Realizované projekty

Výstavba P+R Černý Most

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské hromadné dopravy
Registrační číslo:CZ.07.2.13/0.0/0.0/16_034/0001037
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na výstavbu parkovacího domu P+R, který bude napojen na okolní komunikace, autobusové zastávky a stanici metra Černý Most pěší nadzemní lávkou přes ulici Chlumecká. Pěší lávka bude stavebně upravena tak, aby umožnila také bezbariérový přístup z parkovacího domu do stanice metra. Nový objekt parkovacího domu bude využit pro parkování osobních vozidel v systému P+R a bicyklů v režimu B+R. Celková kapacita objektu bude činit 850-880 parkovacích stání a přibližně 38 stání pro kola.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:323 911 053,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.10.2018

WWW:www.praha.eu

Cílem navrženého projektu je zvýšit atraktivitu užívání městské veřejné dopravy prostřednictvím realizace záchytného parkoviště systému P+R (park & ride) v blízkosti konečné stanice metra B – stanice Černý Most. Realizované parkoviště bude provozováno ve vazbě na následné použití PID. Realizace projektu přispěje k rozšíření kapacity parkovacích míst systému P+R v oblasti Praha – Černý Most.