Realizované projekty

Potkejme se na Kotlasce

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001742
Zaměření projektu:Projekt je určen pro osoby ve/po výkonu trestu a rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci v důsledku odsouzení člena rodiny.
Žadatel:RUBIKON Centrum, z.ú.
Partner:
Výše schválené podpory:4 499 979,10 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021
Ukončení projektu: 28. 2. 2023

WWW:www.rubikoncentrum.cz

Projekt je určen pro osoby ve/po výkonu trestu a rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci v důsledku odsouzení člena rodiny. Podpořeno bude celkem 165 osob. Obě cílové skupiny mají vysokou míru sociálního vyloučení, stigma a cílová skupina osob v/po výkonu trestu se vyznačuje komplexem znevýhodnění a bariér pro řešení své životní situace a rozvoj. Projekt podpoří komplex aktivit, které naplňují potřeby CS, jak v oblasti integrační, tak nabízí i možnosti k aktivní účasti na společenském životě v konkrétní komunitě.