Realizované projekty

47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 12. 4. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

OP PPR, Výzva č. 54 pro Anglofonní ZŠ

Projekt je zaměřen na následující témata: – personální podpora škol, – přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců (odborně zaměřená setkávání s rodiči), – projektová výuka, – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Vzdělávání učitelů a začleňování dětí s OMJ

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Demokratická kultura ve školách

V projektu bude zvýšena kvalita vzdělávání v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu (dále jen DK) u 6 pražských škol. Tím se přispěje k rozvoji celkové DK daných institucí. Toho bude dosaženo díky vytvoření funkčních žákovských parlamentů a s tím spojeným rozvojem občanských a sociálních kompetencí žáků. Rozvíjeny budou také profesní ...
Více


Chráněné nudle

Předmětem projektu je vznik sociálního podniku, jehož činností bude výroba čerstvých nudlí asijského typu. V podniku vznikne celkem 5 nových pracovních míst, z toho 4 místa budou určená pro osoby se zdravotním postižením. Pro tyto osoby budou pracovní podmínky uzpůsobeny na zkrácené pracovní úvazky a na směnný provoz. Hlavním cílem ...
Více


1. MŠ – venkovní učebna se zázemím (polytechnika a EVVO)

Záměrem projektu je vybudovat dětem z 1. MŠ vhodné zázemí pro rozvoj enviromentální a polytechnické výuky na stávající zahradě školy. Realizací projektu bude ve škole vytvořeno zázemí pro rozvoj pohybových aktivit dětí, které jsou významným prostředkem pro jejich celkový osobnostní rozvoj, sociální začlenění a rozvoj společenských kompetencí. Bude se jednat ...
Více


Metodická příručka pro práci s žáky s OMJ

Projekt je zaměřen na tvorbu a ověření metodické příručky pro práci s žáky s OMJ pro pět základních škol. Metodické příručky zohledňují specifika jednotlivých škol. Podpora školám bude poskytnuta také formou vzdělávacího programu pro pracovníky školy. Souběžně vznikne příručka pro rodiče žáků s OMJ, která představí práci učitelů se žáky ...
Více


Školní třída jako škola demokracie

Cílem projektu je vytvořit společně se žáky a učiteli program pro 1. a 2.stupeň ZŠ spolu s metodikou a praxí ověřenými doporučeními pro pedagogy, Jak systémově rozvíjet demokratickou kulturu ve třídě, a to jednak hraním rolí a názornou modelací demokratických procesů při rozhodování a spolupráci, jednak praktickým rozvojem potřebných softskills ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na školách – Praha 11

Projekt podpoří zavedení a zvýšení efektivity demokratických institucí škol zřizovaných MČ Praha 11, zejména Školských rad a Žákovských parlamentů, a zapojení jednotlivých aktérů školního života (žáci, rodiče, učitelé, vedení škol, zástupci obce) do života školy. Zapojené školy využijí cílenou podporu pro realizaci aktivit, které podporují zvyšování kompetencí pro rozvoj demokratické ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Vratislavova

Projekt reaguje na nárůst počtu žáků i pedagogů, který zpřetrhal dříve funkční způsob komunikace a přirozenou účast na životě školy. Nastaví nové komunikační kanály, podpoří setkávání a důvěru pedagogů a žáků ve třídách a Školním parlamentu a prohloubí demokratické kompetence. Následně ověří, jak prostřednictvím Školního parlamentu usnadnit spolupráci obou skupin ...
Více


Vzdělávací program „Já Praze, Praha mě“

Projekt vytvoří a ověří školní výukový program zaměřený na podporu rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji, včetně digitálního interaktivního vzdělávacího zdroje určeného pro žáky druhého stupně ZŠ. Nosným tématem je udržitelnost v kontextu města Prahy. ...
Více


Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem na školním poradenském pracovišti ZŠ

Projekt bude zaměřen na rozšíření školního poradenského pracoviště ZŠ o pozici odb. průvodce žáků s OMJ s metodickou podporou akad. pracovníků Pedagogické fakulty UK. V projektu budou posíleny specifické kompetence škol, učitelů i žáků ZŠ v oblastech demokratické kultury a dialogizace vyučování ve třídě. Hl. výstupem bude vytvoření a ověření ...
Více


Skauting pro školy v Praze

Projekt Skauting pro školy v Praze připraví 6 vzdělávacích programů pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ, které budou zaměřené na sociální pilíř udržitelného rozvoje. Skrze programy budou žáci a studenti do hloubky poznávat témata jako udržitelný rozvoj města, chudoba a dostupnost bydlení a důstojné stáří. Po poznání problému ...
Více


Rozvoj kompetencí demokratické kultury v oblastech kritického myšlení a efektivní komunikace

Záměrem projektu je rozvoj a zkvalitnění kompetencí CS dětí a žáků v oblastech demokratické kultury, konkrétně aktivit zaměřených na kritické myšlení, motivaci a efektivní komunikaci. Toho bude dosaženo pomocí inovativní formy informálního vzdělávání skrze zpřístupnění zcela nových programů, které nabídnou digitální vzdělávací zdroje s interaktivním obsahem, metodické příručky pro CS ...
Více


MŠ Čtyřlístek – Zahrada pro EVVO a polytechnické vzdělávání

Cílem projektu je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) potřebných pro environmentálně odpovědné jednání ? to znamená jednání týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji. Záměrem projektu je nabídnout dětem komplexní systém polytechniky a EVVO v co nejvyšší kvalitě a otevřít jim tak nové současné trendy a přístupy. ...
Více


Rozvoj kompetencí demokratické kultury v oblastech kritického myšlení a efektivní komunikace

Záměrem projektu je rozvoj a zkvalitnění kompetencí CS dětí a žáků v oblastech demokratické kultury, konkrétně aktivit zaměřených na kritické myšlení, motivaci a efektivní komunikaci. Toho bude dosaženo pomocí inovativní formy informálního vzdělávání skrze zpřístupnění zcela nových programů, které nabídnou digitální vzdělávací zdroje s interaktivním obsahem, metodické příručky pro CS ...
Více


Podpora inkluze na Pražské taneční konzervatoři a střední odborné škole

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. V rámci projektu budou podpořeni všichni žáci s OMJ zejména personální podporou školy. ...
Více


Podpora inkluze na Střední škole hotelnictví a gastronomie International

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. V rámci projektu budou podpořeni všichni žáci s OMJ zejména personální podporou školy. ...
Více


ZŠ a MŠ K Dolům – škola demokracie pro všechny

Projekt je zaměřen na posílení demokratické kultury v ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 12. Během projektu bude zdokonaleno žákovské zapojení do rozhodovacích procesů školy tak, aby bylo posíleno inkluzivní klima. Aktivity jsou zaměřeny komplexně a průřezově na všechny aktéry, kteří do těchto procesů zasahují, nebo je ovlivňují i nepřímo ...
Více


Multikulturní vzdělávání v MŠ Atomík II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: jedno komunitně-osvětové setkání s veřejností a rodiči, dvě odborně zaměřená setkání s rodiči – vzdělávání pedagogů – 4 kurzy DVPP v rozsahu á 8 hodin. ...
Více


Rozvoj vyučování češtiny jako druhého jazyka

Projekt reaguje na neutěšenou situaci v oblasti vzdělávání učitelů češtiny jako druhého jazyka. Školy se potýkají jak s nedostatkem kvalifikovaných učitelů/lektorů, tak i s nejasnou koncepcí toho, co je výukovým obsahem předmětu čeština jako druhý jazyk včetně absence kvalitních didaktických materiálů a učebnic. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání učitelů ...
Více