Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 15. 2. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Sociální podnik Resto Servis s.r.o.

Projekt vznikl z poptávky cílové skupiny po kvalifikovanějším zaměstnání, které by mohli vykonávat i přes svoji trestní minulost nebo jinou formu sociálního znevýhodnění jako je dlouhodobá nezaměstnanost nebo bezdomovectví. Cílem projektu je vytvořit pro zaměstnance prostředí, díky kterému budou schopni stabilně vykonávat své povolání a splácet dluhy. Vznikne 7 nových ...
Více


Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14

Předmětem projektu je modernizace objektu, kde jsou poskytovány sociální služby pro cílovou skupinu dětí a mládeže z rodin v nepříznivé sociální situaci žijící v Praze 14. Záměrem projektu je rozvoj zavedených sociálních služeb ve smyslu zlepšení účelnosti a atraktivity zázemí pro zvýšení motivace uživatelů k vyhledání a setrvání ve službě. ...
Více


Nácviková ergoterapeutická místnost s kompenzačními pomůckami

Cílem projektu je zvyšování soběstačnosti lidí se zdravotním postižením prostřednictvím efektivního využívání asistivních technologií. Prostředkem k tomuto cíli je vybudování tréninkové místnosti vybavené kompenzačními pomůckami. Cílové skupině bude v rámci sociální rehabilitace nabízena dosud chybějící komplexní ergoterapeutická podpora při výběru, vyzkoušení i tréninku asistivních technologií, včetně možnosti krátkodobého zapůjčení. Součástí ...
Více


Audiovizuální centrum Nadace ABF 2

Smyslem projektu je rozšířit podnikatelské příležitosti pro Nadaci v rámci sociálního podnikání, a to prostřednictvím audiovideo centra, v němž budou vytvořeny 2 stabilní pracovní příležitosti pro uchazeče z řad CS. ...
Více


Komunitní rodinné centrum Osmička

Cílem projektu je vytvoření a provoz komunitního rodinného centra – prostoru pro setkávání, sociální aktivizaci a provádění prevence proti sociálnímu vyloučení rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, dětí a mládeže z rodin v nepříznivé sociální situaci a seniorů žijících v lokalitě severních částí městské části Praha 8, především katastrální ...
Více


KC Duhový tandem

Cílem projektu je vytvořit vhodné zázemí pro kulturně-komunitní aktivity. Sociální, kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity budou vytvořené pro konkrétní cílové skupiny dle jejich individuálních potřeb. Projektový záměr je v souladu s celkovou koncepcí a zvyšováním kvality života obyvatel MČ Prahy 8. ...
Více


Podpora sociálních služeb ROZKOŠE bez RIZIKA

Cílem projektu je zlepšit prostředí poradenského centra (dále jen PC) a tím zajistit možnost pro klientky R-R, aby se v našem centru cítily bezpečně a více jej vyhledávaly. Zároveň tak naplníme cíl většího bezpečí pro samotné zaměstnankyně R-R. ...
Více


Podpora komunitního života v Praze formou divadelního souboru ROZKOŠ

Cílem projektu divadelního souboru ROZKOŠ je ukázat v pražské komunitě osob na základě divadelních představení, jak vypadá vyloučení, s jakými problémy se potýkají jednotliví klienti, kteří ohroženi jsou či kteří právě samotné vyloučení zažili. Tento pohled na realitu očima samotných ohrožených osob přiblíží jednak forma divadelního představení, která se této ...
Více


Sociální podnik pro (re)start života

Cílem je vytvořit centrum veřejně prospěšného podnikání v oblasti grafiky, služby v oblasti internet marketingu: SEO, copywriting, správa PPC kampaní, e-mail marketingu, včetně poradenství, nastavení a správy komplexních kampaní a návazných služeb jako jsou: natáčení video-životopisů, video-dotazníků a dokumentárních videozáznamů, výukové videozáznamy, reklamní a propagační spoty atd., který svým přesahem ...
Více


Alternativní jídelna v Praze – Kruh zdraví

Cílem projektu je vybudovat fungující provozovnu Alternativní jídelny. S využitím 7 leté zkušenosti s provozem Alternativní jídelny v centru Chrudimi / Kruh zdraví, sociální firmy – vybudujeme jídelnu stejného typu v Praze. Naše jídelna je založena na principech sezónního zdravého stravování. Pokrmy připravujeme z čerstvých surovin, využíváme místní zdroje, produkty ...
Více


