Realizované projekty

Komunitní centrum JAKO DOMA
Komunitní centrum JAKO DOMA podpoří seniory v zapojení do komunity v Dolních Počernicích prostřednictvím realizovaných sociálně aktivizačních aktivit, kterých se bude moci zúčastnit kromě seniorů také široká veřejnost, čímž nově vznikne společenství se silnými vazbami. KC JAKO DOMA pomůže dále seniorů s navázáním nových sociálních vazeb v rámci společenství, jehož ...
Více
Vznik a provoz Komunitního centra ČCE Smíchov
Cílem projektu je vznik, provoz a rozvoj kulturně komunitního centra Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Smíchově za účelem podpory sociální soudržnosti a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do místní komunity. Činnosti budou aktivizovat cílovou skupinu (CS) projektu a místní společenství, propojovat je, poskytovat CS finanční a právní poradenství a ...
Více
Art Movement, z.s.
Předmětem projektu je celková modernizace a zlepšení kvality poskytované sociální služby prostřednictvím nákupu vhodné nemovitosti a její rekonstrukce na adrese Tusarova 1521/26, 170 00 Praha 7. Hlavním přínosem projektu tak bude vybudování kvalitního stabilního místa a odpovídajícího zázemí pro poskytování sociální služby dle §70 (zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o ...
Více
Stavební úpravy a opravy budovy fary pro komunitní centrum u kostela sv. Petra a Pavla – Praha 16
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění, rozšíření stávající služby a zavedení nových návazných činností farnosti u kostela sv. Petra a Pavla. Realizací záměru se otevře cesta pro nastartování nových aktivit, které zlepší a rozšíří stávající služby a zahájí činnost nového komunitního centra. Komunitní centrum bude vytvářet prostor pro řešení krizových situací ...
Více
Mobilní poradna – bezpečné místo pro poskytování kvalitních služeb
Hlavním cílem projektu je pořízení funkční mobilní poradny ve smyslu kvalitně vybaveného automobilu, který bude obhospodařovat území hlavního města Prahy. Mobilní poradny umožňují poskytovat i poradenství v nepříznivé sociální situaci v oblasti zdraví. Často jsme totiž první (a často jedinou) organizací, se kterou osoby spolupracují. I proto náš tým tvoří ...
Více
Komunitní centrum MANA
Cílem projektu je vybudovat jedno komunitní centrum v budově Husova sboru ve Vršovicích v ulici Moskevská, který bude soužit pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity a pro tři CS: Senioři, Děti a mládež z rodin v nepříznivé soc. situaci, Rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci včetně jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou do ...
Více
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice
Cílem projektu je vybudovat nový objekt určený pro provoz nízkoprahového a komunitního centra, který bude odpovídat potřebám nestátní neziskové organizace pro poskytování a zajišťování registrovaných služeb a aktivit komunitního centra a současně bude odpovídat potřebám jejích cílových skupin. Předpokládá se, že provoz nízkoprahového a komunitního centra bude organizovat a zajišťovat ...
Více
Pořízení 15 ks bateriových trolejbusů typu Kloubový (Kb) – linka 140
Projekt „Pořízení 15 ks bateriových trolejbusů typu Kloubový (Kb)- linka 140“ spočívá v nákupu plně bezemisních trolejbusů, které na lince 140 nahradí stávající zastaralé naftové kloubové autobusy, čímž dojde k významnému snížení produkce hluku a emisí škodlivin z autobusů a k rozvoji nízkouhlíkové multimodální městské dopravy a tím i k ...
Více
Vznik Komunitního centra Vráťa
Předmětem projektu je rekonstrukce části farního domu Náboženské obce Církve československé husitské (NO CŠSH) v ulici Vratislavova. Jedná se o aktivitu B: vznik kulturně-komunitního centra. Současné stavebně-technické řešení a uspořádání není vhodné pro nové sociálně aktivizační aktivity. ...
Více
Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí
Předmětem projektu je inovační partnerství zaměřené na vytvoření metodiky a softwarového nástroje – informačního systému – pro podporu krizového řízení a jeho nasazení pro pracovníky krizového řízení na všech úrovních, které by umožnilo dosáhnout zvýšení kvality při analýze, přípravě a zejména řešení mimořádných událostí a krizových situací na zvoleném území, ...
Více
Renovace sociálního bytu Osadní
Projektem dojde ke vzniku jednoho dostupného bytu formou rekonstrukce stávajícího bytu ve správě MČ Praha 7 na adrese adrese Osadní 1474/2, Praha 7, jehož stav neumožňuje dlouhodobý pronájem bez rekonstrukce. ...
Více
Pořízení 14 ks standardních elektrobusů
Projekt „Pořízení 14 ks elektrobusů typu Standard (Sd) – elektrifikace linky 154“ spočívá v nákupu plně bezemisních elektrobusů, které na lince 154 nahradí stávající zastaralé naftové autobusy, čímž dojde k významnému snížení produkce hluku a emisí škodlivin z autobusů a k rozvoji nízkouhlíkové multimodální městské dopravy a tím i k ...
Více
Učíme se pro budoucnost
Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání v MŠ v oblasti udržitelného rozvoje/EVVO a polytechnice tak, abychom do výchovy mohli zakomponovat kombinaci teoretický výuky uvnitř MŠ a praktické na školní zahradě s využitím venkovních výukových pomůcek. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím instalace venkovních učebních prvků určených pro výchovu k udržitelnému rozvoji. Dále ...
Více
Zlepšení podmínek zázemí služby sociální rehabilitace v BONA, o.p.s.
Cílem projektu je vytvořit komplexní a provázanou síť podpory pro lidi s duševním onemocněním v lokalitě Prahy 8. Žadatel tak pořídí vhodné zázemí a nezbytné vybavení, které umožní těmto lidem důstojné a neformální setkávání i jejich vzájemnou aktivizaci. Zároveň žadatel reaguje na navýšení kapacity služby sociální rehabilitace, resp. Terénního týmu ...
Více
Přístavba objektu ZŠ CHODOV
Cílem projektu je navýšení vzdělávací kapacity základních škol na území městské části Praha 11, prostřednictvím přítavby ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57. Přístavba zvýší kapacitu kmenových tříd o 10 a umožní realizaci plánu rozvoje inkluzivního vzdělávání v souladu s Místním akčním plánem MAP. Projekt vybaví kmenové třídy moderním zařízením včetně interaktivních ...
Více
Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu a udržitelný rozvoj města s minimalizovanými nároky na údržbu
Předmětem projektu je vytvoření informačního systému, jenž by měl být uceleným souborem dat o ekonomickém prostředí hl. m. Prahy. Jeho výstupy budou zobrazeny v interaktivním grafickém prostředí (například za pomocí softwaru Tableu či Powe BI), které umožní územní, časové a oborové analýzy. Toto prostředí bude součástí informačního systému a tedy ...
Více
Renovace sociálního bytu U Průhonu
Projektem dojde ke vzniku jednoho dostupného bytu formou rekonstrukce stávajícího bytu ve správě MČ Praha 7 na adrese U Průhonu 1138/28 ...
Více
Nízkoprahové komunitní centrum Zvonařova pro integraci lidí s duševním onemocněním
Hlavním cílem projektu je vytvořit nízkoprahové komunitní centrum Zvonařova, nabízející prostor pro lidi s duševním onemocněním v místě, které si vybrali k životu, jako lepší možnost začlenění do místní společnosti a jejího dění. Projekt přispěje k posilování sociální soudržnosti a k aktivizaci přímo v místní komunitě. Inovací je zapojení klientů ...
