Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Mateřská škola Hrnčíře

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0000667
Zaměření projektu:Projek je zaměřen na realizaci navýšení kapacity MŠ Na Příčné mezi formou demolice stávající nevyhovující budovy detašovaného pracoviště na adrese U Školky 655 v části Hrnčíře a následné výstavby nového pavilonu pro 2 třídy po 25 dětech. V rámci projektu tak dojde k navýšení kapacity stávající MŠ o jednu třídu, tj. 25 případně až 28 dětí, vč. nezbytného zázemí (kuchyň, šatny, venkovní úpravy atd.)
Žadatel:Městská část Praha-Šeberov
Partner:-
Výše schválené podpory:14 771 601,90 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2019

WWW:www.seberov.cz

Cílem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o předškolní děti na území hl. m. Prahy a umožnit tak jejich rodičům včasný návrat na trh práce a zároveň zajistit těmto dětem podmínky pro plnohodnotné předškolní vzdělávání.