Realizované projekty

Podnikatelský inkubátor BEEP-IAL

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_072/0001877
Zaměření projektu:Smyslem projektu je vytvořit v centru Prahy inkubátor, který umožní rozvoj znalostně intenzivních firem v Praze.
Žadatel:STUDIO BEEP a.s.
Partner:
Výše schválené podpory:6 252 366,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:www.studiobeep.cz

Smyslem projektu je vytvořit v centru Prahy inkubátor, který umožní rozvoj znalostně intenzivních firem v Praze. Činnosti inkubátoru budou realizovány v odpovídajícím technickém zázemí a současně s poskytnutím inovační technologie v oblasti kulturního a kreativního průmyslu ze zaměřením na oblast zvukové tvorby. Inkubátor pomůže s rozvojem začínajících a inovativních podniků, pro které je zahájení činnosti v oblasti zvukové tvorby náročné. A to vše za odborné podpory zkušených expertů.