Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

KC Duhový tandem

Cílem projektu je vytvořit vhodné zázemí pro kulturně-komunitní aktivity. Sociální, kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity budou vytvořené pro konkrétní cílové skupiny dle jejich individuálních potřeb. Projektový záměr je v souladu s celkovou koncepcí a zvyšováním kvality života obyvatel MČ Prahy 8. ...
Více


Podpora sociálních služeb ROZKOŠE bez RIZIKA

Cílem projektu je zlepšit prostředí poradenského centra (dále jen PC) a tím zajistit možnost pro klientky R-R, aby se v našem centru cítily bezpečně a více jej vyhledávaly. Zároveň tak naplníme cíl většího bezpečí pro samotné zaměstnankyně R-R. ...
Více


Podpora komunitního života v Praze formou divadelního souboru ROZKOŠ

Cílem projektu divadelního souboru ROZKOŠ je ukázat v pražské komunitě osob na základě divadelních představení, jak vypadá vyloučení, s jakými problémy se potýkají jednotliví klienti, kteří ohroženi jsou či kteří právě samotné vyloučení zažili. Tento pohled na realitu očima samotných ohrožených osob přiblíží jednak forma divadelního představení, která se této ...
Více


BIC: transfer technologii

Cílem projektu je ověření proveditelnosti dvou výše zmíněných konceptu, zájmu veřejné a aplikační sféry a celkové tržní poptávky. Pokud bude zjištěno kladné vyhodnocení proveditelnosti, a tržního potenciálu dvou výše zmíněných produktů, bude pracováno na způsobu ochrany duševního vlastnictví a budou zahájeny přípravné práce pro komercializaci produktů. ...
Více


Demokratický dialog

Cílem projektu je shromáždit a vytvořitnástroje pro rozvoj těchto vlastností a dovednostní a poskytnout je těm, kteřípracují s pedagogy na školách na modelu CDC a jeho aplikační praxi. Vytvořit metodickou podporu a rekvalifikačnívzdělávací program, zaměřený na posílení kvalifikace specialistů, či odbornýchgarantů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu (dle dokumentuCompetences ...
Více


Sociální podnik pro (re)start života

Cílem je vytvořit centrum veřejně prospěšného podnikání v oblasti grafiky, služby v oblasti internet marketingu: SEO, copywriting, správa PPC kampaní, e-mail marketingu, včetně poradenství, nastavení a správy komplexních kampaní a návazných služeb jako jsou: natáčení video-životopisů, video-dotazníků a dokumentárních videozáznamů, výukové videozáznamy, reklamní a propagační spoty atd., který svým přesahem ...
Více


Interkulturní výchova pro zvyšování pedagogických kompetencí

Cílem projektu je pomoci pedagogům orientovat se v danem tématu a vytvořit pro ne metodickou oporu při přípravě osnov multikulturní výuky a na naučit je dalším kompetencím, které ve své praxi potřebuji, jako je psychohygiena, stress management a metody asertivní komunikace pedagogických pracovníků. Multikulturní výchova odráží svým pojetím aktuální změny, ...
Více


Alternativní jídelna v Praze – Kruh zdraví

Cílem projektu je vybudovat fungující provozovnu Alternativní jídelny. S využitím 7 leté zkušenosti s provozem Alternativní jídelny v centru Chrudimi / Kruh zdraví, sociální firmy – vybudujeme jídelnu stejného typu v Praze. Naše jídelna je založena na principech sezónního zdravého stravování. Pokrmy připravujeme z čerstvých surovin, využíváme místní zdroje, produkty ...
Více


Cesta k nezávislosti a sociální integrovanosti

Cílem projektu je dosáhnout zlepšení postavení znevýhodněných osob, a to především nezaměstnaných osob starších 50 let a dále pak příslušníků etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů na trhu práce. Dále pak zlepšit dosažitelnost zdravého stravování specializovaného pro děti v nově vzniklých dětských skupinách, mikrojeslích a ...
Více


