Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12

Předmětem projektu je navýšení kapacity školy o dvě nové třídy pro 56 dětí. Celková kapacita MŠ se tak zvýší ze 112 na 168 dětí. Realizace projektu proběhne realizací vnitřních stavebních úprav pavilonu, který je součástí MŠ, ale je v současné době využíván pro potřeby úřadu městské části. Součástí projektu je ...
Více


Komunitní centrum – Sýpka Čakovice

Projektem bude vytvořeno KKC rekonstrukcí objektu sýpky v souladu se 46.V OP PPR pro osoby z CS a občany Čakovic. Cílem je integrace znevýhodněných osob, aktivizace a zkvalitnění života. Pomoc při začleňování do většinové společnosti a zapojení všech občanů do komunitního způsobu života, z něhož nebude nikdo vyloučen. Významné partnerství, ...
Více


Stavební úpravy pro komunitní centrum v objektu fary u sv. Vojtěcha v Praze 1

Cílem projektu je vybudování adekvátních prostor pro zahájení činnosti komunitního centra Římskokatolické farnosti u kostela sv. Vojtěcha Praha – Nové Město za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit pro zlepšení sociální situace komunity jako celku. Realizací záměru se otevře cesta pro nastartování nových aktivit, které zlepší a rozšíří ...
Více


Komunitní centrum Kunratice

Hlavním cílem projektu je vybudování nového komunitního centra, kde budou probíhat rozličné aktivity zaměřené na začleňování zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a příslušníků etnických menšin. Předmětem projektu je celková rekonstrukce objektu fary na adrese Kostelní náměstí 16, Praha – Kunratice. Předmětné prostory ...
Více


MŠ 4 pastelky – venkovní učebna EVVO

Projekt je zaměřen na vybudování venkovní učebny na zahradě školy zaměřené na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Venkovní učebna pro podporu EVVO bude sloužit nejen dětem a pedagogům z pracoviště Plamínkové 1589, ale i dalším 3 odloučeným pracovištím školy (Sedlčanská 14, Kotorská 1592 a Plamínkové 2), které se nacházejí ...
Více


Venkovní učebna u Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu 2

Záměrem projektu je výstavba venkovní učebny na zahradě MŠ K Podjezdu, ve které bude probíhat předškolní vzdělávání se zaměřením na EVVO a v návaznosti na kompetence přírodní vědy, polytechnická výchova, technické a řemeslné obory. Výukový prostor venkovní učebny bude s maximálním využitím její kapacity. Do venkovní učebny bude pořízen nový ...
Více


Zvýšení praktických schopností žáků SŠEMI k soužití v prostředí multikulturní společnosti

Cílem projektu je zlepšení sociální koheze u CS dětí a žáků (CS DaŽ) žadatele. Toho bude dosaženo úpravou školních vzdělávacích programů (ŠVP) třech studijních oborů, aktivním zapojením žáků žadatele při realizaci projektu a propojením aktivit školy s životem místních komunit, které u CS DaŽ zabezpečí porozumění vůči sociálně či národnostně ...
Více


Komunitní centrum JAKO DOMA

Komunitní centrum JAKO DOMA podpoří seniory v zapojení do komunity v Dolních Počernicích prostřednictvím realizovaných sociálně aktivizačních aktivit, kterých se bude moci zúčastnit kromě seniorů také široká veřejnost, čímž nově vznikne společenství se silnými vazbami. KC JAKO DOMA pomůže dále seniorů s navázáním nových sociálních vazeb v rámci společenství, jehož ...
Více


Vznik a provoz Komunitního centra ČCE Smíchov

Cílem projektu je vznik, provoz a rozvoj kulturně komunitního centra Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Smíchově za účelem podpory sociální soudržnosti a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do místní komunity. Činnosti budou aktivizovat cílovou skupinu (CS) projektu a místní společenství, propojovat je, poskytovat CS finanční a právní poradenství a ...
Více


Art Movement, z.s.

