výuky, který přibližuje vlastnosti a chování elektronických obvodů a součástek cílové skupině žáků a umožní jim interaktivní vyhodnocování výsledků práce pomocí počítače.