Více
Výzva 54 GJH
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze v ZŠ a MŠ Královská
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 ZMŠL
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 COP
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 CSAO
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Hlavní cíle je projektu je podpora žáků s OMJ a jejich ...
Více
Výzva 54 SPSF
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 GJP
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 GL
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
GEVOLON III
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 1SG
Hlavním cílem projektu je podpora inkluze žáků s OMJ. Cílem je zvýšit úspěšnost ve studiu žáků s OMJ. ...
Více
Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ Zbraslav III
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
MŠ Vejvanovského v Evropě II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 MS Malkovského
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 EDUCAnet
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 JGJ
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Rozvojem znalostí k toleranci III
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, komunitní aktivity, podpora inkluzivního prostředí škol a vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků. ...
Více
Svět mezi dětmi v MŠ Voráčovská II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Dveře dokořán II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3 – výzva 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Multikulturní vzdělávání ve Smiling Baby School II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Společně to dokážeme IV
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora inkluze v mateřské škole Klánovice II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Rovný přístup v ZŠ Na Beránku
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Multikulturní projekt MŠ Španělské
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony III OP PPR pro Dětské integrační centrum a mateřskou školu, s.r.o.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Posílení inkluze v ZŠ Campanus 3
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 Trivis
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
V MŠ Madolinka poznáváme kultury našich sousedů II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro MŠ Eduart
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro MŠ Beránek
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OPPR pro LMŠ Jaata
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OPPR pro LMŠ Šárynka
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OPPR pro MŠ Za Nadýmačem
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem MŠ Kocour
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu III
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OPPR pro MŠ Housenka
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Objevujeme svět kolem nás
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 ZŠ KLÁNOVICE
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 ZŠ SATALICE
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 OAP
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Projektový týden
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 1KŠPA
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 PHG
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 MŠS
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 MŠ Chodovická
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 KGM
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 PORG
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
V Janouchově všichni spolu
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze v ZŠ a MŠ Človíček
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Z.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001935 ...
Více
INkluzivní základka
Projekt je zaměřen na personální podporu školy, přímou podpora dětí s OMJ, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora inkluze v CMŠ Srdíčko 2
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony III OP PPR pro MŠ sv. Voršily
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 MŠ PŘÍBORSKÁ
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro ZŠ Dubeč
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka a komunitní aktivity. ...
Více
V MŠ Kovářská pomáháme dětem s OMJ
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony III OP PPR pro CMŠ Laura
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 ZŠ HORÁČKOVA
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora dětí s OMJ a inkluze v MŠ Košík
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 BEAN
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Myslíme globálně
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
S Úsměvem do světa
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Barevná Evropa
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 ZŠ UVN
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 ZMŠ LEŠENSKÁ
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. R ...
Více
Výzva 54 ZMŠ BASIC
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony II OP PPR pro Taneční centrum Praha
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Výzva 54 SPŠST Panská
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Mluvíme spolu
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Multikulturní vzdělávání v MŠ PlayWisely II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: dvě 4 hod komunitně-osvětová setkání s veřejností a rodiči a dvě 2 hod odborně zaměřená setkání s rodiči ...
Více
Multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: dvě komunitně-osvětová setkání s veřejností a rodiči a jedno odborně zaměřená setkání s rodiči. ...
Více
Podpora inkluze ve Victoria School II. (ZŠ)
Projekt je zaměřen na personální podporu školy formou zřízení pozice dvojjazyčného asistenta pedagoga, přímou podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců formou projektové výuky, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora dětí s OMJ a inkluze v MŠ Pastelka v P12
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol, – odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí, – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Semínko II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Multikulturní Korunovační II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora Inkluze na Základní škole Duhovka II.
Projekt je zaměřen na kombinaci personální podpory školy formou dvojjazyčného školního pedagoga, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků a komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora inkluze pro školku SmartFox Education
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, podpora dětí s OMJ, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více
Šablony II OP PPR pro ZŠ Jeseniova
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze a multikulturní vzdělávání 2020-2022 – ZŠ Jižní IV.
Projekt je zaměřen na: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
ZŠ a MŠ Chodov-pražské šablony III
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
ZŠ a MŠ Mendíků – multikulturní vzdělávání II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Za kamarády do světa III.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Všichni jsme tu kamarádi III.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Evropa v naší škole II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
ZŠ Jitřní – pomáháme dětem k úspěchu
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Multikulturní vzdělávání v MŠ Duhovka II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: 2 komunitně-osvětová 4hod setkání s veřejností a rodiči a 2 odborně zaměřená setkání s rodiči á 2 hod ...
Více
Cesty Evropou II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Evropa v naší školce II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Barevný rok s kamarády III.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze v MŠ U Stromu
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora multikulturního vzdělávání III.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze v MŠ BoTa
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Cesta kolem světa II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Kostičky ve světě
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze v MŠ Srdíčko
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.  ...
Více
ROBOTI NA BERÁNKU
V rámci projektu dojde k vytvoření odborné učebny robotiky sloužící primárně k zvýšení klíčových kompetencí v oblasti polytechnické výchovy a práce s digitálními technologiemi. Odborná učebna sekundárně podpoří zájem studentů o technické obory. Projekt je určen žákům naší školy od 4-9. tříd, v rámci projektu bude řešena konektivita a uzavřena ...
Více
MŠ Milánská – venkovní prostor k podpoře EVVO
Vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady ...
Více
Vybudování odborných učeben ZŠ K Dolům
Realizací projektu dojde k modernizaci přírodovědné učebny, která svým vybavením, z počátku 90. let minulého století neodpovídá současným požadavkům na badatelskou výuku. Učebna bude vybavena pro výuku 24 žáků. Dále bude vybudována nová multimediální jazyková učebna pro 20 žáků. V současné době škola specializovanou jazykovou učebnou nedisponuje, výuka probíhá v ...
Více
Investice do zahrady školy MŠ PASTELKA, Praha 13
Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i ...
Více
ZŠ Eden – Modernizace učebny přírodních věd
Projekt ZŠ Eden – Modernizace učebny přírodních věd má za cíl zkvalitnění výuky chemie, fyziky a přírodopisu díky modernizaci učebny, která je nyní k těmto předmětům využívána. Modernizací by tak mělo dojít ke zlepšení prostředí a využívání nových pomůcek pro výuku těchto předmětů a tak i k lepšímu rozvoji v ...
Více
Rozšíření kapacity MŠ Písnický domeček
Cílem projektu je rozšíření kapacity o 7 míst v Mateřské škole „Písnický domeček“ s. r. o. Projekt řeší vybudování nové třídy a jejího zázemí (ložnice, sociální zařízení, šatna, kuchyňka) ve stávající budově a jejich vybavení potřebným nábytkem a elektrospotřebiči. ...
Více
Renovace sociálního bytu Jankovcova
Projektem dojde ke vzniku jednoho dostupného bytu formou rekonstrukce stávajícího bytu ve správě MČ Praha 7 na adrese Jankovcova 864/45, jehož stav neumožňuje dlouhodobý pronájem bez rekonstrukce. ...
