Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Vítejte v české škole II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Svět v naší školce II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 13.407.893 Základní údaje o Cílové skupině: celkový ...
Více


Multikulturní vzdělávání v MŠ Happy Child II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: dvě komunitně-osvětové setkání s veřejností a rodiči, čtyři odborně zaměřená setkání s rodiči. ...
Více


Šablony II OP PPR pro CSZŠ Jana Pavla II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více


Šablony II OP PPR pro SOŠS sv. Zdislavy

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více


Multikulturní šablony II pro MŠ Klamovka

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Paculova II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogickýh pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společnou cestou k toleranci v multikulturním světě II.

Projekt je zaměřen na kombinaci témat – podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka, komunitní aktivity, proinkluzivní prostředí školy apod. Kombinací výše uvedených aktivit chceme pokračovat v kontinuální podpoře integrace (v návaznosti na Výzvu 49), prohlubovat pozitivní a podpůrné multikulturní prostředí. ...
Více


S.P.Q.A.G.

Projekt reviduje činnost demokratických institucí školy, rozvíjí kompetence pro demokratickou kulturu žáků, zavádí opatření pro zlepšování školního klimatu a posiluje spolupráci a vzájemnou odpovědnost všech aktérů školy (žáků, rodičů, učitelů, vedení). Hlavním prostředkem k dosažení žádoucích změn je práce tzv. interních a externích průvodců demokratickou kulturou, kteří budou inspirovat, motivovat ...
Více


Modernizace multimediální odborné učebny na ZŠ Korunovační

Projekt Modernizace multimediální odborné učebny na ZŠ Korunovační má za cíl zkvalitnění výuky cizích jazyků, matematiky, přírodopisu, zeměpisu, čtenářské gramotnosti a informatiky díky modernizaci multimediální učebny. Modernizací dojde ke zlepšení prostředí a využívání nových pomůcek pro výuku a tak i k lepšímu rozvoji žáků školy. ...
Více


Investice do ZŠ Praha 5 – Řeporyje, za účelem zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a investice do pořízení výukových pomůcek pro práci se žáky dle jejich SVP a investice do vybavení potřebného pro rozvoj KK žáků

Projekt vychází z analýzy situace a to na základě dotazníkového šetření mezi vedením školy, pedagogy a rodiči. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou MAP, KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby CS. Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle 3E naplnilo ...
Více


Školní zahrada k podpoře EVVO – vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady

Projekt řeší absenci vhodného prostorového zázemí pro vzdělávání dětí v EVVO a polytechnice a zlepšování podmínek pro pedagogickou činnost v MŠ Albrechtická vybudováním venkovní učebny, instalací vzdělávacích prvků a přeměnou na přírodní zahradu k zajištění kvalitního předškolního vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí dětí. Vhodné zázemí v MŠ chybí. Posílí se ...
Více


Svět kolem nás

Základním cílem projektu je podpora výchovy k polytechnickému a environmentálnímu vzdělávání žáků mateřské školy s pozitivním dopadem na osobnostní rozvoj dítěte, jeho začlenění v rámci společnosti a zvýšení přitažlivosti polytechnických oborů pro žáky mateřské školy. Zásobník náhradních projektů ...
Více


Vybavení učeben mediální komunikace a modernizace jazykových učeben

Projekt se soustředí na modernizaci jazykové učebny. V rámci projektu bude nově vybudována jazyková laboratoř s interaktivní tabulí pro 16 žáků. Laboratoř bude vybavena unikátní technologií podporující všechny jazykové kompetence žáků. Učebna bude využívána všemi vzdělávacími obory školy (provoz diplomatických služeb, právní administrativa, řízení lidských zdrojů a bankovnictví). Pořízení této ...
Více


Investice v MŠ U RUMCAJSE, Praha 13

Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i ...
Více


Navýšení kapacity Mateřské školy Řeporyje

Bude vybudována přístavba stávajícího objektu MŠ Řeporyje s kapacitou 50 dětí (2 třídy á 25 dětí) v souladu s podmínkami 36. výzvy OP PPR a respektováním potřeb stanovených CS. Cílem je zvýšení kapacity stávající MŠ na potřebnou úroveň a vyřešení nežádoucího stavu chybějících míst v MŠ. MČ Praha – Řeporyje ...
Více


Křížem krážem

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Waldorská 54

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora multikulturality v MŠ U Uranie

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání 2020-2022 – ZŠ Kbely

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více