Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOMERCIALIZAČNÍCH KONCEPTŮ PoC ILA III

Projekt je tvořen 3 koncepty: (1) PhyGital Fashion Hub (téma: výchova a vzdělávání) – je založení vzdělávacího, inovačního a konzultačního ateliéru a platformy PGFH, který bude mimo jiné pražským uměleckým školám nabízeny vzdělávací kurzy a workshopy, které jim umožní se seznámit teoreticky i prakticky s využitím metod digitální ekonomiky při ...
Více


Multikulturní vzdělávání a inkluze v IMSP.

Cílem projektu je zvýšení proinkluzivnosti v IMSP prostřednictvím personální podpory, projektové výuky a komunitních aktivit. Podpora je cílena především na děti, jejichž mateřským jazykem není ani čeština ani angličtina, ve které výuka probíhá, na MŠ i ZŠ je takových dětí min. 6. Cíl reflektuje společnou analýzu oblastí rozvoje IMSP pro ...
Více


Společně si rozumíme GPJP

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cíle projektu v bodech: Nová forma výuky, zvyšování kompetencí pedagogického sboru, prezentace školy, vytváření ...
Více


Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole Maxík – jazyková škola a jesle, s.r.o.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Mezi cíle projektu se řadí navázání lepší kontaktů rodičů se školou, díky komunitním setkáním, ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ sv. Voršily

Cílem projektu je cílená podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, vzdělávání pedagogických pracovníků a zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). ...
Více


Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha

Cílem projektu je zejména začleňování dětí a žáků s OMJ a dále vytváření proinkluzivního prostředí škol. Škola a pedagogičtí pracovníci nemají zkušenost se začleňováním žáků s OMJ. Škola se zaměřuje zejména na tuto oblast vytváření proinkluzivního prostředí. ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ Bublinky na Praze 5

Cílem projektu je podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a realizaci intenzivních jazykových kurzů ČDJ na MŠ), zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s OMJ na MŠ. ...
Více


ZŠ Věda – pražské šablony

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Projekt je zaměřen na působení dvojjazyčného školního asistenta, realizace projektové výuky, vzdělávání a osobnostní ...
Více


Šablony OP PPR pro SOŠS sv. Zdislavy

Cílem projektu je podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a doučování), rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků formou zahraničních stáží a zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí ...
Více


Specializované dohledové centrum se zapojením osob znevýhodněných na trhu práce – provozní fáze

Cílem předkládaného projektu je vytvoření životaschopného sociálního podniku, v podobě specializovaného dohledového centra se zapojením seniorů, osob se zdravotním postižením a obětí tresné činnosti a domácího násilí. Dílčím cílem je pak začlenit tyto osoby na otevřený trh práce a vytvořit takové pracovní prostředí, které bude vyhovovat jejich individuálním potřebám. Dohledové ...
Více


Šablony OP PPR pro CSZŠ Jana Pavla II.

Cílem projektu je podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a doučování), rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků formou zahraničních stáží a zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí ...
Více


Multikulturní vzdělávání v OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


ZŠ Jílovská – Modernizace zařízení a vybavení školy s ohledem na jedinečnost každého žáka

Cílem projektu je zkvalitnění výuky ZŠ Jílovská v oblasti klíčových kompetencí Cizí jazyky, Matematická gramotnost, finanční gramotnost, přírodní vědy, technické a řemeslné vědy, práce s digitálními technologiemi a polytechnické vzdělávání prostřednictvím modernizace části vybavení 13 odborných učeben. ...
Více


Škola pro 3. tisíciletí

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků na ZŠ, a to prostřednictvím vybudování moderních prostor pro výuku odborných předmětů s vazbou na klíčové kompetence (anglický jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, fyzika, chemie, matematika, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda) za pomocí počítačové techniky (pořízení PC se SW a ...
Více


Zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a mobilní tabletové učebny Schulhoffova

Cílem projektu je zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a mobilní tabletové učebny, to přispěje k rozvoji cizojazyčné a přírodovědné gramotnosti, matematických a finančních kompetencí žáků. ...
Více


Modernizace multimediálního centra

Cílem projektu je zlepšení technického zázemí a vzdělávacích služeb. Zkvalitnění vzdělávání na gymnáziu bude uskutečněno pomocí modernizace multimediálního centra a rekonstrukce a dobudování pokrytí internetem v celé budově ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Cílem je také zohledňovat individuální potřeby žáků a dosáhnout rovného přístupu ke vzdělávání. ...
Více


Rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování badatelské učebny ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49

Cílem projektu je posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a rozvíjení klíčových kompetencí žáků prostřednictvím rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování badatelské učebny. ...
Více


Modernizace učebny fyziky a jazykové laboratoře

Cílem projektu je posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a rozvíjení klíčových kompetencí žáků prostřednictvím modernizace učebny fyziky a jazykové laboratoře. ...
Více


Bezpečně v MŠ U Uranie aneb „Nepovolaným vstup zakázán!“

Cílem projektu je zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ U Uranie prostřednictvím zlepšení vybavení a zajištění bezpečnosti v mateřské škole a zlepšení fyzické dostupnosti a bezbariérovosti MŠ. ...
Více


Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ TGM Praha 7

Cílem projektu je zajistit konkurenceschopné podmínky pro moderní výuku cizích jazyků a přírodních věd. Projekt usiluje o vytvoření motivujícího edukačního prostředí, odpovídajícího současným požadavkům a nárokům žáků. ...
Více