Realizované projekty

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

Sociální bydlení v Praze – Třeboradicích

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000569
Zaměření projektu:Důvodem realizace projektu je nedostatečná kapacita sociálního bydlení v lokalitě pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a jež jsou v bytové nouzi.K tomuto účelu dojde k rekonstrukci stávajícího objektu parc.č. 23, k.ú. Třeboradice na sociální bydlení se čtyřmi bytovými jednotkami určených k bydlení pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Evidujeme min.10 takových osob. V rámci projektu budou podpořeny tyto skupiny osob: rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou.
Žadatel:Arcidiecézní charita Praha
Partner:-
Výše schválené podpory:11 889 753,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2019

WWW:http://praha.charita.cz/

Cílem projektu je vznik sociálního bydlení v oblasti, kde je nyní nedostatečná kapacita bytů pro osoby v sociální a bytové nouzi. Záměrem je také osoby z cílových skupin podpořit v jejich sociálním začlenění a osamostatnění.