Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Škola pro 3. tisíciletí

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků na ZŠ, a to prostřednictvím vybudování moderních prostor pro výuku odborných předmětů s vazbou na klíčové kompetence (anglický jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, fyzika, chemie, matematika, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda) za pomocí počítačové techniky (pořízení PC se SW a ...
Více


Zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a mobilní tabletové učebny Schulhoffova

Cílem projektu je zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a mobilní tabletové učebny, to přispěje k rozvoji cizojazyčné a přírodovědné gramotnosti, matematických a finančních kompetencí žáků. ...
Více


Modernizace multimediálního centra

Cílem projektu je zlepšení technického zázemí a vzdělávacích služeb. Zkvalitnění vzdělávání na gymnáziu bude uskutečněno pomocí modernizace multimediálního centra a rekonstrukce a dobudování pokrytí internetem v celé budově ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Cílem je také zohledňovat individuální potřeby žáků a dosáhnout rovného přístupu ke vzdělávání. ...
Více


Rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování badatelské učebny ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49

Cílem projektu je posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a rozvíjení klíčových kompetencí žáků prostřednictvím rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování badatelské učebny. ...
Více


Modernizace učebny fyziky a jazykové laboratoře

Cílem projektu je posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a rozvíjení klíčových kompetencí žáků prostřednictvím modernizace učebny fyziky a jazykové laboratoře. ...
Více


Bezpečně v MŠ U Uranie aneb „Nepovolaným vstup zakázán!“

Cílem projektu je zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ U Uranie prostřednictvím zlepšení vybavení a zajištění bezpečnosti v mateřské škole a zlepšení fyzické dostupnosti a bezbariérovosti MŠ. ...
Více


Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ TGM Praha 7

Cílem projektu je zajistit konkurenceschopné podmínky pro moderní výuku cizích jazyků a přírodních věd. Projekt usiluje o vytvoření motivujícího edukačního prostředí, odpovídajícího současným požadavkům a nárokům žáků. ...
Více


Vybudování interaktivních učeben přírodních věd – fyzika, chemie a přírodopis

Cílem projektu je zvýšení klíčových kompetencí žáků v přírodních vědách – konkrétně ve fyzice, chemii a přírodopisu, prostředkem k dosažení poslání projektu jsou modernizované odborné učebny. ...
Více


Vybudování odborné multimediální učebny na základní škole

Cílem projektu je vybavení multimediální odborné učebny výpočetní technikou a dalšími odbornými pomůckami.Touto aktivitou bude dosaženo rozvoje žákovských klíčových kompetencí v matematické, přírodovědné – vlastivědné gramotnosti a v komunikaci v cizích jazycích. ...
Více


Vybavení učebny přírodních věd a vybavení učeben cizích jazyků

Cílem projektu je vytvořit pro žáky moderní a zdravé prostředí, které je zároveň dobrou vizitkou žadatele i zřizovatele. Hlavní činnost projektu spočívá v pořízení moderního vybavení a především zařízení dvou odborných učeben (cizí jazyky a přírodních věd – fyziky a chemie) a doplnění vybavení učebny přírodopisu. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177

Cílem projektu je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby a rozvoj polytechnických dovedností dětí. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Mateřská škola ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076

Cílem projektu je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby a rozvoj polytechnických dovedností dětí. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylová 1964

Cílem projektu je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby a rozvoj polytechnických dovedností dětí. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi Školami 2482

Cílem projektu je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. ...
Více


Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí

Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí dětí a kinestetického učebního stylu prostřednictvím zlepšení vybavení školy. Smysl projektu je v souladu se Školním vzdělávacím programem pro PV a zaměřením školy, dojde k posílení polytechnické výchovy a vytvoření pro cílové skupiny interaktivní, smysluplné a bezrizikové prostředí. ...
Více


Modernizovaná učebna pro výuku přírodních věd ZŠ Jižní IV

Cílem projektu je zavést inovativní výuku přírodovědných předmětů a environmentálního vzdělávání, zvýšit efektivnost výuky a podíl praktických činností a experimentů, a to nejen v laboratoři, ale i přímým měřením v terénu s okamžitým zpracováním a vyhodnocením získaných dat. ...
Více


Vybudování multifunkční učebny

Cílem projektu je modernizace a vybavení odborných učeben ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí cizích jazyků, zlepšení vzdělávacích služeb na škole a zkvalitnění infrastruktury pro imobilní žáky. Odborné učebny tak budou odpovídat požadavkům a nárokům dnešní doby a vytvoří prostředí pro kvalitnější vzdělávání žáků a lepší podmínky pro pedagogy. ...
Více


Modernizace odborných učeben v Masarykově Základní škole Praha – Klánovice

Cílem projektu je modernizace stávajících nevyhovujících prostor pro vzdělávání na Masarykově základní škole, Praha 9 – Klánovice, Slavětínská 200. V rámci projektu dojde k modernizaci vybavení multimediální jazykové učebny a vznikne nová přírodovědná učebna ze stávající kmenové třídy. ...
Více


ZŠ Korunovační – rekonstrukce učebny fyziky a učebny chemie-přírodopisu

Cílem projektu je zkvalitnění výuky fyziky, chemie a přírodopisu díky rekonstrukci dvou učeben k tomu využívaných. Díky tomu dojde ke zlepšení prostředí pro výuku těchto předmětů a tak i k lepšímu rozvoji v těchto předmětech žáků školy. ...
Více


Environmentální zahrada MŠ Na Chodovci

Cílem projektu je v souladu se Školním vzdělávacím programem a zaměřením školy propojit polytechnickou a environmentální výchovu a vytvořit pro cílové skupiny interaktivní, smysluplné a bezrizikové prostředí. Škola díky projektu zvýší svoji konkurenceschopnost. ...
Více