Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Češtinou k inkluzi

Hlavním cílem projektu je posílit proinkluzivnost prostředí na pražských mateřských, základních a středních školách a zvýšit schopnost vzdělávacího systému zohledňovat specifické potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Hlavní cíl bude naplňován prostřednictvím následujících specifických cílů: – Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků při práci s dětmi a žáky s odlišným ...
Více


Praha je náš nový domov – inkluze žáků cizinců

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Cílem projektu je inkluze žáků cizinců do českého prostředí, poskytnutí vzdělání těmto dětem, zejména v českém jazyce a prevence rasismu a xenofobie ve společnosti. Usilujeme o zlepšení rovných příležitostí dětí, zejména žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílem ...
Více


Nejsme si cizí

Hlavním cílem projektu je inkluze, integrace a snaha poskytnout v různých formách výchovu i vzdělání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na naší škole. Projekt si klade za cíl vytvořit prostředí, které bude vstřícné a otevřené, založené na sociální soudržnosti a vzájemném pochopení, díky čemuž bude snáze probíhat inkluze dětí-cizinců do ...
Více


Učitel v roli Tvůrce

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, případně dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku a na vzájemnou výměnu zkušeností v této oblasti. Jeho cílem je poskytnout metodickou podporu při zavedení inkluzivních principů na základních a středních školách v Praze prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ...
Více


Metodická podpora, vzdělávání a zvýšení kapacit odborných pracovníků za účelem inkluze cizinců a menšin na ZŠ Kunratice

Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro maximální začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ), tedy cizinců-migrantů a menšin na ZŠ Kunratice. Tento hlavní cíl je rozdělen na dílčí podcíle, které korespondují s aktivitami projektu: Vytvořit jasný metodický rámec pro začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem na ...
Více


Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole Semínko

Vytvoření proinkluzivního prostředí a zohlednění sociokulturního a jazykového znevýhodnění dětí v mateřské škole. Specifické cíle: – využít zahraničních zkušeností v oblasti multikulturní výchovy prostřednictvím přítomnosti zahraničního experta v naší mateřské škole a účastí na zahraniční stáži – vytvořit a ověřit model práce v mateřské škole v oblasti multikulturní výchovy a integrace – ...
Více


Zvýšení proinkluzivnosti v The International Montessori School of Prague

Cílem projektu je zvýšení proinkluzivity mateřské a základní škole při The International Montessori School of Prague. Dílčími cíly jsou: V rámci Tématu I. „Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy v rámci vzdělávacích programů škol“: 1) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí 101 žáků mateřské a základní škole ...
Více


Já a můj předsudek

Projekt „Já a můj předsudek“ bude díky dlouholeté zkušenosti lektorů v oblasti práce s dětmi a mladistvými a detailně propracované metodice velice podrobně pracovat s výše uvedenými tématy. Cílová skupina pozná problematiku ve všech jeho oblastech a naučí se nazírat na sebe, své spoluobčany i na své předky s určitým ...
Více


Rozvojem znalostí k toleranci

Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na Metropolitní odborné umělecké střední škole Prahy 4 pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Tento hlavní cíl lze rozdělit na dvě části: první je inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem, kterých je na naší škole zhruba 10 % a toto číslo se ...
Více


Kaleidoskop

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání na Mensa gymnáziu prostřednictvím posílení inkluze a multikulturních témat ve výuce prostřednictvím inovace forem a metod výuky s důrazem na mezipředmětové vazby a průřezová témata. Tento cíl projektu bude naplněn v kontextu následujících vzájemně provázaných dílčích cílů: 1) zlepšení podmínek pro výuku průřezových ...
Více


Multikulturní škola – mezinárodní fiktivní firmy jako nástroj inkluze

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání pedagogů a žáků naší střední školy s cílem vytvořit pozitivní proinkluzivní školní klima, ve kterém se zvýší motivace žáků s odlišným mateřským jazykem ke studiu na naší škole a k jejich snazšímu začlenění do společnosti. Splnění tohoto cíle vede přes realizaci klíčových aktivit, do ...
Více