Více
Preference B
Cílem projektu je realizovat opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy na vybraných lokalitách. Změna dopravního režimu ve všech osmi lokalitách přispěje ke zvýšení rychlosti, plynulosti a spolehlivosti zejména veřejné dopravy, zvýšení srozumitelnosti a tím respektovanosti dopravního režimu (zejména VJP pro preferenci MHD, ale i ochrana pěších na přechodech pro ...
Více
Naše Evropa III.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
ŘEKNI A JÁ TI POMŮŽU 3
Projekt je zaměřen na: personální podporu škol a přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců v MŠ. V rámci projektu jsme schopni podpořit min. 60% dětí školy a jejich rodičů. To vše za podpory ,,Dvojjazyčného asistenta“ a projektové výuky. Nyní zaměřeno na více projektové výuky. ...
Více
Multikulturní vzdělávání v GENIUS Mateřská škola
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: dvě komunitně-osvětová setkání s veřejností a rodiči a odborně zaměřené setkání s rodiči. ...
Více
Inkluze v MŠ Royal kindergarten
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Multikulturní vzdělávání v Maxíkově školce II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: 2 komunitně-osvětová setkání s veřejností a rodiči a 5 odborně zaměřených setkání s rodiči ...
Více
Vítej mezi námi II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora žáků s OMJ II
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.  ...
Více
Multikulturní výchova – Tvrdá 1 II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Babylon ve Square 2
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze a MŠ Jahoda III
Projekt je zaměřen na kombinace následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, školní komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
MŠ Hlubočepská – kulturní šablony II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Cestujeme za inspirací
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze v MŠ Chytrá sovička
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony II OP PPR pro MŠ a ZŠ sv. Augustina
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Vzděláváme se všichni
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Vítejte v české škole II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Svět v naší školce II.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 13.407.893 Základní údaje o Cílové skupině: celkový ...
Více
Multikulturní vzdělávání v MŠ Happy Child II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: dvě komunitně-osvětové setkání s veřejností a rodiči, čtyři odborně zaměřená setkání s rodiči. ...
Více
Šablony II OP PPR pro CSZŠ Jana Pavla II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více
Šablony II OP PPR pro SOŠS sv. Zdislavy
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více
Multikulturní šablony II pro MŠ Klamovka
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Abychom si všichni rozuměli
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze v MŠ Paculova II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogickýh pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Společnou cestou k toleranci v multikulturním světě II.
Projekt je zaměřen na kombinaci témat – podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka, komunitní aktivity, proinkluzivní prostředí školy apod. Kombinací výše uvedených aktivit chceme pokračovat v kontinuální podpoře integrace (v návaznosti na Výzvu 49), prohlubovat pozitivní a podpůrné multikulturní prostředí. ...
Více
S.P.Q.A.G.
Projekt reviduje činnost demokratických institucí školy, rozvíjí kompetence pro demokratickou kulturu žáků, zavádí opatření pro zlepšování školního klimatu a posiluje spolupráci a vzájemnou odpovědnost všech aktérů školy (žáků, rodičů, učitelů, vedení). Hlavním prostředkem k dosažení žádoucích změn je práce tzv. interních a externích průvodců demokratickou kulturou, kteří budou inspirovat, motivovat ...
Více
Modernizace multimediální odborné učebny na ZŠ Korunovační
Projekt Modernizace multimediální odborné učebny na ZŠ Korunovační má za cíl zkvalitnění výuky cizích jazyků, matematiky, přírodopisu, zeměpisu, čtenářské gramotnosti a informatiky díky modernizaci multimediální učebny. Modernizací dojde ke zlepšení prostředí a využívání nových pomůcek pro výuku a tak i k lepšímu rozvoji žáků školy. ...
Více
Investice do ZŠ Praha 5 – Řeporyje, za účelem zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a investice do pořízení výukových pomůcek pro práci se žáky dle jejich SVP a investice do vybavení potřebného pro rozvoj KK žáků
Projekt vychází z analýzy situace a to na základě dotazníkového šetření mezi vedením školy, pedagogy a rodiči. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou MAP, KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby CS. Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle 3E naplnilo ...
Více
Školní zahrada k podpoře EVVO – vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady
Projekt řeší absenci vhodného prostorového zázemí pro vzdělávání dětí v EVVO a polytechnice a zlepšování podmínek pro pedagogickou činnost v MŠ Albrechtická vybudováním venkovní učebny, instalací vzdělávacích prvků a přeměnou na přírodní zahradu k zajištění kvalitního předškolního vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí dětí. Vhodné zázemí v MŠ chybí. Posílí se ...
Více
Svět kolem nás
Základním cílem projektu je podpora výchovy k polytechnickému a environmentálnímu vzdělávání žáků mateřské školy s pozitivním dopadem na osobnostní rozvoj dítěte, jeho začlenění v rámci společnosti a zvýšení přitažlivosti polytechnických oborů pro žáky mateřské školy. Zásobník náhradních projektů ...
Více
Vybavení učeben mediální komunikace a modernizace jazykových učeben
Projekt se soustředí na modernizaci jazykové učebny. V rámci projektu bude nově vybudována jazyková laboratoř s interaktivní tabulí pro 16 žáků. Laboratoř bude vybavena unikátní technologií podporující všechny jazykové kompetence žáků. Učebna bude využívána všemi vzdělávacími obory školy (provoz diplomatických služeb, právní administrativa, řízení lidských zdrojů a bankovnictví). Pořízení této ...
Více
Investice v MŠ U RUMCAJSE, Praha 13
Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i ...
Více
Navýšení kapacity Mateřské školy Řeporyje
Bude vybudována přístavba stávajícího objektu MŠ Řeporyje s kapacitou 50 dětí (2 třídy á 25 dětí) v souladu s podmínkami 36. výzvy OP PPR a respektováním potřeb stanovených CS. Cílem je zvýšení kapacity stávající MŠ na potřebnou úroveň a vyřešení nežádoucího stavu chybějících míst v MŠ. MČ Praha – Řeporyje ...
Více
Vybudování Komunitního centra JAKO DOMA
Cílem projektu je vybudování Komunitního centra JAKO DOMA pro seniory. Komunitní centrum bude vybudováno v polovině objektu ul. Národních hrdinů č.p. 366, který je ve svěřené správě MČ Praha Dolní Počernice. Smyslem projektu je vybudovat prostory a zázemí pro realizaci sociálně-aktivizačních aktivit (kulturních, aktivizačních, sociálních a pohybových) pro cíl.skupinu, kterou ...
Více
Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hl. m. Prahy
Obsahem projektu je vývoj jednotného celoměstského systému pro evidenci a správu informačních modelů staveb pro účely hospodaření s nemovitým majetkem HMP. Systém bude provázán s existujícími projekty 3D modelu Prahy a digitální technické mapy tak, aby vznikl jedinečný procesní a vzájemně propojený datový model geografických a pasportních informací. Toto inovativní ...