Povídej si – rozvoj mezigeneračních vazeb v komunitě

Cílem projektu je vytvořit základní organizační podmínky a motivační nástroje k rozvoji smysluplného mezigeneračního dialogu v komunitě. Na základě předběžně zmapovaného zájmu vycházíme z předpokladu, že řada osaměle žijících seniorů v rezidenčních zařízeních by tuto svou situaci ráda změnila, pokud by to bylo v jejích silách. Současně jsme si potvrdili, ...
Více


Nutričně vyvážené obědy pro seniory v Praze

Projekt má za cíl kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku při současném navýšení počtu pracovních míst pro osoby z cílových skupin Projekt má za cíl vytvořit 3 pracovní místa pro tyto osoby a to na pozicích kuchař 1x a pomocný kuchař 2x. Tohoto cíle bude dosaženo díky bohatým zkušenostem ...
Více


Založení sociálního podniku: Institut finančních a sociálních služeb

Založení sociálního podniku má za cíl nabídnout služby vybrané cílové skupině – příslušníci romské menšiny, v oblasti, která napomůže jejich integraci. Žadatel v rámci podniku vytvoří nových 5 pracovních pozic, dvě z nich budou nabídnuty a obsazeny osobám z romské menšiny. V rámci aktivit projektu žadatel pořídí nemovitost – prostory, ...
Více


Sociální podnik – Santini Café s.r.o. – kavárna s pražírnou v Praze

Hlavním cílem projektu je vybudovat sociální podnik se zaměřením na výrobu a prodej kávy a kávových výrobků v kavárně s pražírnou. Cílem projektového záměru je vybavení a zařízení objektu tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. ...
Více


Cesta za kvalitním vzděláváním I

Primárním cílem projektu je udržet či zařadit žáky do běžného vzdělávacího proudu. Cíl bude naplněn prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí v oblasti přírodní věd a cizích jazyků při využití moderní výukové infrastruktury, kterou je naplnění účelu projektu podmíněno. ...
Více


Komunitní centrum 21. století

Cílem projektu je vytvoření nového komunitního centra Spiralis (tzv. KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ), které rozvine stávající aktivity Klubu Spiralis. Komunitní centrum 21. století (dále jen KC 21) prostřednictvím svých sociálně aktivizačních aktivit trvale propojí CS (60 osob, rodiny v nepříznivé životní situaci) z území hl. m. Prahy s jejich veřejností. ...
Více


Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu II

Cílem projektu je prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působit na cílovou skupinu osob po/ve výkonu trestu, poskytovat činnosti sloužící jako prevence sociálního vyloučení, pokusit se zabránit recidivě a pomoci zapojit se zpět do života místní komunity. ...
Více


Babi, dědo, máme si co říci!

Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení u seniorů a podpora jejich aktivního zapojení do mezigeneračního soužití. Cíle projektu bude dosaženo realizací aktivit projektu zaměřených na aktivizaci seniorů, na podporu využívání zdrojů v rámci komunit, na podporu kontaktu mezi seniory a na podporu navazování mezigeneračních vztahů. ...
Více


Sociální podnik Pasparta – nová místa pro lidi s autismem

Cílem projektu je vznik třech nových pracovních míst pro pracovníky s PAS a vytvoření podmínek, které těmto lidem umožní na pracovních pozicích samostatně a úspěšně fungovat. Lidé na těchto pracovních pozicích se budou podílet na výrobě učebních pomůcek pro děti s PAS a dalšími handicapy, přičemž budou mít na starosti ...
Více


Migrace v minulosti – porozumění současnosti

Cílem projektu je u žáků základních a středních škol zvýšit informovanost o fenoménu migrace, jejích příčinách a možných důsledcích. Vytvořená metodika v kombinaci s artefaktovou sadou by měla žákům svou srozumitelností a názorností usnadnit lepší zorientování se v tomto poměrně složitém tématu. Vyjasnění pojmů migrace, migrant, imigrace atd. Dalším cílem ...
Více


Krizová pomoc efektivněji

Cílem projektu je v horizontu 10 měsíců zakoupit osobní automobil vč. příslušenství, pomůcky pro práci s klienty, úpravu a vybavení denní místnosti, vybavení místnosti pracovníků krizové pomoci a odhlučnění místnosti krizové pomoci a tím zvýšit v době udržitelnosti dostupnost a kvalitu krizové pomoci občanům hl. m. Prahy, kteří se ocitnou ...
Více