Realizované projekty

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitených zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
Registrační číslo:CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000622
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti Soustavy VO prostřednictvím instalace technologicky modernějších svítidel. K hlavnímu cíli se váží tři cíle 1. Snížení emisí skleníkových plynů vznikajících při výrobě elektrické energie. 2. Úspora nákladů na spotřebu elektrické energie a snížení roční spotřeby primární energie v zařízeních pro dopravní infrastrukturu 3. Zvýšení inovativnosti svítidel v Soustavě VO - prokazováno indikátorem počet podpořených objektů, přičemž objektem je myšleno jedno svítidlo Soustavy VO a inovativnost je dána požadavkem na modernější technologii svítidel.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:
Výše schválené podpory:82 651 438,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2019

WWW:http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

Záměrem projektu je pořízení 4,5 tisíce nových svítidel a jejich instalace do soustavy veřejného osvětlení městské silniční dopravy v majetku Hlavního města Prahy (HMP) s cílem snížení energetické náročnosti.