Více
Křížem krážem
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
MŠ Waldorská 54
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora multikulturality v MŠ U Uranie
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze a multikulturní vzdělávání 2020-2022 – ZŠ Kbely
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora rozvoje inkluzivního prostředí v ZŠ Heřmánek prostřednictvím inspirace ze zahraničí
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím zahraničních stáží, komunitní aktivity s rodiči/zákon. zástupci žáků, projektová výuka a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více
Šablony OP PPR pro MŠ Sluneční
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Křížem krážem
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Spojme síly II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
OPPPR – 54 Inkluze a multikulturní vzdělávání II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
ZŠ Chvaletická 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
MŠ U Rybníčku 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
SŠ elektro 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro SŠ Vinohradská
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
MŠ Montessori 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
MŠ Na Zvoničce 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Čeština jako druhý jazyk pro děti s OMJ v MŠ Tyršovka
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro MŠ Parmská 388
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro Fakultní ZŠ a MŠ U Studánky
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
MŠ b fresh Praha 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
MŠ Kotlaska 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora inkluze na Hotelové škole Praha 10 Vršovická
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro ZŠ Na Slovance Praha
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro ABC ACADEMY
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
MŠ Slunéčko 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora dětí s OMJ – ZŠ a MŠ Praha 7
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora dětí s OMJ – SZŠ Praha
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora dětí s OMJ – ZŠ Curie
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do kolektivu mateřské školy a spolupráce s rodiči
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora dětí s OMJ – Alšovo náměstí
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
MŠ Písnický domeček 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro MŠ Velíček
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro Lesní mateřská škola Velíček
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
ZŠ Vratislavova 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
SŠ Waldorfské lyceum 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora inkluze v Montessori školách Andílek
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Art Econ 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 – MŠ Mezi Domy
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 – MŠ K Lukám
Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 – ZŠ a MŠ Zličín
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora inkluze v Mateřské škole Paleček
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více
Podej mi ruku 3
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 – MŠ U Rumcajse
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Multikulturní a projektová výuka ve WA
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
MŠ Monty – výzva 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Učíme se navzájem II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Multikulturní šablony III pro ZŠ a MŠ Grafická
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze a multikulturní vzdělávání 2020-2022 – ZŠ Bítovská
Projekt je zaměřen na: přímá podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Rovný přístup na MZŠ Polesná III
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Všichni žijeme na Zemi II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro Trojské gymnázium
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze a projektové vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu III
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol – dvojjazyčný asistent, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů prostřednictvím doučování žáků s OMJ, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze v MŠ Oáza II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
V Drabíkovce všichni spolu II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze v MŠ Hvězdička II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Více jazyků ve školce 3
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity, podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Skleník – odborná učebna pro polytechnickou výuku ZŠ Jižní IV
Předmětem projektu je rekonstrukce, rozšíření a vybavení stávajícího skleníku, který bude po realizaci sloužit jako plnohodnotná odborná učebna pro výuku 15 žáků v oblasti polytechnických dovedností, zejména pracovní výchovy – pěstitelství. Cílem projektu je rozvojem klíčových polytechnických dovedností připravit žáky na budoucí uplatnění na trhu práce. ...
Více
Modernizace dvou odborných učeben – jazykové a fyzikální, včetně konektivity a HW/SW vybavení
Projekt je zaměřen na modernizaci a nové vybavení 2 odborných učeben Základní školy T. G. Masaryka v Praze 12. V rámci projektu dojde k modernizaci učebny cizích jazyků a učebny fyziky. Vybavením tříd kvalitním a moderním vybavením zajistí projekt podmínky, ve kterých budou pedagogové schopni reagovat na aktuální změny v ...
Více
Multimediální učebna vybavená digitálními technologiemi využitelnými pro výuku přírodních věd a jazyků na ZŠ Kolovraty
Hlavní smysl projektu spočívá ve vytvoření podmínek pro lepší výuku dvou klíčových kompetencí: výuku cizích jazyků (zejména pak angličtiny) a přírodovědných disciplín, které v maximální možné míře zefektivní a zintenzivní proces získávání informací a dovedností žáků prvního stupně Základní školy Praha-Kolovraty. Vše bude řešeno modernizací, která spočívá v pořízení odpovídajícího ...
Více
Modernizace vybavení v Univerzitní základní škole a mateřské škole Lvíčata
Cílem projektu je zkvalitnit výuku v univerzitní základní a mateřské škole Lvíčata pomocí pořízení potřebného zařízení a vybavení, které umožní rozvíjet polytechnické dovednosti, manuální zručnost, jemnou motoriku a práci s materiálem. Nástrojem k dosažení tohoto cíle bude v MŠ pořízení pracovních polytechnických koutů do tříd a výměna podlahových krytin. ...
Více
Komunitní centrum Husitská III
Projekt pomůže prostřednictvím komunitní sociální práce vykonávané v KC Husitská stabilizovat místní komunitu v lokalitě dolního Žižkova, která se dlouhodobě zaměřuje na řešení negativních aspektů spojených se sociálním vyloučením některých členů komunity v důsledku špatného přístupu k bydlení, špatného zdravotního stavu či příslušnosti k marginalizovaným etnickým či sociálním skupinám. Jedná ...
Více
Přístav 7
Projekt bude rozvíjet činnost KC pro seniory Přístav 7 s využitím nových aktivit (komunitní zahrada, environmentální a tvůrčí aktivity). Senioři se přímo zapojí do plánování a organizace aktivit KC prostřednictvím tzv. laboratoře empowermentu. Projekt pozitivně ovlivní také sociálně vyloučené seniory, kteří do KC nemohou docházet. Do projektu se v průběhu ...
Více
Má komunita, mí lidé II.
Projekt navazuje na obdobný projekt realizovaný ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením. Primárně se zaměřuje na specifickou CS děti a mládež, rodiny v nepříznivé sociální situaci, na příslušníky etnických menšin z celé Prahy. Prostřednictvím práce Kulturně komunitního centra, předškolního klubu, realizace workshopů, doučování a dalších neformálních přístupů ke vzdělávání podporuje ...
Více
Komunitní život napříč generacemi – prostor pro aktivizaci seniorů
Projekt zmírňuje sociální vyloučení a izolaci seniorů žijících v seniorských zařízeních i samostatně jejich aktivním zapojením do života místních komunit. Cílí na společné zážitky seniorů a dětí v seniorských zařízeních, v mateřských i základních školách a na komunitních akcích. Nabízí skupinové setkávání, tvoření, sportování, čtení pohádek a mezigenerační on-line programy. ...
Více
Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu III
Projekt zaměřený na rozvoj komunitního centra pro osoby opouštějící výkon trestu obsahuje takové aktivity, aby u cílové skupiny došlo k vhodné podpoře a jejich participaci v rámci místní komunity a aby došlo k prevenci sociálního vyloučení, případně k recidivě. Je plánováno odborného poradenství, výjezdní setkání, ale také různé druhy doprovodných ...
Více
Rozvoj sociálních služeb a podpora aktivizace komunitního života prostřednictvím Komunikujeme o.p.s.
Cílem projektu je rozvoj nabídky služeb Komunikujeme o.p.s. na území Hlavního města Prahy pro cílové skupiny. V rámci tohoto projektu dojde ke kombinaci dvou aktivit výzvy a to aktivit skupiny A Podpora sociálních služeb a aktivit skupiny B Podpora aktivizace komunitního života. ...
Více
Komunitní centrum Ostromečská – Praha Žižkov
Projekt je zaměřen na rekonstrukci bytového domu, který je ve vlastnictví Římskokatolické církve u kostela sv. Prokopa. V bytovém domě díky rekonstrukce vzniknou 2 patra určené pro provoz komunitního centra, které bude poskytovat pravidelné aktivity pro osoby z cílových skupin. První nadzemní podlaží bude bezbariérové. ...
