Realizované projekty

PSC II – inkubátor SMART CITY a IoT

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000611
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je podpora začínajících podnikatelů a vytvoření místa, kde se budou startupy a ostatní členové komunity v oblasti SMART CITY a IoT setkávat, vzdělávat a pracovat na svých startupech.
Žadatel:Czech ICT Alliance
Partner:-
Výše schválené podpory:26 789 777,88 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.3.2018
Datum ukončení projektu: 28.2.2021

WWW:http://www.czechict.cz/

Naším záměrem je vybudovat prostor pro setkávání a práci lidí, kteří svými inovativními službami a produkty přispívají ke zlepšení života Pražanů či ke zkvalitňování dalších oblastí v sektoru SMART CITY. Díky tomu vznikne prostor pro přednášky a semináře, které bude Czech ICT Alliance společně s celou řadou partnerů organizovat a to zdarma a otevřené pro širokou veřejnost, aby mohl projekt přispět k rozvoji co nejvíce startupů v tomto sektoru.