Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Společným vzděláváním ke společnému soužití 2

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001181
Zaměření projektu:Projekt propojuje následujících témata: personální podporu škol, přímou podporu dětí s OMJ ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. V rámci udržitelnosti projekt plynule navazuje na předchozí projekt z OP PPR - viz Popis projektu.
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2
Partner:-
Výše schválené podpory:2 363 157 Kč
Harmonogram:

01.08.2018 - 31.12.2019

WWW:zs-ns2.cz

Projekt propojuje následujících témata: personální podporu škol, přímou podporu dětí s OMJ ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. V rámci udržitelnosti projekt plynule navazuje na předchozí projekt z OP PPR – viz Popis projektu.