Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Specializované vouchery

Cílem projektu je zvýšit míru přežití nově vznikajících malých a středních firem (dále MSP) na území hl. m. Prahy, s podnikatelskou historií do 3 let. ...
Více


Objekt pro sociální bydlení – Schoellerova 11, Třeboradice

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce stávajícího bytového objektu vytvořit nabídku sociálních bytů, a reagovat tím na poptávku ze strany osob ohrožených bytovou nouzí. ...
Více


Navýšení kapacity mateřské školy v MČ Praha – Dubeč

Projektem bude vybudován nový pavilon pro rozšíření MŠ Dubeč o jednu třídu s kapacitou 28 dětí. ...
Více


Škola jako místo, kde se vzdělává a žije

Cílem projektu je různými způsoby podpořit vytváření proinkluzivního prostředí škol, takže budou schopny efektivněji začleňovat děti a žáky se SVP, včetně žáků s OMJ. ...
Více


Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost

Projekt Právnické fakulty UK, zaměřený na zvýšení odbornosti učitelů SŠ, si klade za cíl jejich prostřednictvím kladně ovlivnit mladou generaci a přispět tak ke kohezi společnosti. ...
Více


Umění žít společně

Cílem je vést dětí k aktivnímu pochopení a nápomocí a zajistit lepší multikulturní prostředí na základních školách.  Dalším cílem projektu je naučit pedagogy pracovat s multikulturní třídou a poskytnou poradenství pro provedení výuky v rámci multikulturní výchovy. ...
Více


Multikulturní výchova na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o.

Hlavním cílem projektu je přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. ...
Více


Primas Praha 13

Cílem je prostřednictvím realizace projektu přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. ...
Více


Pekárna s prodejnou a kavárnou jako sociální podnik

Projektem vzniká nová provozovna s pekárnou, prodejnou a kavárnou fungující na principech sociálního podnikání. Projekt vytvoří a po celou dobu provozní fáze bude poskytovat pracovní místa pro duševně nemocné. ...
Více


Výchova k respektu a toleranci: od učitelů k dětem

Cílem projektu je vytvoření a realizace inovativního programu dalšího vzdělávání zaměřeného na rozvíjení znalostí a dovedností vyučujících v oblasti moderních metod výuky. ...
Více


Škola pro Všechny

Primárním cílem projektu je minimálně ve 20 školách prokazatelně snížit projevy netolerance, násilí, šikany, xenofobie a radikalismu. ...
Více


Provoz dětské skupiny Štěňátka ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. ...
Více


Z pohádky do pohádky

Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na MŠ Letohradská pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. ...
Více


Kulturně pestrý svět 1. Slovanského gymnázia

Cílem projektu je posílit spolupráci primárně mezi studenty se zapojením pedagogů a širším okruhem zástupců rodin, spolupracujících organizací, místní samosprávy. ...
Více


ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC, proinkluzivní a multikulturní škola

Globálním cílem projektu je podpořit na naší ZŠ otevřenost, přispět k multikulturní výchově a zintenzivnit proinkluzivní opatření. Naplnění tohoto cíle bude dosaženo za pomoci níže uvedených dílčích cílů. ...
Více


Podpora sociálního bydlení v Praze 7

Projekt spočívá v rekonstrukci 6 bytů za účelem vytvoření 6 bytů pro sociální bydlení na území MČ Praha 7. ...
Více


Navýšení kapacity ZŠ U Obory

Záměrem projektu je zvýšení kapacity ZŠ U Obory, které povede ke zlepšení podmínek pro výuku a sociální začleňování žáků se SVP. Předmětem projektu je přístavba nového pavilonu ZŠ U Obory. ...
Více


ZŠ Lyčkovo náměstí, objekt Pernerova 29 – Praha 8 – navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze

Projekt reaguje na zvyšující se potřebu CS po umístění v ZŠ s péčí pro žáky se SVP a sociokulturním znevýhodněním v P8. ...
Více


Zajištění provozu Dětské skupiny I. v Praze 12

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. ...
Více


Rekonstrukce interiéru objektu Schulhoffova 844/2

Cílem projektu je navýšení vzdělávací kapacity základních škol na území městské části Praha 11 prostřednictvím rekonstrukce momentálně nevyužívaného objektu Schulhoffova 844/2. ...
Více