Realizované projekty

Inovativní využití mobilních dat pro projektování veřejné dopravy

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000939
Zaměření projektu:Předmětem projektu je návrh, vývoj, implementace, pilotní ověření a následná dodávka systému podporujícího optimalizaci nastavení systému dopravní obsluhy v prostředí veřejné osobní dopravy s využitím vícezdrojové datové agregace včetně zapojení tzv. Big Data a přístupů pro jejich zpracování (data operátorů mobilních sítí, data o poloze vozidel VHD, digitální mapové podklady, dostupná data o počtu přepravených osob, atd.)
Žadatel:Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID)
Partner:-
Výše schválené podpory:48 232 117,72 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1.2019
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2021

WWW:https://www.pid.cz
Video projektu

Díky prostředkům z evropských fondů vnikl software, který umí využít informace o pohybu cestujících. Anonymní data od mobilních operátorů slouží k efektivnímu plánování a zrychlení veřejné dopravy v Praze a širším okolí. MHD je tak plynulejší a rychlejší.