Více
Komunitní centrum sv. Anežky
Cílem projektu je rekonstrukce vybraných  prostor v budově Londýnská 13/44 na Praze 2 Vinohradech za účelem vytvoření zázemí, ve kterém budou realizovány komunitní aktivity (aktivizační, kulturní, sociální, pohybové, aj.) pro osoby z 2 cílových skupin, ale i širší veřejnost z místních komunit. Projektem bude mj. také zajištěn bezbariérový přístup do ...
Více
Strakonická – rozšíření
Předmětem projektu je změna organizace provozu v ulici Strakonická ve směru do centra (v úseku zastávka Dostihová – Barrandovský most). V rámci této úpravy se jedná o rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh, a to s cílem preference autobusů veřejné dopravy. Díky realizaci projektu dojde k optimalizaci stávajících preferenčních opatření ...
Více
Beyond:IoT – Inkubátor a akcelerátor v Praze
Předmětem projektu je vybudování podnikatelského inkubátoru a akcelerátoru Beyond:IoT. Realizací projektu dojde k navýšení inkubačních a akceleračních kapacit v Praze ve specializovaných preferovaných oblastech (Smart Cities, IoT, Cyber security, Media-tech, Fin-tech, Law tech, Insure-tech) zvýšení kvality poskytovaných služeb inkubátorů a akcelerátorů v Praze a vybudování specializovaného zázemí poptávaného cílovou skupinou ...
Více
Komunitní centrum MoJa
Činnost Komunitního centra MoJa bude zaměřena na předcházení sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením (konkrétně osob se sluch. postižením a osob se sluch. postižením s kombinovanou vadou) a posilování místní soc. soudržnosti prostřednictvím různorodých aktivit. Projekt podpoří posílení prevence sociálního vyloučení osob sluchově postižených ohrožených sociálním vyloučením a jejich zapojování ...
Více
Bez hranic II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Cestujeme Evropou II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Multikulturní šablony II pro MŠ Peroutkova
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Modernizace jazykového vzdělávání na Základní škole Mikoláše Alše
Cílem projektu je zkvalitnění výuky na Základní škole Mikoláše Alše v oblasti komunikace v cizích jazycích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vybudování nové interaktivní jazykové učebny. Učebna bude umístěna ve stávajících prostorách školy v místnosti, která je v současné době využívána pro potřeby družiny. Dotace bude použita na pořízení specializovaného moderního ...
Více
Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání, Škola Kavčí hory
Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů. ...
Více
Modernizace učebny přírodních věd a polytechnické učebny na ZŠ a MŠ gen. Františka Fajtla DFC
Projekt je zaměřen na modernizaci výuky prostřednictvím vybudování moderní učebny s polytechnickým, multimediálním vybavením. V rámci základní školy dojde k modernizaci badatelské učebny přírodních věd a modernizaci polytechnické učebny – kuchyňky. Díky tomu bude výuku možné vést moderně a s využitím nejnovějších učebních podkladů a trendů. ...
Více
Komunitní Praha 7
Projekt navazuje na činnost realizovanou v MČ Praha 7 v oblasti komunitní práce s dětmi, jejich rodinami a seniory. Projekt se opírá o záměry MČ formulované v řadě strategických materiálů (Akční plán 2020, MAP, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb). Cílem projektu je posilování sociálních kompetencí a začleňování cílové skupiny do ...
Více
Komunitní centrum L.E.S.
Cílem projektu Komunitní centrum L.E.S. (Les-Eko-Setkávání) je podpořit sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené rodiny v řešení jejich problémů a aktivizovat je k participaci na rozvoji komunitního života. Prostředkem k dosažení cíle je vznik a rozvoj přírodního ekoterapeutického komunitního centra na pomezí Prahy 7 a 8 v Troji, které bude ...
Více
Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Květňák II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Začleňování a podpora dětí s OMJ v mateřských školách městské části Praha 3 II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro MŠ Nedvězská
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Poznávej a uč se II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony III OP PPR pro DKSŠ Platnéřská
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Kunratice III
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora multikultury v ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Pohádka ve světě II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Podpora integrace žáků s OMJ v MŠ Kunratice III
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců formou společných setkání a rozvíjení inkluzivního prostředí. ...
Více
Kosí hnízdo – pražské šablony III
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze v MŠ Sigma II.
Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Dále společnou cestou
Projekt je zaměřen kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Ať si s námi rozumí II.
Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony II OP PPR pro ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, podpora dětí s OMJ formou doučování, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony II OP PPR pro ZŠ Hovorčovická
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Modernizace odborných učeben ZŠ Stross II.
Projekt cílí na podporu jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Strossmayerovo nám. 4. V jeho rámci budou zrekonstruovány dvě odborné učebny – jazyková a přírodovědná. Díky provedené modernizaci se zázemí pro výuku jazyků a přírodních věd na naší škole posune do 21. století. ...
Více
Modernizace přírodovědné učebny na Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250
Záměrem projektu je rekonstrukce badatelské učebny přírodních věd na Gymnáziu Chodovická s cílem maximálního možného využití učebny pro výuku přírodních věd (fyziky, chemie, biologie) a modernizace zastaralých interiérových prvků, dále doplnění elektroinstalace a zdravotně technické instalace. Odborná učebna bude následně vybavena moderní výukovou technologií, souvisejícím příslušenstvím a novým nábytkem. Do ...
Více
Komunitní centrum Kardašovská III.
Projekt se zaměřuje na rozvoj a udržení KC Kardašovská v období 1/2021 – 12/2022, s cílem integrace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených, mezi obyvatele místní komunity. Posláním projektu je podpořit osob z cílové skupiny (dále jen CS) ve vyvíjení aktivit komunitního, společenského, rozvojového, volnočasového i informačního charakteru, které ...
Více
Rozvoj Kulturně komunitního centra ART jako místa setkávání
Celodenní provoz Kulturně komunitního centra ART založeného na výtvarné tvůrčí práci s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním postižením s krédem „Malujeme pro radost“. Rozvoj komunikace na výtvarné bázi s povýšením na obecnou komunikaci jak uvnitř cílové skupiny, tak s místní komunitou. Pořádání výtvarných kurzů a workshopů, výstav a ...
Více
Podpora komunitního života na Zbraslavi
Posláním a cílem projektu PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA NA ZBRASLAVI je podpora rozvoje místní komunity. Již 14 let směřujeme všechny aktivity Pexesa k tomuto cíli. Rozvíjíme naše aktivity podle potřeb místní komunity a s tímto cílem byla naše organizace založena. Klíčové aktivity projektu cílí na rodiny (děti, dospělé i seniory) v ...
Více
Potkejme se na Kotlasce
Projekt je určen pro osoby ve/po výkonu trestu a rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci v důsledku odsouzení člena rodiny. Podpořeno bude celkem 165 osob. Obě cílové skupiny mají vysokou míru sociálního vyloučení, stigma a cílová skupina osob v/po výkonu trestu se vyznačuje komplexem znevýhodnění a bariér pro řešení ...
Více
Komunitní aktivity pro cizince a jejich děti
Projektem plánujeme rozvíjet život cizinců v již fungujícím centru na území hl. m. Prahy s přihlédnutím k oblasti Prahy 9 a okolí. Snahou bude aktivizace zejména těch cizinců, kteří žijí či pracují v oblasti prostoru, kde je komunitní centrum zřízeno a bude rozvíjeno. Cílem projektu je rozvíjet prostor, který bude ...
