Realizované projekty

Knihovna s komunitním přesahem Černý most

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000592
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na vznik nového komunitního centra v prostorách pobočky Městské knihovny Černý Most v Praze. Služby v rámci projektu budou zaměřeny na některé znevýhodněné sociální skupiny obyvatel. Mezi tyto sociální skupiny se řadí především senioři, nízkopříjmové skupiny obyvatel a v neposlední řadě také skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Cílem projektu je přispět k soudržnosti místních komunit v městské části Praha Černý Most.
Žadatel:Městská knihovna v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:3 707 141,22 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2017

WWW:www.mlp.cz

Cílem projektu je lépe zpřístupnit nově zrekonstruované prostory Městské knihovny v Praze na Černém Mostě prostřednictvím nově vzniklého komunitního centra. Těmto skupinám bude umožněno smysluplně trávit svůj volný čas.