Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Rozvojem znalostí k toleranci

Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na Metropolitní odborné umělecké střední škole Prahy 4 pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Tento hlavní cíl lze rozdělit na dvě části: první je inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem, kterých je na naší škole zhruba 10 % a toto číslo se ...
Více


Kaleidoskop

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání na Mensa gymnáziu prostřednictvím posílení inkluze a multikulturních témat ve výuce prostřednictvím inovace forem a metod výuky s důrazem na mezipředmětové vazby a průřezová témata. Tento cíl projektu bude naplněn v kontextu následujících vzájemně provázaných dílčích cílů: 1) zlepšení podmínek pro výuku průřezových ...
Více


Multikulturní škola – mezinárodní fiktivní firmy jako nástroj inkluze

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání pedagogů a žáků naší střední školy s cílem vytvořit pozitivní proinkluzivní školní klima, ve kterém se zvýší motivace žáků s odlišným mateřským jazykem ke studiu na naší škole a k jejich snazšímu začlenění do společnosti. Splnění tohoto cíle vede přes realizaci klíčových aktivit, do ...
Více


Zipyho a Jablíkovi kamarádi – metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení pro práci s dětmi v heterogenních kolektivech proinkluzivního vzdělávacího systému poskytnutím uceleného komplexu vzdělávání, které zahrnuje dvě unikátní evaluované metodiky z Velké Británie pro práci s dětmi ve věku 5-7 a 7-9 let v oblasti ...
Více


Crossing Borders

Projekt sleduje dvě hlavní linie, a sice linii vzdělávací a linii asistenční. Jedním z hlavních cílů projektu je zvýšit povědomí žáků a studentů základních a středních škol i pedagogických pracovníků o migraci a jejích příčinách a aktivně je zapojit do procesu integrace na místní úrovni, a to za přímého kontaktu ...
Více


Společně, proinkluzivně a bez předsudků

Globálním cílem projektu je zavedení inkluze/společného vzdělávání na naší škole se vším, co se k tomuto pojmu váže. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí níže uvedených dílčích cílů, které zároveň představují jednotlivá proinkluzivní opatření: A) Zlepšení podmínek pro výuku a péči o žáky z řad cizinců – opatření bude naplňováno pomocí ...
Více


Prožitková pedagogika pro multikulturní společnost

Základní cíl projektu lze definovat jako předání klíčových poznatků z oblasti prevence xenofobie, netolerance a násilí žákům základních a středních škol a jejich vybraným pedagogům. Smyslem je poskytnutí návodu, jak podobným negativním a potenciálně velmi rizikovým situacím předcházet a jak se v případě vzniku těchto situací odpovídajícím způsobem zachovat (v ...
Více


Rozvoj kompetencí ve školách

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Cílem projektu je inkluze žáků cizinců do českého prostředí, poskytnutí vzdělání a poradenství těmto dětem, prevence rasismu a xenofobie ve společnosti. Usilujeme o zlepšení rovných příležitostí žáků s odlišným mateřským jazykem. Během realizace projektu podpoříme vzájemné učení ...
Více


Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rozvoje a posílení inkluzivního vzdělávání na 5 základních a 3 středních školách, které splňují kritéria programu a podporovat rozvoj sociálních a občanských kompetencí u 2800 žáků a 140 pedagogů. Indikátory naplnění cíle: a) Informování 30 ředitelů a řídících pracovníků o právním a metodologickém ...
Více


Držíme krok…

Hlavním cílem je nabídnout pražským základním školám pomoc v rozvoji svých podmínek pro inkluzívní vzdělávání. Konkrétně aktivity projektu podpoří pedagogy v oblasti strategického plánování a zavádění principů multikulturní výchovy do vzdělávacích programů škol a zvýší kompetence pedagogických pracovníků pro inkluzivní výuku v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dílčími cíli projektu, ...
Více


Mosty k porozumnění

Celkovým cílem je přispět k posílení inkluze migrantů do společnosti a k porozumění a toleranci různých kultur prostřednictvím dílčích cílů: Zlepšit jazykové dovednosti min. 60 dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem formou individuální podpory a přispět tak k jejich začlenění. Zvýšit proinkluzivnost min. v 10ti třídách, min. v 6ti školách; předpoklad ...
Více


