Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Dostavba ZŠ Praha – Dolní Chabry

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/18_062/0001401
Zaměření projektu:Projekt reaguje na zvyšující se potřebu CS po umístění v ZŠ s péčí pro žáky se SVP a sociokulturním znevýhodněním, s respektem k aktuálním požadavkům na sociální inkluzi (snížení počtu dětí ve třídě, individualizace), kterou nyní nelze (100% naplněná kapacita) uspokojit. V ZŠ Dolní Chabry vznikne 10 kmenových učeben pro 300/100 žáků (aplikace inkluze). Učebny podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny žáky z CS. Projekt má značnou připravenost, je zařazen ve SR MAP P8, realizace 2020-2021.
Žadatel:Městská část Praha-Dolní Chabry
Partner:
Výše schválené podpory:40 000 000 Kč
Harmonogram:

30.12.2019 -

WWW:https://www.dchabry.cz
Video projektu

Kvalitní vzdělání v místě bydliště je jedna z priorit Prahy. Prostředky z evropských fondů pomohly v roce 2021 vybudovat třípodlažní pavilon s 10 učebnami pro 300 žáků základní školy v Dolních Chabrech. Škola tak pojme nyní o 100 dětí více. Ve třídě je přitom méně dětí, což umožňuje individuálnější přístup.