Více
3. etapa – Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice
Projekt řeší rekonstrukci 7 bytů (Morseova 252, 253 Praha-Petrovice) a jejich přeměnu na sociální byty pro osoby v bytové nouzi z CS dle podmínek 46.V OPPPR. V domě 252 budou přeměněny 2 byty a 5 bytů v domě 253. Vzniká tak možnost integrace potřebných osob a nebude docházet k jejich ...
Více
Podnikatelský inkubátor BEEP-IAL
Smyslem projektu je vytvořit v centru Prahy inkubátor, který umožní rozvoj znalostně intenzivních firem v Praze. Činnosti inkubátoru budou realizovány v odpovídajícím technickém zázemí a současně s poskytnutím inovační technologie v oblasti kulturního a kreativního průmyslu ze zaměřením na oblast zvukové tvorby. Inkubátor pomůže s rozvojem začínajících a inovativních podniků, ...
Více
Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE
Tímto projektem xPORT navazuje na předchozí projekty, které byly realizovány v rámci výzvy č.10 OP PPR a č.26 OP PPR. Hlavní náplní je především rekonstrukce starého vytápění a výměny vzduchu ve 3NP a propojení s moderní a úspornou infrastrukturou ve 4NP. Dále dojde k úpravám akustiky, modernizaci osvětlení, změně uspořádání ...
Více
Šablony III OP PPR pro MŠ Pod Buky
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
FZŠ profesora Otokara Chlupa, Praha 13
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy žadatele, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Investice v MŠ, Praha 3, Jeseniova 4, 6 /1680
Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i ...
Více
Investice v ZŠ Klausova 2450, Praha 13,
Projekt vychází z analýzy situace a to na základě dotazníkového šetření mezi vedením školy, pedagogy a rodiči. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou MAP, KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby cílové skupiny (CS). Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle ...
Více
Komunitně vzdělávací centrum Jako doma
Projekt se zaměřuje na podporu sociálně vyloučených žen a transsexuálních osob v Praze. Cílem je poskytnout této cílové skupině, která se ocitá bez domova nebo v sociální tísni, přístup k takovým službám a aktivitám, které reflektují a reagují na jejich specifické potřeby, posilují jejich zdroje a na jejichž podobě se ...
Více
Sociální začleňování v JAHODĚ III
Projekt navazuje na již realizovaný projekt Sociální začleňování v Jahodě 2 č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000781. Je zaměřen na pokračování aktivit kulturně komunitního života na území městské části Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. Aktivity projektu budou zaměřeny na prevenci vzniku sociálního vyloučení, na aktivizaci ...
Více
Komunita InBáze
Projekt se složen z 5 vzájemně propojených klíčových aktivit  a 1 dílčí aktivity. Osloveno bude min. 2 500 osob z řad cílové skupiny, z toho min. 500 se zapojí jako účastníci projektu a minimálně 220 osob bude podpořeno nadbagatelně. Hlavním cílem projektu je vybudovat společně s cílovou skupinou silnou a ...
Více
Podpůrné krizové centrum při Komunitním centru Karlín
VOLONTÉ CZECH o.p.s. s hlavním spolupracujícím subjektem MČ Praha 8, Centrem integrace dětí a mládeže, z. s.,(CID) a dalšími aktéry reaguje na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín a chce vytvořit a realizovat Podpůrné krizové centrum při Komunitním centru Karlín ...
Více
VISITIS – Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruchu v hlavním městě Praha
Předmětem projektu je vytvoření komplexního softwarového řešení pro dynamické řízení udržitelného cestovního ruchu v souladu s potřebami hlavního města Prahy. Díky neexistenci standardizovaného řešení bude využito aktivit výzkumu a vývoje v rámci inovačního partnerství, aby byly co nejlépe naplněny potřeby cílových skupin a uživatelů výsledků. Projekt bude zahájen v dubnu ...
Více
Základní škola Praha 13, Mohylová
Záměrem projektu je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. Dojde k obnově odborných učeben – jazykové učebny, učebny matematiky a čítárny i k posílení vnitřní konektivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků. ...
Více
Centrum RoSa – rozšíření komunitních aktivit
Projekt je zaměřen na rozšíření aktivit komunitního centra RoSa, které působí v lokalitě Prahy 8 – Kobylisy a Ládví. Aktivity projektu jsou určeny primárně pro cílovou skupinu seniorů, sekundárně pro členy místní komunity. Skladba aktivity vychází z potřeb cílové skupiny, jedná se o komplexní paletu aktivit s cílem primárně posílit ...
Více
Rozvoj komunitního projektu Společnosti E
Hlavním cílem projektu je podpora začlenění osob s epilepsií do života a do společnosti, jejich zplnomocnění, posílení jejich nezávislosti, samostatnosti a vlastní iniciativy vedoucí k řešení životní situace prostřednictvím realizace komunitních aktivit Společnosti E. Cílem projektu je podpořit rozvoj komunitního centra, vzájemné setkávání komunity Prahy 12 s lidmi z CS ...
Více
Semínko – bezpečný a podnětný prostor pro nejmenší
Hlavním cílem projektu „Semínko – bezpečný a podnětný prostor pro nejmenší“ je výměna stávajícího nábytku a pořízení nezbytného vybavení Mateřské školy Semínko, o. p. s. za cílem zkvalitnění předškolního vzdělávání i zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let a pořízení vybavení pro účely polytechnického vzdělávání všech žáků Mateřské ...
Více
Komunitní centrum při CČSH II
Komunitní centrum na nám. Barikád 1, Praha 3 výrazně posílí sociální začleňování osob (130) z rodin v nepříznivé sociální situaci včetně s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou pomocí komunitních, soc. intervenčních, soc. aktivizačních, osvětových, výchovně vzdělávacích a zájmových aktivit, které napomůžou jejich přiblížení do života místní komunity v této soc. vyloučené lokalitě. ...
Více
Komunitní centrum – Naděje pro rodinu
Hlavním cílem projektu je vytvořit komunitní zázemí pro min. 60 dětí do 15 let s duševním onemocněním včetně jejich rodin tak, aby dosáhli na volnočasové aktivity, které jsou jinak mimo jejich finanční možnosti, získali oporu v komunitě formou sdílení a naplňování potřeb, názorů a znalostí a byly zařazeny do komunitní ...
Více
Komunitní centrum Hájovna
Projekt si klade za cíl rozvíjet v Praze na Cibulce kulturně komunitní centrum a podpořit tak 244 unikátních osob z řad primární cílové skupiny rodičů, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím výchovně vzdělávacích, volnočasových, sociálně kulturních aktivit, včetně aktivit nízkoprahového charakteru, za účelem prevence sociálního vyloučení osob a ...
Více
Komunitní centrum RomPraha
Projekt se zaměřuje na založení a provoz komunitního centra v lokalitě Prahy 14 za účelem aktivizace komunity. Projekt podporuje aktivní participaci členů komunity, soustředí se na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením CS, posilování sociální soudržnosti a rozšiřování kompetencí členů komunity/klientů KC. Projekt podpoří 2 CS, přičemž se primárně soustředí na etnickou ...
