Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Držíme krok…

Hlavním cílem je nabídnout pražským základním školám pomoc v rozvoji svých podmínek pro inkluzívní vzdělávání. Konkrétně aktivity projektu podpoří pedagogy v oblasti strategického plánování a zavádění principů multikulturní výchovy do vzdělávacích programů škol a zvýší kompetence pedagogických pracovníků pro inkluzivní výuku v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dílčími cíli projektu, ...
Více


Mosty k porozumnění

Celkovým cílem je přispět k posílení inkluze migrantů do společnosti a k porozumění a toleranci různých kultur prostřednictvím dílčích cílů: Zlepšit jazykové dovednosti min. 60 dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem formou individuální podpory a přispět tak k jejich začlenění. Zvýšit proinkluzivnost min. v 10ti třídách, min. v 6ti školách; předpoklad ...
Více


Inkluzivní program neformálního vzdělávání prostřednicvím hudební výchovy ve školách zřizovaných Magistrátem hlavního města Prahy

Projekt se zaměřuje zejména na prevenci vzniku sociálního vyloučení právě prostřednictvím posilování místní soudržnosti, a to formou neformálního inkluzivního vzdělávání dětí. Podporován bude rozvoj osobnostních a občanských kompetencí žáků, zejména v souvislosti s respektem k hodnotám, které plynou z rozdílů mezi různými hodnotovými systémy v multikulturní společnosti. Žáci si vytvoří ...
Více


Odlišnost inspiruje – podpora vyučujících v aktivním přístupu k inkluzi

Cílem projektu je: – poskytnout vyučujícím pražských základních a středních škol podrobné informace o koncepci inkluzivního školství, implementaci genderového hlediska do problematiky vzdělávání, možnostech identifikace konkrétních nerovností ve školním prostředí a příčinách mezikulturních a mezietnických konfliktů, rasismu, xenofobie a extremismu – odstranit základní nedostatky ve znalostech reálií odlišných kultur, menšin ...
Více


Školní čtenářský klub: inkluzivní prostředí pro rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti

Hlavním cílem je posílení inkluzivity a multikulturního prostředí v pražských základních školách pro zkvalitňování systému vzdělávání v oblasti čtenářské a jazykové gramotnosti jako nezbytné formy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště s odlišným mateřským jazykem, a to rozšířením osvědčené aktivity školních čtenářských klubů do deseti základních škol, kde se ...
Více


Klíč k porozumění

Hlavním cílem projektu je podpora multikulturní výchovy na Gymnáziu Jana Palacha na Praze 1. Cílem je rozvíjet kulturní a sociální povědomí žáků a snížit školní neúspěšnost žáků s odlišným mateřským jazykem. Dílčí cíle: Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků Zvyšovat porozumění současným otázkám migrace, světovým událostem, odmítání předsudků a stereotypů, ...
Více


Zvyšování kompetencí pedagogických a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku v MČ Praha 13

Cílem projektu je posílení integrace dětí cizinců ze třetích zemí v oblasti Praha 13 pomocí efektivní přípravy pedagogických pracovníků pro výuku jazykových kurzů Češtiny a pomocí doplňkových aktivit vedoucích k navyšování znalostí učitelů a prohlubování kulturní sensitivity v dané oblasti. Dalším cílem projektu je navýšit odborné znalosti učitelů základních a ...
Více


Jsme lidé jedné Země

Cíle projektu vycházejí z priorit strategické výzvy v oblasti zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti na ZŠ, zaměřené na prevenci rasismu a xenofobie skrze multikulturní výchovu a vzdělávání. Naším hlavním záměrem je pomocí osmi preventivních bloků a specifické výuky upevňovat a posilovat pozitivní postoje dětí k multikulturní ...
Více


Kreativní partnerství Praha

Obecným cílem projektu je podpořit zvyšování kvality vzdělávání na základní škole s důrazem na posílení inkluzivního vzdělávání a sociální soudržnosti v multikulturním prostředí prostřednictvím zavádění zážitkových kreativních forem vzdělávání využívajících umění -programu Kreativní partnerství. Projekt se zaměří na tyto specifické cíle: A) Rozvoj klíčových kompetencí žáků – každá zapojená třída ...
Více


Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ

Jedním z cílů je pomoci studentům – cizincům se začlenit do české společnosti, což bude mít více pozitivních následků. Lépe pochopí historii, prameny, zvyky a náležitosti české kultury, lépe se začlení do společnosti a díky tomuto začlenění a upevnění vazeb v sociální skupině studentů budou zvýšeny jejich šance na spolupráci ...
Více


Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vzniku dětských skupin podpora zvyšování možností uplatnění na trhu práce pro rodiče cílové skupiny. Bude tak možno rodičům nabídnout cenově dostupnou službu péče o děti do 3 let v mateřské škole Vybíralova a mateřské škole Zelenečská. Dohromady realizací vznikne 30 nových míst pro děti. Zřízením zařízení ...
Více


Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu

Koncept celkového řešení vychází z myšlenky využít stávající nevyužívaný objekt bývalého sportcentra jako komplex školského charakteru pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Stavba bývalého sportcentra je situována jihovýchodním směrem při místní obslužné komunikaci ulici Ovčí Hájek s velmi dobrou dopravní obslužností, severozápadním směrem potom s návazností na sportovně relaxační ...
Více


Dětská skupina BONA

Globálním cílem projektu Dětská skupina – BONA je navýšení v současné době nedostatečné kapacity zařízení péče o děti do 3, resp. 6 let věku na území hl. m. Prahy. Podpořit návrat rodičů na volný trh práce pomocí vybudováním nového atraktivního zařízení s alternativní předškolní nerodičovskou péčí pro děti v lokalitě ...
Více


Nástavba L 490

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro umisťování dětí mladších 3 let do předškolních zařízení a tím rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi. Předmětem projektu je nástavba stávajícího objektu mateřské školy Litvínovská 490 a rozšíření její kapacity o jednu třídu pro 25 žáků. Tato třída bude výhradně určena pro děti ...
Více


Navýšení kapacity předškolního vzdělávání při MŠ U Uranie

Cílem je navýšení kapacity mateřské školy U Uranie o dvě nové třídy v nové budově pro celkem 53 dětí. Projekt následuje po úvodní fázi rekonstrukce objektu (druhé budovy již dlouhodobě existující MŠ U Uranie), v jejímž rámci dochází k rekonstrukci tříd mateřských škol nacházejících se v 1. nadzemním podlaží budovy ...
Více


Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru

Předmětem projektu je vytvoření prostor pro dětskou skupinu o kapacitě 30 míst ve stávajícím nevyužívaném objektu Žalanského 68/54. Objekt jako celek bude upraven pro potřeby Psychosomatického centra. Jeho 2. patro je určeno pro potřeby dětské skupiny a bude výlučně předmětem žádosti o dotaci. ...
Více


Stavební úpravy ZŠ Loučanská č. p. 1112/3 – Nástavba dílen

– navýšení kapacity základní školy – zkvalitnění základního vzdělávání – dosažení rovného přístupu ke vzdělávání – získání investice na základní škole – zapojení vyššího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – zohledňování individuálních potřeb žáků – uzpůsobit vzdělávací zařízení pro inkluzi osob, především dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (výtah a ...
Více


Dětské skupiny – Žižkovská školička I. a II.

Projekt řeší problém rodičů, kteří jsou převážně ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Tito rodiče mají problém s umísťováním dětí v předškolních zařízeních. Naplněnost obou našich dětských skupin svědčí o důvěře rodičů svěřit dítě do naší péče. Vzhledem k tomu, že je o jejich děti postaráno, mohou se snáze zapojit do pracovního ...
Více


Transformace a provoz dětské skupiny Žabičky ZZ MČ

Projekt řeší přetrvávající problémy s návratem rodičů dětí do 3 let věku, resp. do nástupu do mateřské školy, na trh práce, a dostupnost zařízení služeb péče o děti v HMP.   Pro ČR je patrná nízká míra participace žen s malými dětmi na trhu práce způsobena několika faktory: nedostatkem flexibilních ...
Více


Transformace a provoz dětské skupiny Štěňátka ZZ MČ

Projekt řeší přetrvávající problémy s návratem rodičů dětí do 3 let věku, resp. do nástupu do mateřské školy, na trh práce, a dostupnost zařízení služeb péče o děti v HMP.   Pro ČR je patrná nízká míra participace žen s malými dětmi na trhu práce způsobena několika faktory: nedostatkem flexibilních ...
Více