Předmětem projektu je celková modernizace a zlepšení kvality poskytované sociální služby prostřednictvím nákupu vhodné nemovitosti a její rekonstrukce na adrese Tusarova 1521/26, 170 00 Praha 7. Hlavním přínosem projektu tak bude vybudování kvalitního stabilního místa a odpovídajícího zázemí pro poskytování sociální služby dle §70 (zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o ...
Více


Stavební úpravy a opravy budovy fary pro komunitní centrum u kostela sv. Petra a Pavla – Praha 16

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění, rozšíření stávající služby a zavedení nových návazných činností farnosti u kostela sv. Petra a Pavla. Realizací záměru se otevře cesta pro nastartování nových aktivit, které zlepší a rozšíří stávající služby a zahájí činnost nového komunitního centra. Komunitní centrum bude vytvářet prostor pro řešení krizových situací ...
Více


Mobilní poradna – bezpečné místo pro poskytování kvalitních služeb

Hlavním cílem projektu je pořízení funkční mobilní poradny ve smyslu kvalitně vybaveného automobilu, který bude obhospodařovat území hlavního města Prahy. Mobilní poradny umožňují poskytovat i poradenství v nepříznivé sociální situaci v oblasti zdraví. Často jsme totiž první (a často jedinou) organizací, se kterou osoby spolupracují. I proto náš tým tvoří ...
Více


Komunitní centrum MANA

Cílem projektu je vybudovat jedno komunitní centrum v budově Husova sboru ve Vršovicích v ulici Moskevská, který bude soužit pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity a pro tři CS: Senioři, Děti a mládež z rodin v nepříznivé soc. situaci, Rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci včetně jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou do ...
Více


Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice

Cílem projektu je vybudovat nový objekt určený pro provoz nízkoprahového a komunitního centra, který bude odpovídat potřebám nestátní neziskové organizace pro poskytování a zajišťování registrovaných služeb a aktivit komunitního centra a současně bude odpovídat potřebám jejích cílových skupin. Předpokládá se, že provoz nízkoprahového a komunitního centra bude organizovat a zajišťovat ...
Více


Pořízení 15 ks bateriových trolejbusů typu Kloubový (Kb) – linka 140

Projekt „Pořízení 15 ks bateriových trolejbusů typu Kloubový (Kb)- linka 140“ spočívá v nákupu plně bezemisních trolejbusů, které na lince 140 nahradí stávající zastaralé naftové kloubové autobusy, čímž dojde k významnému snížení produkce hluku a emisí škodlivin z autobusů a k rozvoji nízkouhlíkové multimodální městské dopravy a tím i k ...
Více


Vznik Komunitního centra Vráťa

Předmětem projektu je rekonstrukce části farního domu Náboženské obce Církve československé husitské (NO CŠSH) v ulici Vratislavova. Jedná se o aktivitu B: vznik kulturně-komunitního centra. Současné stavebně-technické řešení a uspořádání není vhodné pro nové sociálně aktivizační aktivity. ...
Více


Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí

Předmětem projektu je inovační partnerství zaměřené na vytvoření metodiky a softwarového nástroje – informačního systému – pro podporu krizového řízení a jeho nasazení pro pracovníky krizového řízení na všech úrovních, které by umožnilo dosáhnout zvýšení kvality při analýze, přípravě a zejména řešení mimořádných událostí a krizových situací na zvoleném území, ...
Více


Renovace sociálního bytu Osadní

Projektem dojde ke vzniku jednoho dostupného bytu formou rekonstrukce stávajícího bytu ve správě MČ Praha 7 na adrese adrese Osadní 1474/2, Praha 7, jehož stav neumožňuje dlouhodobý pronájem bez rekonstrukce. ...
Více


Pořízení 14 ks standardních elektrobusů

Projekt „Pořízení 14 ks elektrobusů typu Standard (Sd) – elektrifikace linky 154“ spočívá v nákupu plně bezemisních elektrobusů, které na lince 154 nahradí stávající zastaralé naftové autobusy, čímž dojde k významnému snížení produkce hluku a emisí škodlivin z autobusů a k rozvoji nízkouhlíkové multimodální městské dopravy a tím i k ...
Více


Učíme se pro budoucnost

Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání v MŠ v oblasti udržitelného rozvoje/EVVO a polytechnice tak, abychom do výchovy mohli zakomponovat kombinaci teoretický výuky uvnitř MŠ a praktické na školní zahradě s využitím venkovních výukových pomůcek. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím instalace venkovních učebních prvků určených pro výchovu k udržitelnému rozvoji. Dále ...
Více