O programu

Operační program Praha – pól růstu ČR

Praha má v programovém období 2014 – 2020 jedinečnou možnost čerpat peníze na rozvoj potřebných oblastí z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) díky vlastnímu multifondovému Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR). K dispozici je ve dvou fondech 201 590 104 EUR.

Jedním z nich je Evropský sociální fond (ESF) zaměřený na zlepšování příležitostí k zaměstnání a vzdělávání a pomoc fyzicky, mentálně nebo sociálně znevýhodněným lidem.

Druhým je Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), jehož cílem je zmírnit hospodářské a sociální rozdíly jednotlivých oblastí investicemi do výroby, dopravy, vzdělávání, budování sociálních a zdravotních středisek, do výzkumu a vývoje a do oblasti životního prostředí. Díky němu má dojít ke vzniku nových pracovních míst, zlepšení dopravní dostupnosti a k celkovému zvýšení životní úrovně.

Evropská komise stanovila pro Prahu jako více rozvinutý region podmínku, 50% spolufinancování ke zdrojům EU, a je třeba k této částce připočíst dalších 201 590 104 EUR, které jsou hrazeny ze zdrojů národních. Do těch patří zdroje veřejné (prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy) a dále zdroje soukromé (prostředky, které do financování projektu vkládá příjemce podpory).

Finance určené na pražský operační program jsou rozděleny do 4 oblastí, tzv. prioritních os:

Prioritní osa 1

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

V rámci prioritní osy jsou k dispozici finance na investiční projekty financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Zaměření projektů:
 • ,,proof-of-concept“ – ověření proveditelnosti výsledků výzkumu, prověření jejich komerčního potenciálu a příprava jejich zavedení do praxe; zvýšení transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou
 • inovační poptávka veřejného sektoru – uskutečnění veřejných zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje, jehož cílem je vyvinout nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru
 • inovační a specializované vouchery – posílení mezisektorové spolupráce malých a středních podniků a výzkumných organizací; podpora rozvoje podnikání a inovací produktů/výroby u začínajících MSP
 • vědeckotechnické parky a inkubátory – rozšiřování a zkvalitňování prostorových kapacit, specifického zařízení a vybavení; rozvoj lidských zdrojů a služeb vědeckotechnických parků a inkubátorů
 • rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích – podpora inovačních podniků pomocí finančních nástrojů (nedotační podpora)

Kdo může o podporu žádat:
 • hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, profesní a zájmová sdružení
 

Prioritní osa 2

Udržitelná mobilita a energetické úspory

V rámci prioritní osy jsou k dispozici finance na investiční projekty, financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Zaměření projektů:
 • energetické úspory ve veřejné dopravě – zefektivnění využití elektrické energie, získané z kolejových vozidel, renovace osvětlovacích soustav, instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, výměna eskalátorů.
 • energetické úspory v silniční dopravě – snížení energetické náročnosti dopravních značení, výměna sodíkových svítidel v rámci osvětlovací soustavy, úsporné osvětlení parkovišť P+R, úsporná opatření na přechodech pro chodce, snížení energetické náročnosti semaforů.
 • přeměna energeticky náročných městských budov na budovy energeticky efektivní – instalace integrovaných inteligentních systémů, umožňujících centralizované sledování, ovládání a plánování funkcí budov, zateplení obálky budov, využití izolační zeleně, využití „zelených střech“, modernizace systémů HVAC atd.
 • výstavba záchytných parkovišť P+R - vybavení areálu nebo objektu parkoviště, příjezdy z místní uliční sítě k realizovanému parkovišti, bezbariérové pěší přístupy od parkoviště P+R k návazné kolejové dopravě, osvětlení a značení parkoviště v odpovídajícím rozsahu, parkovací místa s možností dobíjení elektromobilů.
 • opatření pro přednost městské hromadné dopravy v provozu – realizace nového oddělení tramvajového pásu od uličního provozu, realizace nebo vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, úpravy semaforů pro přednost tramvají nebo pro přednost autobusů, s tím související úprava zastávek apod.
 • rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy - nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením, budování trolejových úseků pro dynamické dobíjení elektrobusů, budování infrastruktury pro dobíjení elektrobusů v zastávkách a na konečných, budování infrastruktury pro noční dobíjení elektrobusů v garážích.

  Kdo může o podporu žádat:
 • hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, Správa železniční dopravní cesty, ROPID / právnická osoba založená kraji a obcemi pro plnění úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících

Prioritní osa 3

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

V rámci prioritní osy jsou k dispozici finance na projekty investiční, financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a na projekty „měkké“, neinvestiční, financované z Evropského sociálního fondu (ESF).

Zaměření investičních projektů (EFRR):
 • problematika bezdomovectví - výstavba a rekonstrukce azylových domů, nízkoprahových denních center, kontaktních center, vznik zázemí pro terénní programy, aj.
 • komunitní život – zřízení či rozšíření komunitních center a prostor komunitního života - rekonstrukce, rozšíření, přestavba budov, pořízení vybavení aj.
 • sociální bydlení - rekonstrukce, opravy a úpravy bytů na byty sociálního bydlení, včetně chráněného, tréninkového a následného bydlení
 • sociální podnikání - zakládání nových sociálních podniků, rozšiřování existujících sociálních podniků, obnova a pořízení vybavení a zařízení, propojování sociálního podnikání s různými formami sociálních služeb, např. chráněné a azylové bydlení

Zaměření neinvestičních, „měkkých“ projektů (ESF):
 • komunitní život – sociálně kulturní aktivity, výchovně vzdělávací aktivity, environmentální aktivity, volnočasové aktivity, osvětové, preventivní a informační aktivity na podporu zdravého životního stylu, komunitní sociální práce, aktivity nízkoprahového a bezprahového charakteru atd.
 • sociální podnikání – provoz nově založených sociálních podniků a rozvoj stávajících

Kdo může o podporu žádat:
 • hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty (pouze v oblasti sociálního podnikání)

Prioritní osa 4

Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

V rámci prioritní osy jsou k dispozici finance na projekty investiční, financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a na projekty „měkké“, neinvestiční, financované z Evropského sociálního fondu (ESF).

Zaměření investičních projektů (EFRR):
 • vytvoření nových míst ve stávajících a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu, nebo v objektech mateřských škol
 • podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče
 • vytvoření nových tříd ve stávajících objektech mateřských škol
 • vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol (integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách za účelem přizpůsobení vzdělávacích zařízení potřebám integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoje klíčových kompetencí

Zaměření neinvestičních, „měkkých“ projektů (ESF):
 • rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy na školách
 • prohloubení spolupráce mateřských, základních a středních škol s kulturními a sportovními institucemi, neziskovými organizacemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do výuky
 • zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků (práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem, naplňování průřezového tématu multikulturní výchova, interkulturní vzdělávání, metody pro rozvoj občanských a sociálních kompetencí žáků, aj.)
 • rozvoj zařízení péče o děti zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi a organizacemi zřízenými a založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

Kdo může o podporu žádat:
 • hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, vzdělávací zařízení, nestátní neziskové organizace

Archiv informací z minulých programů

Programové období:
2007-2013
OPPA
OPPK
2004-2006
JPD 3
JPD 2

Přehled čerpání z OP PPR


Čerpání OP PPR

Mapa projektůDokumenty