Více
Komunitní centrum HOST – Podpora aktivního zapojení ohrožených rodin do místní komunity
Projekt zapojí cílovou skupinu (CS: rodiny s dětmi v nepříznivé situaci a děti a mládež z těchto rodin) do místní komunity na pomezí městských částí Prahy 10, 2 a 3 v KC HOST v Šalounově vile. Pomocí dobrovolníků podpoříme solidaritu v komunitě, zvýšíme rodičovské kompetence a šanci dětí na hladké ...
Více
Komunitní centrum Petrklíč
Projekt se zaměřuje na rozvoj Komunitního centra Petrklíč v období 9/2021 – 8/2023, s cílem integrace osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, do života místní komunity v MČ Praha 16. Posláním projektu je podpořit cílové skupiny místních obyvatel ve vyvíjení aktivit komunitního, společenského, rozvojového, volnočasového a informačního charakteru, které ...
Více
Komunitní centrum 4BL II.
Záměrem projektu je podpora sociální soudružnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob se zdravotním postižením. Smyslem projektu je podpořit cílovou skupinu ve vyvíjení aktivit kulturního, sociální a pohybového charakteru a pracovat na odbourávání sociální separace obyvatel. Projekt nabízí možnost trávení volného času dětí a jejich rodičů, ...
Více
FAJN NOVÝ DVŮR U KORUNY
Cílem projektu je podpora komunitních aktivit a místní sociální soudržnosti v Městské části Praha 16 prostřednictvím nově vzniklého kulturně komunitního centra Koruna, jehož výstavba byla podpořena v rámci výzvy č. 35 OP PPR. Dojde k zahájení provozu KC, které nabídne své aktivity vybraným cílovým skupinám. Realizovány budou nízkoprahové, environmentální, aktivizační, ...
Více
Šablony III OP PPR pro KMŠ sv. Klimenta
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro MŠ Lada
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Inkluze v MŠ Smarties II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
MŠ Větrníček 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.   ...
Více
Soukromá mateřská škola – The International Early Learning Centre – Prague s.r.o.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.   ...
Více
MŠ Magnitogorská 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.   ...
Více
Šablony III OP PPR pro MŠ Bublinky
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.
Hlavním cílem projektu je modernizace stávajících odborných učeben tří vybraných základních škol na území správního obvodu Praha 14 se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí: přírodní vědy a polytechnická výchova. Informace uvedené ve studii proveditelnosti dokládají potřebnost projektu s ohledem na aktuální stav učeben a podmínky pro poskytování vzdělávání a naplňování ...
Více
Modernizace učebny fyziky
V rámci projektu dojde k modernizaci odborné učebny, která bude sloužit k výuce fyziky. V rámci projektu dojde k úpravě prostor učebny a především k pořízení nového nábytku a výukových pomůcek, které zajistí zkvalitnění výuky fyziky pro žáky druhého stupně ZŠ Nad Vodovodem. ...
Více
Modernizace ZŠ Milíčov – Vybudování učebny přírodních věd
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení prostřednictvím vytvoření moderní učebny přírodních věd, která bude odpovídat současným požadavkům a přinese zkvalitnění výuky těchto předmětů a přechod od převážně teoretické výuky k praktické. V rámci projektu dojde k pořízení moderního vybavení a pomůcek pro ...
Více
Investice do zahrady a vybavení mateřské školy MŠ Běhounkova 
Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i ...
Více
Vybudování multifunkční učebny pro rozvoj kompetencí žáků
Cílem projektu je zmodernizovat výuku cizích jazyků prostřednictvím vybudování moderní jazykové laboratoře. Budou provedeny drobné stavební úpravy a především bude pořízeno moderního vybavení od speciálního nábytku přes interaktivní výukovou techniku po speciální software zajišťující maximální funkčnost celého systému. Díky tomu bude výuku možné vést moderně a s využitím nejnovějších učebních ...
Více
Investice do pořízení výukových pomůcek v MŠ ČTYŘLÍSTEK 
Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i ...
Více
Investice do ZŠ Lupáčova 1/1200
Projekt vychází z analýzy situace a to na základě dotazníkového šetření mezi vedením školy, pedagogy a rodiči. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou MAP, KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby cílové skupiny. Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle 3E ...
Více
Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity ZŠ Pražačka
Projekt vychází z analýzy situace a to na základě dotazníkového šetření mezi vedením školy, pedagogy a rodiči. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou MAP, KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby cílové skupiny. Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle 3E ...
Více
Investice do FZŠ PedF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322
Investice do FZŠ PedF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 za účelem zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a investice do pořízení výukových pomůcek pro práci se žáky dle jejich SVP a investice do vybavení potřebného pro rozvoj KK žáků Projekt vychází z analýzy situace a to na základě dotazníkového ...
Více
Modernizace učeben chemie, biologie, chovatelství a polytechnického vzdělávání
Předmětem předkládaného projektu je modernizace vybavení střední školy v Praze Libni. ...
Více
Fuchs2 – kulturně komunitní centrum
Projekt Komunitní centrum Fuchs2 vytvoří prostor na Praze 7 pro děti a mládež, kde budou moci trávit produktivně, kreativně a věnovat se aktivitám, které je budou rozvíjet. Program centra pomůže integrovat děti a mládež v sociálně nepříznivé situaci mezi jejich ostatní vrstevníky. Aktivity budou zaměřeny na rozvoj řemeslných dovedností, kreativity ...
Více
MŠ Domeček 54
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro MŠ Činelky
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Spojujeme svět III
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OP PPR pro ZŠ COMPASS Praha
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OPPR pro Euroškolu Praha
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Mateřská umělecká škola Muška – pražské šablony III
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Multikulturní šablony III pro MŠ U Nové školy
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Modernizace učeben pro výuku odborných chemických předmětů
Hlavním projektový záměrem je modernizovat vybavení stávajících chemických laboratoří Masarykovi střední školy chemické. Škola chce projektem vytvořit ideální podmínky ke studiu a tak motivovat žáky k dalšímu vzdělávaní. Podpořit zvýšení zájmu žáků o výuku chemie v nejmoderněji vybavených učebnách a umožnit pedagogů osobnostní rozvoj díky používání inovativních a moderních metod ...
Více
Vznik Komunitního centra MANA
Předmětem projektu je obnova fasád, oken a balkonových dveří významné budovy Husova sboru ve Vršovicích, čímž dojde ke vzniku Komunitního centra MANA s nově zařazenými sociálně aktivizačními aktivitami. Jedná se o skupinu aktivit B – Podpora aktivizace komunitního života. Projektem bude podpořeno celkem 150 ze tří cílových skupin: senioři, děti ...
Více
Výzva č. 54 – V Meteo si rozumíme
Přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony OPP PR pro MŠ Villa Luna
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
ZŠ Livingston šablony Praha II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Multikulturní vzdělávání ve FMŠ Na Výšinách II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Šablony II OP PPR pro ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Jsme IN – INspirováno INkluzí IV.
Projekt je zaměřen na personální podporu školy, přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektovou výuku, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Mateřské škole Orangery II
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více
Navýšení kapacity MŠ Místecká
Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro rodiče dětí ze spádového obvodu MČ Prahy 18, aby mohli umístit své děti v cenově dostupném předškolním zařízení a vrátit se do pracovního procesu. Cílem projektu je rekonstrukce pavilonu D mateřské školy Místecká a vytvoření 2 nových tříd s kapacitou 56 dětí ...
