Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

Cílem projektu je vytvořit nové kmenové třídy v Základní škole a Mateřské škole a zajistit tak přiměřený počet žáků ve třídách v návaznosti na sociální inkluzi. ...
Více


Být v obraze – propojení multikulturní a mediální výchovy

V rámci projektu připravíme metodiku, která propojí multikulturní a mediální výchovou. Díky jejímu využití v hodinách se žáci naučí kriticky hodnotit informace z médií a sociálních sítí, aby byli schopni tvořit si názory a postoje na základě faktů a ověřených informací. ...
Více


Navýšení kapacity předškolního vzdělávání při MŠ Na Výšinách

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání při MŠ Na Výšinách formou vybudování nové třídy pro děti zpravidla od 3 let. ...
Více


Provoz dětské skupiny BONA Centra sociálních služeb Praha

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Broučci

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. ...
Více


Letem interkulturním světem II.

Projekt si klade za cíl prohloubit znalosti a kompetence pedagogů MŠ v oblasti multikulturality, inkluze a diverzity, díky čemuž budou aktivněji pracovat s těmito tématy. ...
Více


Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem

Projekt rozvíjí témata podpory rovného přístupu dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) k neformálnímu a předškolnímu vzdělávání, snížení mezikulturních bariér, zlepšení společného soužití cizinců a většinové společnosti. ...
Více


Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze

Cílem projektu je zlepšení kvality procesu vzdělávání a inkluze v rámci procesu vzdělávání. Předmětem předkládaného projektu jsou stavební úpravy bytu vedoucí k vybudování nové kmenové třídy pro 18 dětí. ...
Více


Přístavba základní školy v Praze-Lipencích

Hlavním cílem projektu je přístavba kapacitně nedostatečné Základní školy Praha-Lipence a její částečné vybavení základním nábytkem, tak aby mohla být ihned po dostavení využívána. Celkem vznikne 6 nových kmenových tříd a další potřebné zázemí pro výuku. ...
Více


S divadlem kolem světa

Projekt si klade za cíl zkvalitnit inkluzi a multikulturní výchovu u 400 žáků v 6.-9. třídách prostřednictvím inovace výuky v stávajících hodinách, přípravou a vedením kroužků, realizací workshopů, exkurzí a projektových dnů – to vše za využití moderních výukových prostředků. ...
Více


Program vzdělávání pedagogických pracovníků v práci s žáky s OMJ v Praze

Posláním mezinárodní sítě AFS je podpora a rozvoj mezikulturního vzdělávání. Realizujeme hostitelské programy pro zahraniční i české studenty, podporujeme je v jejich začleňování, spolupracujeme s rozsáhlou sítí vyškolených dobrovolníků. ...
Více


ZŠ A. Čermáka – Půdní vestavba – navýšení kapacity základního vzdělávání

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu Základní školy a mateřské školy Antonína Čermáka, Praha 6, kdy rekonstrukcí nevyužívaných půdních prostor budovy školy dojde k navýšení kapacity školy a zároveň budou zajištěny i lepší podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ...
Více


Kmeny

Cílem projektu je podpořit rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků, ze kterých může vyrůst tolerantnější generace, ve které žijí majorita a minority nekonfliktně. Žáci budou ve školní výuce v průběhu 6 měsíců tvořit prezentace o 6 subkulturách (kmenech), které předvedou svým spolužákům. ...
Více


KUPROG – programy pro podporu rozvoje u žáků mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol

Projekt se zaměřuje na vytvoření podmínek pro práci s žáky s odlišného mateřského jazyka (OMJ) ve vzdělávacím systému. Aktivitami podpoříme provázání odborníků s pedagogy a sdílení dobré praxe a zavedení originálních metod a metodik vhodných pro žáky s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


Dětská skupina Českolipská 1.

Cílem projektu je zkvalitnění předškolní péče o děti ve věku od 1 roku do 3 let. V návaznosti na provoz dětských skupin bude odstraněna nerovnost mužů a žen v přístupu k zaměstnání z důvodu dlouhého setrvání mimo pracovní trh a dojde ke srovnání podmínek mužů a žen. ...
Více


Mladý občan.cz

Projekt je zaměřen na rozvíjení kompetencí žáků pro posílení inkluze ve vzdělávacích programech škol. Cílem projektu je zvýšení úrovně sociálních a občanských kompetencí, kompetencí v oblasti multikulturní výchovy a kritického myšlení žáků základních škol v hl. m. Praze. ...
Více


Vzdělávání pro odborný růst pedagogických pracovníků základních škol na území hl. m. Prahy

Předmětem projektu je realizace uceleného systému vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených základních škol na území hlavního města Prahy. ...
Více


Multikulturní výchova na OA Holešovice

Hlavním cílem projektu je přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. ...
Více


Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Cílem projektu je začlenění principů multikulturní výchovy do života škol a posílení kompetencí pedagogických pracovníků při prevenci rizikového chování, jakým je extremismus, rasismus, xenofobie, násilí a netolerance, s důrazem na interkulturní vzdělávání a rozvoj občanských a sociálních kompetencí. ...
Více


Příprava a praktická implementace multikulturní výchovy na Květňáku

Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro maximální začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem  na ZŠ Květňák. ...
Více