Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko vietnamského komunitního centra Libuš

SEA-L (dříve Klub Hanoi) spolu s partnerem MČ Libuš a aktéry předkládaným projektem reaguje na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Interkulturního rodinného komunitního česko-vietnamského centra a chce vytvořit a realizovat Poradenské středisko s převažující činností mediace v rámci provozovaného Komunitního centra nejen pro osoby cílové skupiny ...
Více


KluBO(v)NA – nový komunitní život organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny osob s duševním onemocněním

Cílem projektu je rozjezd komunitního života osob s duševním onemocněním a okolních obyvatel Prahy 8, který bude organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny (CS). Žadatel založí Komunitní centrum včetně součásti Umělecký ateliér; v nich bude probíhat mnoho nízkoprahových kroužků, dále výstav, workshopů a besed – to vše pro CS ...
Více


Založení a provoz komunitního centra Sami sobě, neb jako doma 2

Předmětem předkládaného projektu je pokračování provozu již úspěšně fungujícího komunitního centra v Praze. Zařízení nabídne komunitní aktivity např. seniorům, osobám zdravotně postiženým a rodičům s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Realizovány budou zejména aktivizační kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity. Délka projektu je stanovena na 19 měsíců. Podpořeno bude celkem minimálně ...
Více


GULE – Gastronomie Umožňující Lidem Existovat

GULE (Gastronomie Umožňující Lidem Existovat) je projektem mobilní cukrářsko-pekařské gastro-provozovny s kavárnou (Food trucku), v rámci něhož budou v souladu s principy sociálního podnikání vytvořena pracovní místa pro cílovou skupinu zdravotně znevýhodněných osob (2,0 úvazku z celkových 3,75 = 53,3% úvazků obsazených CS) na pracovní pozici Obsluha Food trucku. Hlavním ...
Více


Socilání podnik Dealpro, s.r.o.

Hl. cílem projektu je vybudování a následný provoz sociálního podniku Dealpro, s.r.o., který bude provozovat webové tržiště logistických služeb zaměřených na městské rozvozy a stěhovací služby. Budou zapojeny min. 4 osoby z CS z řad osob se ZP nezam. osob starších 50 let, osob dl.nezam. V rámci rozvoje SP se ...
Více


Má komunita, mí lidé

Projekt navazuje na služby, které žadatel dlouhodobě poskytuje osobám ohroženým sociálním vyloučením. Primárně se zaměřuje na specifickou cílovou skupinu „děti a mládež“, rodiny v nepříznivé sociální situaci, na příslušníky etnických menšin z celé Prahy. V rámci projektu budou realizovány tři typy aktivit, které spolu vzájemně souvisejí a doplňují se. Aktivity ...
Více


Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria

Projekt řeší úpravu 2 sálů a zázemí v objektu KC Unitaria. Jde o rekonstrukci zastaralého zařízení i tech. vybavení a o částečnou změnu dispozičního řešení. Projekt umožní rozvoj aktivit KC, zaměřených na posilování místní soc. soudržnosti a soc. začleňování, s nadstavbou duchovního zázemí. Na tvorbě programů se budou podílet částečně ...
Více


Sociální podnik – web na služby

Projekt je zaměřen na založení sociálního podniku se záměrem provozovat specializovaný internetový obchod na prodej služeb. Jedná se o prodej služeb retailovým zákazníkům, domácnostem (dále jen zákazníci) v oblasti úklidu, stavebních prací, např. rekonstrukce bytových jader a koupelen, drobná údržba nebo péče o zahradu. Naším cílem je pomoci nabídnout zákazníkům ...
Více


Komunitní centrum Elpida

Projekt umožní vznik a rozvoj kulturně komunitního centra pro seniory,jehož cílem bude podpora soc.soudržnosti a soc.začleňování společenství v podobě propojování seniorů a osob ohrožených soc.vyloučením s místní komunitou.Za tímto účelem bude v rámci komunitního centra uskutečňována rozličná škála aktivit k přemostění bariér mezi oběma skupinami a zároveň bude přispívat k ...
Více


Lepší zítřky – cesty k integraci sociálně znevýhodněných osob

Cílem spolku je postavit na zkušenostech svého zakladatele vysoce etický model odpovědného integračního sociálního podniku, který bude pomáhat společnostem, neziskovým a příspěvkovým organizacím čerpat zdroje na své rozvojové aktivity z různých fondů a zároveň přispěje ke snížení nezaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce v Praze. Nový sociální podnik bude svým ...
Více


Vybudování pekárny jako sociálního podniku SPSJ s.r.o.

