Realizované projekty

Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000903
Zaměření projektu:Projekt řeší problematiku nedostatečné kvality poskytovaných sociální služeb Arcidiecézní charity Praha na území Hl. m. Prahy. Cílem projektu je zvýšení kvality čtyř poskytovaných sociálních služeb - dvou azylových domů, noclehárny a sociální rehabilitace ve třech objektech na území Městské části Praha - Třeboradice, Městské části Praha 5 a Praha 8, které jsou určené pro tři cílové skupiny: osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a osoby se zdravotním postižením.
Žadatel:Arcidiecézní charita Praha
:
Výše schválené podpory:2 980 634 Kč
Harmonogram:

01.03.2019 -

WWW:http://praha.charita.cz/

Projekt řeší problematiku nedostatečné kvality poskytovaných sociální služeb Arcidiecézní charity Praha na území Hl. m. Prahy. Cílem projektu je zvýšení kvality čtyř poskytovaných sociálních služeb – dvou azylových domů, noclehárny a sociální rehabilitace ve třech objektech na území Městské části Praha – Třeboradice, Městské části Praha 5 a Praha 8, které jsou určené pro tři cílové skupiny: osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a osoby se zdravotním postižením.