Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Schola Cultura – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole

Cílem projektu je posílit kapacity pro interkulturní vzdělávání ve školách, a to vytvořením nového vzdělávacího kurzu v rozsahu 40 hodin, a dále vyškolením 20 specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu (CDC – Competences for Democratic Culture). Projekt přispěje k rozvíjení didaktických dovedností a znalostí jednotlivých pedagogů k tomu, ...
Více


Anežka – pro sebe a pro druhé

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Smyslem celoškolního projektu je rozumět sami sobě, reflektovat sami sebe (své slabé i silné ...
Více


Učíme se navzájem

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je nabídnout všem dětem podporu, kterou potřebují, aby se mohly nadále vzdělávat, ...
Více


Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou pro školy

Cílem projektu je 15 vyškolených specialistů, tzv. průvodců demokratickou kulturou pro školy. Průvodci jsou vybaveni potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a porozuměním potřebným k tomu, aby po skončení projektu mohli podporovat rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy (CDC ) přímo na konkrétních školách. Splněním cíle dojde k naplnění potřeby posílit ...
Více


Validační a informační systém dopravně – technických informací (VALIDO)

Cílem projektu je vytvoření jednotného systému validace dopravně-technologických informací, který shromáždí dopravní, stavové-a technologické informace z různých inteligentních dopravních systémů (ITS) a umožní otevřený přístup k dopravním informacím pro modelové plánování, informování dopravními portály, návazné systémy vyšší inteligence pro řízení dopravy a další subjekty třetích stran. Významný je také efekt ...
Více


Brána porozumění

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a podpora proinkluzivního prostředí školy prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Projekt přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Cílem projektu není jen podpora inkluze dětí s odlišným mateříským jazykem, ale ...
Více


Výstavba P+R Černý Most

Prostředky z evropských fondů ulevily Praze od provozu. Díky nim vyrostl na Černém Mostě nový parkovací dům pro více než 880 aut, která by jinak mířila do centra. Méně aut ve městě znamená nižší emise z dopravy a víc místa pro lidi. Praha je tak zase o krok blíž k ...
Více


PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOMERCIALIZAČNÍCH KONCEPTŮ PoC ILA III

Projekt je tvořen 3 koncepty: (1) PhyGital Fashion Hub (téma: výchova a vzdělávání) – je založení vzdělávacího, inovačního a konzultačního ateliéru a platformy PGFH, který bude mimo jiné pražským uměleckým školám nabízeny vzdělávací kurzy a workshopy, které jim umožní se seznámit teoreticky i prakticky s využitím metod digitální ekonomiky při ...
Více


Multikulturní vzdělávání a inkluze v IMSP.

Cílem projektu je zvýšení proinkluzivnosti v IMSP prostřednictvím personální podpory, projektové výuky a komunitních aktivit. Podpora je cílena především na děti, jejichž mateřským jazykem není ani čeština ani angličtina, ve které výuka probíhá, na MŠ i ZŠ je takových dětí min. 6. Cíl reflektuje společnou analýzu oblastí rozvoje IMSP pro ...
Více


Společně si rozumíme GPJP

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cíle projektu v bodech: Nová forma výuky, zvyšování kompetencí pedagogického sboru, prezentace školy, vytváření ...
Více


Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole Maxík – jazyková škola a jesle, s.r.o.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Mezi cíle projektu se řadí navázání lepší kontaktů rodičů se školou, díky komunitním setkáním, ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ sv. Voršily

Cílem projektu je cílená podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, vzdělávání pedagogických pracovníků a zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). ...
Více


Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha

Cílem projektu je zejména začleňování dětí a žáků s OMJ a dále vytváření proinkluzivního prostředí škol. Škola a pedagogičtí pracovníci nemají zkušenost se začleňováním žáků s OMJ. Škola se zaměřuje zejména na tuto oblast vytváření proinkluzivního prostředí. ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ Bublinky na Praze 5

Cílem projektu je podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a realizaci intenzivních jazykových kurzů ČDJ na MŠ), zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s OMJ na MŠ. ...
Více


ZŠ Věda – pražské šablony

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Projekt je zaměřen na působení dvojjazyčného školního asistenta, realizace projektové výuky, vzdělávání a osobnostní ...
Více


Šablony OP PPR pro SOŠS sv. Zdislavy

Cílem projektu je podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a doučování), rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků formou zahraničních stáží a zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí ...
Více


Specializované dohledové centrum se zapojením osob znevýhodněných na trhu práce – provozní fáze

Cílem předkládaného projektu je vytvoření životaschopného sociálního podniku, v podobě specializovaného dohledového centra se zapojením seniorů, osob se zdravotním postižením a obětí tresné činnosti a domácího násilí. Dílčím cílem je pak začlenit tyto osoby na otevřený trh práce a vytvořit takové pracovní prostředí, které bude vyhovovat jejich individuálním potřebám. Dohledové ...
Více


Šablony OP PPR pro CSZŠ Jana Pavla II.

Cílem projektu je podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a doučování), rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků formou zahraničních stáží a zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí ...
Více


Multikulturní vzdělávání v OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


ZŠ Jílovská – Modernizace zařízení a vybavení školy s ohledem na jedinečnost každého žáka

Cílem projektu je zkvalitnění výuky ZŠ Jílovská v oblasti klíčových kompetencí Cizí jazyky, Matematická gramotnost, finanční gramotnost, přírodní vědy, technické a řemeslné vědy, práce s digitálními technologiemi a polytechnické vzdělávání prostřednictvím modernizace části vybavení 13 odborných učeben. ...
Více