Realizované projekty

Specializované dohledové centrum se zapojením osob znevýhodněných na trhu práce

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000574
Zaměření projektu:Projekt spočívá v zajištění prostor a vybudování zázemí pro specializované dohledové centrum. Objekt bude stavebně uzpůsoben a vybaven tak, aby umožňoval a podporoval zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob starších 50 let. Dílčím cílem je pak začlenit tyto osoby na otevřený trh práce a vytvořit takové pracovní prostředí, které bude vyhovovat jejich individuálním potřebám. Všechny principy a charakteristiky sociálního podnikání budou splněny v plném rozsahu a uvedeny v požadovaných dokumentech již v průběhu realizace projektu.
Žadatel:Feel Czech s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 194 095,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2017

WWW:https://www.feelczech.cz/o-nas

Cílem projektu je vytvoření životaschopného sociálního podniku, v podobě specializovaného dohledového centra se zapojením seniorů a osob se zdravotním postižením.