Inkluzivní program neformálního vzdělávání prostřednicvím hudební výchovy ve školách zřizovaných Magistrátem hlavního města Prahy

Projekt se zaměřuje zejména na prevenci vzniku sociálního vyloučení právě prostřednictvím posilování místní soudržnosti, a to formou neformálního inkluzivního vzdělávání dětí. Podporován bude rozvoj osobnostních a občanských kompetencí žáků, zejména v souvislosti s respektem k hodnotám, které plynou z rozdílů mezi různými hodnotovými systémy v multikulturní společnosti. Žáci si vytvoří ...
Více


Odlišnost inspiruje – podpora vyučujících v aktivním přístupu k inkluzi

Cílem projektu je: – poskytnout vyučujícím pražských základních a středních škol podrobné informace o koncepci inkluzivního školství, implementaci genderového hlediska do problematiky vzdělávání, možnostech identifikace konkrétních nerovností ve školním prostředí a příčinách mezikulturních a mezietnických konfliktů, rasismu, xenofobie a extremismu – odstranit základní nedostatky ve znalostech reálií odlišných kultur, menšin ...
Více


Školní čtenářský klub: inkluzivní prostředí pro rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti

Hlavním cílem je posílení inkluzivity a multikulturního prostředí v pražských základních školách pro zkvalitňování systému vzdělávání v oblasti čtenářské a jazykové gramotnosti jako nezbytné formy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště s odlišným mateřským jazykem, a to rozšířením osvědčené aktivity školních čtenářských klubů do deseti základních škol, kde se ...
Více


Klíč k porozumění

Hlavním cílem projektu je podpora multikulturní výchovy na Gymnáziu Jana Palacha na Praze 1. Cílem je rozvíjet kulturní a sociální povědomí žáků a snížit školní neúspěšnost žáků s odlišným mateřským jazykem. Dílčí cíle: Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků Zvyšovat porozumění současným otázkám migrace, světovým událostem, odmítání předsudků a stereotypů, ...
Více


Zvyšování kompetencí pedagogických a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku v MČ Praha 13

Cílem projektu je posílení integrace dětí cizinců ze třetích zemí v oblasti Praha 13 pomocí efektivní přípravy pedagogických pracovníků pro výuku jazykových kurzů Češtiny a pomocí doplňkových aktivit vedoucích k navyšování znalostí učitelů a prohlubování kulturní sensitivity v dané oblasti. Dalším cílem projektu je navýšit odborné znalosti učitelů základních a ...
Více


Jsme lidé jedné Země

Cíle projektu vycházejí z priorit strategické výzvy v oblasti zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti na ZŠ, zaměřené na prevenci rasismu a xenofobie skrze multikulturní výchovu a vzdělávání. Naším hlavním záměrem je pomocí osmi preventivních bloků a specifické výuky upevňovat a posilovat pozitivní postoje dětí k multikulturní ...
Více


Kreativní partnerství Praha

Obecným cílem projektu je podpořit zvyšování kvality vzdělávání na základní škole s důrazem na posílení inkluzivního vzdělávání a sociální soudržnosti v multikulturním prostředí prostřednictvím zavádění zážitkových kreativních forem vzdělávání využívajících umění -programu Kreativní partnerství. Projekt se zaměří na tyto specifické cíle: A) Rozvoj klíčových kompetencí žáků – každá zapojená třída ...
Více


Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ

Jedním z cílů je pomoci studentům – cizincům se začlenit do české společnosti, což bude mít více pozitivních následků. Lépe pochopí historii, prameny, zvyky a náležitosti české kultury, lépe se začlení do společnosti a díky tomuto začlenění a upevnění vazeb v sociální skupině studentů budou zvýšeny jejich šance na spolupráci ...
Více


Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vzniku dětských skupin podpora zvyšování možností uplatnění na trhu práce pro rodiče cílové skupiny. Bude tak možno rodičům nabídnout cenově dostupnou službu péče o děti do 3 let v mateřské škole Vybíralova a mateřské škole Zelenečská. Dohromady realizací vznikne 30 nových míst pro děti. Zřízením zařízení ...
Více