Realizované projekty

Komunitní centrum a zahrada RESTO

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000162
Zaměření projektu:Organizátoři vycházejí z přesvědčení a zkušeností, že sociální integrita komunity hraje významnou roli v procesu jejich celkové sociální integrace. KCaZ RESTO vznikne na území městské části Prahy 8 s dopadem na celé území ho města Prahy. Předpokládá se využití minimálně 280 osob z primárních cílové skupiny a 300 obyvatel ho města Prahy, především pak obyvatel městské části Praha 8.
Žadatel:RUBIKON Centrum, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:9 118 811,30 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://rubikoncentrum.cz

Projekt s názvem „Komunitní centrum a zahrada RESTO „ spočívá ve vytvoření Komunitního centra a zahrady (KCaZ) RESTO, které ve svém důsledku umožní funkční propojení služeb pro osoby v/po výkonu trestu a jejich rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, se současným vytvořením místa pro setkávání s širší komunitou obyvatel daného území.