Zipyho a Jablíkovi kamarádi – metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení pro práci s dětmi v heterogenních kolektivech proinkluzivního vzdělávacího systému poskytnutím uceleného komplexu vzdělávání, které zahrnuje dvě unikátní evaluované metodiky z Velké Británie pro práci s dětmi ve věku 5-7 a 7-9 let v oblasti ...
Více


Crossing Borders

Projekt sleduje dvě hlavní linie, a sice linii vzdělávací a linii asistenční. Jedním z hlavních cílů projektu je zvýšit povědomí žáků a studentů základních a středních škol i pedagogických pracovníků o migraci a jejích příčinách a aktivně je zapojit do procesu integrace na místní úrovni, a to za přímého kontaktu ...
Více


Společně, proinkluzivně a bez předsudků

Globálním cílem projektu je zavedení inkluze/společného vzdělávání na naší škole se vším, co se k tomuto pojmu váže. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí níže uvedených dílčích cílů, které zároveň představují jednotlivá proinkluzivní opatření: A) Zlepšení podmínek pro výuku a péči o žáky z řad cizinců – opatření bude naplňováno pomocí ...
Více


Prožitková pedagogika pro multikulturní společnost

Základní cíl projektu lze definovat jako předání klíčových poznatků z oblasti prevence xenofobie, netolerance a násilí žákům základních a středních škol a jejich vybraným pedagogům. Smyslem je poskytnutí návodu, jak podobným negativním a potenciálně velmi rizikovým situacím předcházet a jak se v případě vzniku těchto situací odpovídajícím způsobem zachovat (v ...
Více


Rozvoj kompetencí ve školách

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Cílem projektu je inkluze žáků cizinců do českého prostředí, poskytnutí vzdělání a poradenství těmto dětem, prevence rasismu a xenofobie ve společnosti. Usilujeme o zlepšení rovných příležitostí žáků s odlišným mateřským jazykem. Během realizace projektu podpoříme vzájemné učení ...
Více


Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rozvoje a posílení inkluzivního vzdělávání na 5 základních a 3 středních školách, které splňují kritéria programu a podporovat rozvoj sociálních a občanských kompetencí u 2800 žáků a 140 pedagogů. Indikátory naplnění cíle: a) Informování 30 ředitelů a řídících pracovníků o právním a metodologickém ...
Více


Držíme krok…

Hlavním cílem je nabídnout pražským základním školám pomoc v rozvoji svých podmínek pro inkluzívní vzdělávání. Konkrétně aktivity projektu podpoří pedagogy v oblasti strategického plánování a zavádění principů multikulturní výchovy do vzdělávacích programů škol a zvýší kompetence pedagogických pracovníků pro inkluzivní výuku v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dílčími cíli projektu, ...
Více


Mosty k porozumnění

Celkovým cílem je přispět k posílení inkluze migrantů do společnosti a k porozumění a toleranci různých kultur prostřednictvím dílčích cílů: Zlepšit jazykové dovednosti min. 60 dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem formou individuální podpory a přispět tak k jejich začlenění. Zvýšit proinkluzivnost min. v 10ti třídách, min. v 6ti školách; předpoklad ...
Více


Inkluzivní program neformálního vzdělávání prostřednicvím hudební výchovy ve školách zřizovaných Magistrátem hlavního města Prahy

Projekt se zaměřuje zejména na prevenci vzniku sociálního vyloučení právě prostřednictvím posilování místní soudržnosti, a to formou neformálního inkluzivního vzdělávání dětí. Podporován bude rozvoj osobnostních a občanských kompetencí žáků, zejména v souvislosti s respektem k hodnotám, které plynou z rozdílů mezi různými hodnotovými systémy v multikulturní společnosti. Žáci si vytvoří ...
Více