Více
Vznik Komunitního centra ČCE Smíchov
Cílem projektu je vznik kulturně komunitního centra Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Smíchově za účelem podpory sociální soudržnosti a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do místní komunity. Rekonstrukce objektu sboru umožní provozování řady činností, které budou aktivizovat jak CS projektu, tak místní společenství jako celek, vzájemně je propojovat, poskytovat ...
Více
Inkluze pro každého
Hlavním cílem projektu je posílit proinkluzivnost prostředí na pražských mateřských, základních a středních školách a zvýšit schopnost vzdělávacího systému a škol samotných zohledňovat specifické potřeby dětí a žáků s OMJ. ...
Více
Kolik třešní, tolik višní – work-life balance s OZP
Cílem projektu „Kolik třešní, tolik višní – work-life balance s OZP“ je zamezit zvyšujícímu se počtu osob trpících civilizačními onemocněními a nemocemi z povolání a tedy i nárůstu osob se zdravotním postižením ve společnosti. Uvedená onemocnění, jako jsou onemocnění vnitřních orgánů a to zejména nemoci oběhové soustavy, novotvary a nemoci endokrinní, ...
Více
Restart Shop
Projekt „Restart Shop“ se zabývá rozvojem a posílením infrastruktury sociálního podniku Restart Shop – tj. obchodu s darovaným zbožím. V rámci projektu budou zřizovány nové provozy a na nich pracoviště s podporovanými pracovními místy pro osoby z cílových skupin. Cílovými skupinami projektu jsou osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím, příslušníci ...
Více
Češtinou k inkluzi
Hlavním cílem projektu je posílit proinkluzivnost prostředí na pražských mateřských, základních a středních školách a zvýšit schopnost vzdělávacího systému zohledňovat specifické potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Hlavní cíl bude naplňován prostřednictvím následujících specifických cílů: Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským ...
Více
Učitel v roli Tvůrce
Projekt je věnován podpoře pedagogických pracovníků při implementaci inkluzivních principů ve vzdělávání s ohledem na zvýšení heterogenity jednotlivých tříd v souvislosti s aplikováním principů společného vzdělávání. S novým školským zákonem č. 82/2015 Sb., který nabyl účinnosti 1. září 2016, by měl být vytvořen efektivní systém záruk rovnoprávného přístupu každého ke ...
Více
Komunitní centrum Právě teď
Cílem projektu je spuštění a provozování komunitního centra „Právě teď“ zaměřeného na cílovou skupinu seniorů, bez ohledu na pohlaví, sociální statut, rasu, národnost nebo jiné charakteristiky. Nové komunitní centrum pro seniory z celé Prahy sídlí v Praze 8, Libni na adrese Bedřichovská 16, Praha 8. Nabízí mnoho aktivit, ale i ...
Více
Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací
Náplní projektu inovační agentury ILA je prověření  3 komercializačních konceptů využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA formulovaných technikou „Open Innovation Schemes“. ...
Více
Rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na ČZU realizací aktivit „proof-of-concept“
Náplní projektu předkládaného Českou zemědělskou univerzitou je rozšíření a podpora rozvoje transferu technologií a znalostí na ČZU ověřením 13 komercializačních záměrů vygenerovaných různými fakultami ČZU a formulovaných jejím Centrem inovací a transferu technologií. Na základě Studie proveditelnosti provedené v prvním roce projektu bude minimálně 8 z těchto záměrů vyhodnoceno pozitivně ...
Více
Rovnost a rozdílnost – Komplexní podpora pedagogů při začleňování principů multikulturní výchovy a inkluze do života školy
Cílem projektu je začlenění principů multikulturní výchovy a inkluzivního vzdělávání do života škol. V rámci projektu budeme komplexně podporovat konkrétní školy, pedagogy a jejich žáky. Školy rozvinou inkluzivní klima, budou mít vypracované strategie pro spolupráci s rodinami z rozmanitých kulturních zázemí a odlišným mateřským jazykem. Na úrovni škol bude nastavena ...
Více
Metodická podpora, vzdělávání a zvýšení kapacit odborných pracovníků za účelem inkluze cizinců a menšin na ZŠ Kunratice
Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro maximální začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ), tedy cizinců-migrantů a menšin na ZŠ Kunratice. Tento hlavní cíl je rozdělen na dílčí podcíle, které korespondují s aktivitami projektu: Vytvořit jasný metodický rámec pro začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem na ...
Více
Multikulturní škola – mezinárodní fiktivní firmy jako nástroj inkluze
Záměrem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání pedagogů a žáků naší střední školy s cílem vytvořit pozitivní proinkluzivní školní klima, ve kterém se zvýší motivace žáků s odlišným mateřským jazykem ke studiu na naší škole a k jejich snazšímu začlenění do společnosti. Splnění tohoto cíle vede přes realizaci klíčových aktivit, do ...
Více
Zipyho a Jablíkovi kamarádi – metodiky pro rozvoj sociálních dovedností
Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení pro práci s dětmi v heterogenních kolektivech proinkluzivního vzdělávacího systému poskytnutím uceleného komplexu vzdělávání, které zahrnuje dvě unikátní evaluované metodiky z Velké Británie pro práci s dětmi ve věku 5-7 a 7-9 let v oblasti ...
Více
Crossing Borders
Projekt sleduje dvě hlavní linie, a sice linii vzdělávací a linii asistenční. Jedním z hlavních cílů projektu je zvýšit povědomí žáků a studentů základních a středních škol i pedagogických pracovníků o migraci a jejích příčinách a aktivně je zapojit do procesu integrace na místní úrovni, a to za přímého kontaktu ...
Více
Inspirace pro inkluzi na pražských školách
Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rozvoje a posílení inkluzivního vzdělávání na 5 základních a 3 středních školách, které splňují kritéria programu a podporovat rozvoj sociálních a občanských kompetencí u 2800 žáků a 140 pedagogů. Indikátory naplnění cíle: a) Informování 30 ředitelů a řídících pracovníků o právním a metodologickém ...
Více
Mosty k porozumnění
Celkovým cílem je přispět k posílení inkluze migrantů do společnosti a k porozumění a toleranci různých kultur prostřednictvím dílčích cílů: Zlepšit jazykové dovednosti min. 60 dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem formou individuální podpory a přispět tak k jejich začlenění. Zvýšit proinkluzivnost min. v 10ti třídách, min. v 6ti školách; předpoklad ...
Více
Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vzniku dětských skupin podpora zvyšování možností uplatnění na trhu práce pro rodiče cílové skupiny. Bude tak možno rodičům nabídnout cenově dostupnou službu péče o děti do 3 let v mateřské škole Vybíralova a mateřské škole Zelenečská. Dohromady realizací vznikne 30 nových míst pro děti. Zřízením zařízení ...
Více
Kuchařky bez domova
...
Více
Chráněné pracoviště pro výrobu kosmetiky a potravinových doplňků
...
Více
DOMUS VITAE – vybavení komunitního integračního sociálního podniku
...
Více
Transformace a provoz dětské skupiny Berušky ZZ MČ
Hlavním cílem projektu je efektivnější podpora rodičů (zejména žen) dětí ve věku do nástupu do mateřské školy na území hlavního města Prahy a za tímto účelem dokončená transformace stávajícího oddělení jeslí ZZMČP4 na zařízení poskytující službu péče o děti v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb. a následný provoz ...
Více