Projekt je zaměřen na vznik a vybudování sociálního podniku, který bude působit v oblasti výroby pekařských a cukrářských výrobků. Cílem je vybudovat prosperující podnik, který bude vytvářet pracovní příležitosti pro osoby z vybraných cílových skupin a zároveň se bude řídit principy sociálního podnikání, které jsou definovány v podnikatelském plánu a ...
Více


Lepší zítřky – cesty k integraci sociálně znevýhodněných osob

Cílem spolku je postavit na zkušenostech svého zakladatele vysoce etický model odpovědného integračního sociálního podniku, který bude pomáhat společnostem, neziskovým a příspěvkovým organizacím čerpat zdroje na své rozvojové aktivity z různých fondů a zároveň přispěje ke snížení nezaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce v Praze. Nový sociální podnik bude svým ...
Více


Sociální podnik Resto Servis s.r.o.

Projekt vznikl z poptávky cílové skupiny po kvalifikovanějším zaměstnání, které by mohli vykonávat i přes svoji trestní minulost nebo jinou formu sociálního znevýhodnění jako je dlouhodobá nezaměstnanost nebo bezdomovectví. Cílem projektu je vytvořit pro zaměstnance prostředí, díky kterému budou schopni stabilně vykonávat své povolání a splácet dluhy. Vznikne 7 nových ...
Více


Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14

Předmětem projektu je modernizace objektu, kde jsou poskytovány sociální služby pro cílovou skupinu dětí a mládeže z rodin v nepříznivé sociální situaci žijící v Praze 14. Záměrem projektu je rozvoj zavedených sociálních služeb ve smyslu zlepšení účelnosti a atraktivity zázemí pro zvýšení motivace uživatelů k vyhledání a setrvání ve službě. ...
Více


Nácviková ergoterapeutická místnost s kompenzačními pomůckami

Cílem projektu je zvyšování soběstačnosti lidí se zdravotním postižením prostřednictvím efektivního využívání asistivních technologií. Prostředkem k tomuto cíli je vybudování tréninkové místnosti vybavené kompenzačními pomůckami. Cílové skupině bude v rámci sociální rehabilitace nabízena dosud chybějící komplexní ergoterapeutická podpora při výběru, vyzkoušení i tréninku asistivních technologií, včetně možnosti krátkodobého zapůjčení. Součástí ...
Více


Audiovizuální centrum Nadace ABF 2

Smyslem projektu je rozšířit podnikatelské příležitosti pro Nadaci v rámci sociálního podnikání, a to prostřednictvím audiovideo centra, v němž budou vytvořeny 2 stabilní pracovní příležitosti pro uchazeče z řad CS. ...
Více


Komunitní rodinné centrum Osmička

Cílem projektu je vytvoření a provoz komunitního rodinného centra – prostoru pro setkávání, sociální aktivizaci a provádění prevence proti sociálnímu vyloučení rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, dětí a mládeže z rodin v nepříznivé sociální situaci a seniorů žijících v lokalitě severních částí městské části Praha 8, především katastrální ...
Více


KC Duhový tandem

Cílem projektu je vytvořit vhodné zázemí pro kulturně-komunitní aktivity. Sociální, kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity budou vytvořené pro konkrétní cílové skupiny dle jejich individuálních potřeb. Projektový záměr je v souladu s celkovou koncepcí a zvyšováním kvality života obyvatel MČ Prahy 8. ...
Více


Podpora sociálních služeb ROZKOŠE bez RIZIKA

Cílem projektu je zlepšit prostředí poradenského centra (dále jen PC) a tím zajistit možnost pro klientky R-R, aby se v našem centru cítily bezpečně a více jej vyhledávaly. Zároveň tak naplníme cíl většího bezpečí pro samotné zaměstnankyně R-R. ...
Více


Podpora komunitního života v Praze formou divadelního souboru ROZKOŠ

Cílem projektu divadelního souboru ROZKOŠ je ukázat v pražské komunitě osob na základě divadelních představení, jak vypadá vyloučení, s jakými problémy se potýkají jednotliví klienti, kteří ohroženi jsou či kteří právě samotné vyloučení zažili. Tento pohled na realitu očima samotných ohrožených osob přiblíží jednak forma divadelního představení, která se této ...
Více