Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Přístavba základní školy v Praze-Lipencích

Hlavním cílem projektu je přístavba kapacitně nedostatečné Základní školy Praha-Lipence a její částečné vybavení základním nábytkem, tak aby mohla být ihned po dostavení využívána. Celkem vznikne 6 nových kmenových tříd a další potřebné zázemí pro výuku. ...
Více


Navigační a znalostní systém pro Nemocnici Na Františku

Projekt má za cíl najít nové řešení skrze veřejnou zakázku PCP. Konkrétním cílem je pak výzkum a vývoj komplexního systému umožňujícího orientaci pacientů a návštěvníků v nemocnici a zajišťující jejich informovanost po celou dobu léčby. ...
Více


S divadlem kolem světa

Projekt si klade za cíl zkvalitnit inkluzi a multikulturní výchovu u 400 žáků v 6.-9. třídách prostřednictvím inovace výuky v stávajících hodinách, přípravou a vedením kroužků, realizací workshopů, exkurzí a projektových dnů – to vše za využití moderních výukových prostředků. ...
Více


Program vzdělávání pedagogických pracovníků v práci s žáky s OMJ v Praze

Posláním mezinárodní sítě AFS je podpora a rozvoj mezikulturního vzdělávání. Realizujeme hostitelské programy pro zahraniční i české studenty, podporujeme je v jejich začleňování, spolupracujeme s rozsáhlou sítí vyškolených dobrovolníků. ...
Více


ZŠ A. Čermáka – Půdní vestavba – navýšení kapacity základního vzdělávání

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu Základní školy a mateřské školy Antonína Čermáka, Praha 6, kdy rekonstrukcí nevyužívaných půdních prostor budovy školy dojde k navýšení kapacity školy a zároveň budou zajištěny i lepší podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ...
Více


Kmeny

Cílem projektu je podpořit rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků, ze kterých může vyrůst tolerantnější generace, ve které žijí majorita a minority nekonfliktně. Žáci budou ve školní výuce v průběhu 6 měsíců tvořit prezentace o 6 subkulturách (kmenech), které předvedou svým spolužákům. ...
Více


KUPROG – programy pro podporu rozvoje u žáků mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol

Projekt se zaměřuje na vytvoření podmínek pro práci s žáky s odlišného mateřského jazyka (OMJ) ve vzdělávacím systému. Aktivitami podpoříme provázání odborníků s pedagogy a sdílení dobré praxe a zavedení originálních metod a metodik vhodných pro žáky s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


Dětská skupina Českolipská 1.

Cílem projektu je zkvalitnění předškolní péče o děti ve věku od 1 roku do 3 let. V návaznosti na provoz dětských skupin bude odstraněna nerovnost mužů a žen v přístupu k zaměstnání z důvodu dlouhého setrvání mimo pracovní trh a dojde ke srovnání podmínek mužů a žen. ...
Více


Mladý občan.cz

Projekt je zaměřen na rozvíjení kompetencí žáků pro posílení inkluze ve vzdělávacích programech škol. Cílem projektu je zvýšení úrovně sociálních a občanských kompetencí, kompetencí v oblasti multikulturní výchovy a kritického myšlení žáků základních škol v hl. m. Praze. ...
Více


Vzdělávání pro odborný růst pedagogických pracovníků základních škol na území hl. m. Prahy

Předmětem projektu je realizace uceleného systému vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených základních škol na území hlavního města Prahy. ...
Více


Multikulturní výchova na OA Holešovice

Hlavním cílem projektu je přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. ...
Více


Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Cílem projektu je začlenění principů multikulturní výchovy do života škol a posílení kompetencí pedagogických pracovníků při prevenci rizikového chování, jakým je extremismus, rasismus, xenofobie, násilí a netolerance, s důrazem na interkulturní vzdělávání a rozvoj občanských a sociálních kompetencí. ...
Více


Příprava a praktická implementace multikulturní výchovy na Květňáku

Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro maximální začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem  na ZŠ Květňák. ...
Více


Nástavba MŠ Veltruská

Cílem projektu je zlepšit možnosti pro umisťování dětí předškolního věku do předškolních zařízení a tím rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi. ...
Více


Dětská skupina Českolipská 3.

Cílem projektu je zkvalitnění předškolní péče o děti ve věku od 1 roku do 3 let v 3. dětské skupině. ...
Více


Efektivní využití odpadního tepla

Hlavním cílem projektu je zlepšení prostředí pro život obyvatel hl. m. Prahy díky mezisektorové spolupráci špičkového výzkumu, komerčního sektoru a veřejné správy. Jedná se zejména o oblast autobusové hromadné dopravy, technologie správy budov a vysokopotenciální zdroje tepla (teplárny, spalovna odpadu). Specifickým cílem je komercializace konkrétních technologií hospodaření s odpadním teplem ...
Více


Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu

Cílem projektu je zpřesnění předpovědi počasí, zavedení předpovědi kvality ovzduší a zpřesnění vyhodnocení důsledků klimatické změny pro území hl. m. Prahy. Toho bude dosaženo použitím předpovědních modelů s dostatečně vysokým rozlišením, potřebným pro popis města, spolu s aplikací parametrizace procesů na úrovni městských struktur. Mikroměřítkové simulace pak detailně ukáží situaci ...
Více


Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy

Projekt je tvořen třemi aktivitami – hodnocení zdrojů znečištění a jejich vliv na rekreační potenciál vody v městském prostředí, možnosti vodní rekreace na území hl. m. Prahy a návrh efektivního postup monitoringu diagnosticky a údržby k zajištění vodohospodářských funkcí vodních nádrží. Sjednocujícím prvkem všech tří aktivit je posílení rekreačního potenciálu vody ve ...
Více


Softwarové nástroje pro odhalení predispozice či diagnostiku jaterních těhotenských komplikací

Cílem projektu je vývoj a ověření dvou produktů „proof of concept“. Jedná se o sofwarové nástroje HEPAPRED (pro odhalení predispozie k ICP) a HEPAGEST sloužící k diagnostice ICP v těhotenství. Obecným cílem je také poskytovat diagnosticko-léčebnou péči svým pacientům na co nejvyšší úrovni a v souladu s nejmodernějšími poznatky. Přínosem ...
Více


Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace ne vodní režim v oblasti vnější Prahy

Projekt si klade za cíl posoudit dlouhodobý vliv postupující urbanizace dalších a dalších ploch na vodní režim v těchto okrajových částech Prahy, v úzké vazbě na probíhající klimatické změny a jejich očekávané dopady v budoucnu. Cílem projektu posoudit účinnost stávajících navržených a již realizovaných adaptačních opatření, případně navržení dalších doplňujících ...
Více