Realizované projekty

Kosí hnízdo – pražské šablony II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001481
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Žadatel:Spolek Kosí hnízdo, mateřská škola
Partner:-
Výše schválené podpory:558 901 Kč
Harmonogram:

01.09.2019 -

WWW:https://kosacci.kosihnizdo.org/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.