Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Dětská skupina Českolipská 1.

Cílem projektu je zkvalitnění předškolní péče o děti ve věku od 1 roku do 3 let. V návaznosti na provoz dětských skupin bude odstraněna nerovnost mužů a žen v přístupu k zaměstnání z důvodu dlouhého setrvání mimo pracovní trh a dojde ke srovnání podmínek mužů a žen. ...
Více


Mladý občan.cz

Projekt je zaměřen na rozvíjení kompetencí žáků pro posílení inkluze ve vzdělávacích programech škol. Cílem projektu je zvýšení úrovně sociálních a občanských kompetencí, kompetencí v oblasti multikulturní výchovy a kritického myšlení žáků základních škol v hl. m. Praze. ...
Více


Vzdělávání pro odborný růst pedagogických pracovníků základních škol na území hl. m. Prahy

Předmětem projektu je realizace uceleného systému vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených základních škol na území hlavního města Prahy. ...
Více


Multikulturní výchova na OA Holešovice

Hlavním cílem projektu je přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. ...
Více


Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Cílem projektu je začlenění principů multikulturní výchovy do života škol a posílení kompetencí pedagogických pracovníků při prevenci rizikového chování, jakým je extremismus, rasismus, xenofobie, násilí a netolerance, s důrazem na interkulturní vzdělávání a rozvoj občanských a sociálních kompetencí. ...
Více


Příprava a praktická implementace multikulturní výchovy na Květňáku

Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro maximální začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem  na ZŠ Květňák. ...
Více


Nástavba MŠ Veltruská

Cílem projektu je zlepšit možnosti pro umisťování dětí předškolního věku do předškolních zařízení a tím rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi. ...
Více


Dětská skupina Českolipská 3.

Cílem projektu je zkvalitnění předškolní péče o děti ve věku od 1 roku do 3 let v 3. dětské skupině. ...
Více


Efektivní využití odpadního tepla

Hlavním cílem projektu je zlepšení prostředí pro život obyvatel hl. m. Prahy díky mezisektorové spolupráci špičkového výzkumu, komerčního sektoru a veřejné správy. Jedná se zejména o oblast autobusové hromadné dopravy, technologie správy budov a vysokopotenciální zdroje tepla (teplárny, spalovna odpadu). Specifickým cílem je komercializace konkrétních technologií hospodaření s odpadním teplem ...
Více


Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu

Cílem projektu je zpřesnění předpovědi počasí, zavedení předpovědi kvality ovzduší a zpřesnění vyhodnocení důsledků klimatické změny pro území hl. m. Prahy. Toho bude dosaženo použitím předpovědních modelů s dostatečně vysokým rozlišením, potřebným pro popis města, spolu s aplikací parametrizace procesů na úrovni městských struktur. Mikroměřítkové simulace pak detailně ukáží situaci ...
Více


Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy

Projekt je tvořen třemi aktivitami – hodnocení zdrojů znečištění a jejich vliv na rekreační potenciál vody v městském prostředí, možnosti vodní rekreace na území hl. m. Prahy a návrh efektivního postup monitoringu diagnosticky a údržby k zajištění vodohospodářských funkcí vodních nádrží. Sjednocujícím prvkem všech tří aktivit je posílení rekreačního potenciálu vody ve ...
Více


Softwarové nástroje pro odhalení predispozice či diagnostiku jaterních těhotenských komplikací

Cílem projektu je vývoj a ověření dvou produktů „proof of concept“. Jedná se o sofwarové nástroje HEPAPRED (pro odhalení predispozie k ICP) a HEPAGEST sloužící k diagnostice ICP v těhotenství. Obecným cílem je také poskytovat diagnosticko-léčebnou péči svým pacientům na co nejvyšší úrovni a v souladu s nejmodernějšími poznatky. Přínosem ...
Více


Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace ne vodní režim v oblasti vnější Prahy

Projekt si klade za cíl posoudit dlouhodobý vliv postupující urbanizace dalších a dalších ploch na vodní režim v těchto okrajových částech Prahy, v úzké vazbě na probíhající klimatické změny a jejich očekávané dopady v budoucnu. Cílem projektu posoudit účinnost stávajících navržených a již realizovaných adaptačních opatření, případně navržení dalších doplňujících ...
Více


Odpady a předcházení jejich vzniku – praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy

Hlavní přínos navrhovaného projektu spočívá v přesném vyhodnocení stávajícího stavu produkce a identifikaci inovativních způsobů nakládání se složkami a zbytkovým směsným komunálním odpadem s cílem dosáhnout stanovených cílů POH HMP. ...
Více


ČISTÁ VODA – ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

Projekt se zabývá jak krátkodobými cíli, mezi něž patří např. zvýšení úrovně poznání o časoprostorovém vnosu pesticidů do vodárenské nádrže Švihov, tak dlouhodobými cíli, mezi něž patří např. zachování pasivního monitoringu ve VN Švihov v místě odběru vody pro ÚV Želivku pro zjišťování úrovně znečištění pesticidy a jinými specifickými organickými látkami. ...
Více


Koncepty Fakulty Stavební ČVUT pro Prahu 2017

Dílčí projekty (koncepty) se zaměřují na snížení znečištění v místě za čističkou odpadních vod, snížení spotřeby energie, snížení nákladů na výstavbu, snížení provozních nákladů, zvýšení spokojenosti uživatelů, snížení nákladů na provoz a údržbu, snížení hlučnosti, rozšíření využitelných ploch, snížení hlučnosti v obydlených oblastech, snížení nákladů na správu a údržbu v oblasti památkové péče, ...
Více


Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Cílem předkládaného projektu je rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na 1. LF UK ověřením 4 komercializačních konceptů: (1) Inovativní epigenetický doplněk stravy pro seniory na území Hlavního města Prahy, (2) Inovativní obvazy/náplasti pro prevenci proleženin zejména v LDN na území Hlavního města Prahy, (3) Doplňky stravy pro podporu ...
Více


Příprava komercializace nových metod vzdělávání pro potřeby digitální ekonomiky a průmyslu 4.0

Cílem projektu je adekvátně reagovat na vzrůstající potřebu kvalitního vzdělávání a přípravy žáků u technických oborů, které se velmi dynamicky vyvíjejí. Aktivity projektu se zaměřují na přenos poznatků z aktuálních výzkumů ve vzdělávání dospělých a žáků. Do praxe budu převedeny námi navržené modely vzdělávání, které se radikálně posouvají od tradičního ...
Více


Transfer technologií z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU do komerční sféry

Předmětem předkládaného projektu je podpora transferu technologií a znalostí z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze (dále také jen „FLD“) do komerční praxe, a to prostřednictvím ověření 5 komercializačních záměrů připravených katedrami FLD ve spolupráci se subjekty z komerční sféry: (1) zefektivnění výroby okrasných a lesních dřevin za účelem ...
Více


ČVUT FEL – Znalosti pro Prahu

Cílem projektu je prověření 3 komercializačních záměrů vzniklých na ČVUT: (1) vyšetření očních pohybů jako cesta k objektivizaci nálezů v dětské psychologii a speciální pedagogice, (2) výcviková platforma pro zdravotnické operační středisko a (3) tréninková platforma pro rozvoj kompetencí v oblasti kybernetické bezpečnosti firem.   ...
Více