Cesta k nezávislosti a sociální integrovanosti

Cílem projektu je dosáhnout zlepšení postavení znevýhodněných osob, a to především nezaměstnaných osob starších 50 let a dále pak příslušníků etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů na trhu práce. Dále pak zlepšit dosažitelnost zdravého stravování specializovaného pro děti v nově vzniklých dětských skupinách, mikrojeslích a ...
Více


Povídej si – rozvoj mezigeneračních vazeb v komunitě

Cílem projektu je vytvořit základní organizační podmínky a motivační nástroje k rozvoji smysluplného mezigeneračního dialogu v komunitě. Na základě předběžně zmapovaného zájmu vycházíme z předpokladu, že řada osaměle žijících seniorů v rezidenčních zařízeních by tuto svou situaci ráda změnila, pokud by to bylo v jejích silách. Současně jsme si potvrdili, ...
Více


Nutričně vyvážené obědy pro seniory v Praze

Projekt má za cíl kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku při současném navýšení počtu pracovních míst pro osoby z cílových skupin Projekt má za cíl vytvořit 3 pracovní místa pro tyto osoby a to na pozicích kuchař 1x a pomocný kuchař 2x. Tohoto cíle bude dosaženo díky bohatým zkušenostem ...
Více


Založení sociálního podniku: Institut finančních a sociálních služeb

Založení sociálního podniku má za cíl nabídnout služby vybrané cílové skupině – příslušníci romské menšiny, v oblasti, která napomůže jejich integraci. Žadatel v rámci podniku vytvoří nových 5 pracovních pozic, dvě z nich budou nabídnuty a obsazeny osobám z romské menšiny. V rámci aktivit projektu žadatel pořídí nemovitost – prostory, ...
Více


Sociální podnik – Santini Café s.r.o. – kavárna s pražírnou v Praze

Hlavním cílem projektu je vybudovat sociální podnik se zaměřením na výrobu a prodej kávy a kávových výrobků v kavárně s pražírnou. Cílem projektového záměru je vybavení a zařízení objektu tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. ...
Více


Komunitní centrum 21. století

Cílem projektu je vytvoření nového komunitního centra Spiralis (tzv. KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ), které rozvine stávající aktivity Klubu Spiralis. Komunitní centrum 21. století (dále jen KC 21) prostřednictvím svých sociálně aktivizačních aktivit trvale propojí CS (60 osob, rodiny v nepříznivé životní situaci) z území hl. m. Prahy s jejich veřejností. ...
Více


Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu II

Cílem projektu je prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působit na cílovou skupinu osob po/ve výkonu trestu, poskytovat činnosti sloužící jako prevence sociálního vyloučení, pokusit se zabránit recidivě a pomoci zapojit se zpět do života místní komunity. ...
Více


Babi, dědo, máme si co říci!

Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení u seniorů a podpora jejich aktivního zapojení do mezigeneračního soužití. Cíle projektu bude dosaženo realizací aktivit projektu zaměřených na aktivizaci seniorů, na podporu využívání zdrojů v rámci komunit, na podporu kontaktu mezi seniory a na podporu navazování mezigeneračních vztahů. ...
Více


Sociální podnik Pasparta – nová místa pro lidi s autismem

Cílem projektu je vznik třech nových pracovních míst pro pracovníky s PAS a vytvoření podmínek, které těmto lidem umožní na pracovních pozicích samostatně a úspěšně fungovat. Lidé na těchto pracovních pozicích se budou podílet na výrobě učebních pomůcek pro děti s PAS a dalšími handicapy, přičemž budou mít na starosti ...
Více


Krizová pomoc efektivněji

Cílem projektu je v horizontu 10 měsíců zakoupit osobní automobil vč. příslušenství, pomůcky pro práci s klienty, úpravu a vybavení denní místnosti, vybavení místnosti pracovníků krizové pomoci a odhlučnění místnosti krizové pomoci a tím zvýšit v době udržitelnosti dostupnost a kvalitu krizové pomoci občanům hl. m. Prahy, kteří se ocitnou ...
Více