Realizované projekty

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

ZŠ Lyčkovo náměstí, objekt Pernerova 29 – Praha 8 – navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000409
Zaměření projektu:Cílem projektu je vytvořit nové učebny (11 kmenových s maximální kapacitou 317 žáků (264 při inkluzi) a 1 odbornou pro 18 žáků ve stávajícím objektu ZŠ (objekt Pernerova 29), zvýšit kapacitu ZŠ s respektem k inkluzi a poskytnout komplexní služby v oblasti vzdělávání žáků se SVP a sociokulturním znevýhodněním a zároveň jim umožnit integraci do standardních žákovských kolektivů. Projekt je plně zaměřen na definované CS a naplňuje jejich potřebu umístit děti se zdravotním, sociálním či kulturním handicapem v kvalitním a dobře dostupném vzdělávacím zařízení.
Žadatel:Městská část Praha 8
Partner:-
Výše schválené podpory:61 403 061,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:https://www.praha8.cz/

Projekt reaguje na zvyšující se potřebu CS po umístění v ZŠ s péčí pro žáky se SVP a sociokulturním znevýhodněním v P8.