Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Společným vzděláváním ke společnému soužití

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání všech dětí i žáků školy prostřednictvím inkluzivního vzdělávání a celkově vytvořením proinkluzivního a multikulturního prostředí. Dílčími cíli jsou: 1. zohlednit potřeby a realizovat aktivity pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v prostředí multikulturních tříd prostřednictvím práce školních asistentů, individuální podporou ...
Více


Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci a respektu

Hlavním cílem projektu je prevence projevů xenofobie, homofobie a rasismu mezi žáky středních škol prostřednictvím posilování klíčových sociálních a občanských kompetencí a zároveň zvyšování kapacit pedagogických pracovníků pro multikulturní výchovu a interkulturní vzdělávání. Projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny: žáky a pedagogické pracovníky všech typů středních škol v Praze. ...
Více


Okno do Afriky – Africká odpoledne pro školy

Projekt vytvoří deseti měsíční učební modul pro žáky základních škol pro bližší seznámení a porozumění tématu afrických rozvojových zemí a Afričanů žijících u nás. Program zprostředkuje žákům nové informace o Africe s cílem vzbudit další zájem o tento kontinent. Cílovou skupinou jsou žáci základních škol. V rámci dvouletého projektu budeme ...
Více


Výuka v multikulturním prostředí

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání žáků a pedagogů vytvářet proinkluzivní prostředí ve třídách, a tím pomoci zvýšit kvalitu vzdělávání na pražských středních školách. Specifickými cíli projektu je: – rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků středních škol v oblasti demokracie, lidských a občanských práv na základě pochopení současných událostí a ...
Více


Cizinec našinec

Cílem projektu je vytváření proinkluzivního prostředí v 15 základních školách na Praze 6 a začleňování dětí s odlišným sociokulturním kontextem prostřednictvím vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy a sociálního rozvoje žáků základní školy. V rámci vzdělávání v hodinách jazykové výuky a občanské nauky chceme dětem představit rozmanitosti různých kultur, zejména zemí ...
Více


Češtinou k inkluzi

Hlavním cílem projektu je posílit proinkluzivnost prostředí na pražských mateřských, základních a středních školách a zvýšit schopnost vzdělávacího systému zohledňovat specifické potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Hlavní cíl bude naplňován prostřednictvím následujících specifických cílů: – Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků při práci s dětmi a žáky s odlišným ...
Více


Praha je náš nový domov – inkluze žáků cizinců

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Cílem projektu je inkluze žáků cizinců do českého prostředí, poskytnutí vzdělání těmto dětem, zejména v českém jazyce a prevence rasismu a xenofobie ve společnosti. Usilujeme o zlepšení rovných příležitostí dětí, zejména žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílem ...
Více


Nejsme si cizí

Hlavním cílem projektu je inkluze, integrace a snaha poskytnout v různých formách výchovu i vzdělání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na naší škole. Projekt si klade za cíl vytvořit prostředí, které bude vstřícné a otevřené, založené na sociální soudržnosti a vzájemném pochopení, díky čemuž bude snáze probíhat inkluze dětí-cizinců do ...
Více


Učitel v roli Tvůrce

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, případně dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku a na vzájemnou výměnu zkušeností v této oblasti. Jeho cílem je poskytnout metodickou podporu při zavedení inkluzivních principů na základních a středních školách v Praze prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ...
Více


Metodická podpora, vzdělávání a zvýšení kapacit odborných pracovníků za účelem inkluze cizinců a menšin na ZŠ Kunratice

Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro maximální začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ), tedy cizinců-migrantů a menšin na ZŠ Kunratice. Tento hlavní cíl je rozdělen na dílčí podcíle, které korespondují s aktivitami projektu: Vytvořit jasný metodický rámec pro začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem na ...
Více


Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole Semínko

Vytvoření proinkluzivního prostředí a zohlednění sociokulturního a jazykového znevýhodnění dětí v mateřské škole. Specifické cíle: – využít zahraničních zkušeností v oblasti multikulturní výchovy prostřednictvím přítomnosti zahraničního experta v naší mateřské škole a účastí na zahraniční stáži – vytvořit a ověřit model práce v mateřské škole v oblasti multikulturní výchovy a integrace – ...
Více


Zvýšení proinkluzivnosti v The International Montessori School of Prague

Cílem projektu je zvýšení proinkluzivity mateřské a základní škole při The International Montessori School of Prague. Dílčími cíly jsou: V rámci Tématu I. „Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy v rámci vzdělávacích programů škol“: 1) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí 101 žáků mateřské a základní škole ...
Více


Já a můj předsudek

Projekt „Já a můj předsudek“ bude díky dlouholeté zkušenosti lektorů v oblasti práce s dětmi a mladistvými a detailně propracované metodice velice podrobně pracovat s výše uvedenými tématy. Cílová skupina pozná problematiku ve všech jeho oblastech a naučí se nazírat na sebe, své spoluobčany i na své předky s určitým ...
Více


Rozvojem znalostí k toleranci

Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na Metropolitní odborné umělecké střední škole Prahy 4 pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Tento hlavní cíl lze rozdělit na dvě části: první je inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem, kterých je na naší škole zhruba 10 % a toto číslo se ...
Více


Kaleidoskop

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání na Mensa gymnáziu prostřednictvím posílení inkluze a multikulturních témat ve výuce prostřednictvím inovace forem a metod výuky s důrazem na mezipředmětové vazby a průřezová témata. Tento cíl projektu bude naplněn v kontextu následujících vzájemně provázaných dílčích cílů: 1) zlepšení podmínek pro výuku průřezových ...
Více


Multikulturní škola – mezinárodní fiktivní firmy jako nástroj inkluze

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání pedagogů a žáků naší střední školy s cílem vytvořit pozitivní proinkluzivní školní klima, ve kterém se zvýší motivace žáků s odlišným mateřským jazykem ke studiu na naší škole a k jejich snazšímu začlenění do společnosti. Splnění tohoto cíle vede přes realizaci klíčových aktivit, do ...
Více


Zipyho a Jablíkovi kamarádi – metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení pro práci s dětmi v heterogenních kolektivech proinkluzivního vzdělávacího systému poskytnutím uceleného komplexu vzdělávání, které zahrnuje dvě unikátní evaluované metodiky z Velké Británie pro práci s dětmi ve věku 5-7 a 7-9 let v oblasti ...
Více


Crossing Borders

Projekt sleduje dvě hlavní linie, a sice linii vzdělávací a linii asistenční. Jedním z hlavních cílů projektu je zvýšit povědomí žáků a studentů základních a středních škol i pedagogických pracovníků o migraci a jejích příčinách a aktivně je zapojit do procesu integrace na místní úrovni, a to za přímého kontaktu ...
Více


Společně, proinkluzivně a bez předsudků

Globálním cílem projektu je zavedení inkluze/společného vzdělávání na naší škole se vším, co se k tomuto pojmu váže. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí níže uvedených dílčích cílů, které zároveň představují jednotlivá proinkluzivní opatření: A) Zlepšení podmínek pro výuku a péči o žáky z řad cizinců – opatření bude naplňováno pomocí ...
Více


Prožitková pedagogika pro multikulturní společnost

Základní cíl projektu lze definovat jako předání klíčových poznatků z oblasti prevence xenofobie, netolerance a násilí žákům základních a středních škol a jejich vybraným pedagogům. Smyslem je poskytnutí návodu, jak podobným negativním a potenciálně velmi rizikovým situacím předcházet a jak se v případě vzniku těchto situací odpovídajícím způsobem zachovat (v ...
Více