Realizované projekty

ROZVOJ INTEGRAČNÍCH AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA A ZAHRADY KOTLASKA

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000675
Zaměření projektu:Projekt spočívá v rozvoji Komunitního centra a zahrady (dále KCaZ) KOTLASKA a navazuje na realizovaný proj. žadatele (v rámci OPPPR, do 12/2018). V proj. dojde k rozvoji zázemí centra a zintenzivnění principů participace a iniciativy ze strany CS a místní komunity. Projekt je zaměřen na rozvoj Strategie HMP formou uplatnění nových modelů posilování soc. soudržnosti a snižování soc. vyloučení osob v/po výkonu trestu a jejich rodin (250 os.) prostř. zapojení místní komunity (min. 400 os.).
Žadatel:RUBIKON Centrum, z.ú.
Partner:
Výše schválené podpory:5 999 870 Kč
Harmonogram:

01.01.2019 - 31.12.2020

WWW:www.rubikoncentrum.cz

Projekt spočívá v rozvoji Komunitního centra a zahrady (dále KCaZ) KOTLASKA a navazuje na realizovaný proj. žadatele (v rámci OPPPR, do 12/2018). V proj. dojde k rozvoji zázemí centra a zintenzivnění principů participace a iniciativy ze strany CS a místní komunity. Projekt je zaměřen na rozvoj Strategie HMP formou uplatnění nových modelů posilování soc. soudržnosti a snižování soc. vyloučení osob v/po výkonu trestu a jejich rodin (250 os.) prostř. zapojení místní komunity (min. 400 os.).