Realizované projekty

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

Přírodní zahrada hrou v MŠ Oáza – podpora EVVO a polytechniky

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002181
Zaměření projektu:Realizace projektu přispěje k zajištění kvalitního vzdělávání, posílí rozvoj EVVO a polytechniky, podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti, vč. SVP. Projekt má značnou připravenost, využití více MŠ, je zařazen v MAP P12, realizace 2022.
Žadatel:Mateřská škola Oáza v Praze 12
Partner:
Výše schválené podpory: 1 929 672,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 6. 2022
Ukončení projektu: 31. 3. 2023

WWW:https://www.msoaza.cz/

Projekt řeší potřebu CS podpory výuky EVVO a polytechniky a zlepšování podmínek pro pedagogy v MŠ Oáza, vybudováním polytechnické učebny, didaktických prvků a pomůcek k rozvoji EVVO, polytechnických a řemeslných dovedností a klíčových kompetencí dětí. Realizace projektu přispěje k zajištění kvalitního vzdělávání, posílí rozvoj EVVO a polytechniky, podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti, vč. SVP. Projekt má značnou připravenost, využití více MŠ, je zařazen v MAP P12, realizace 2022.