Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Podpora inkluze v Mateřské škole YMCA

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Modernizace jazykového vzdělávání na Gymnáziu prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36

Cílem projektu je zkvalitnění výuky na Gymnázium prof. Jana Patočky v oblasti komunikace v cizích jazycích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vybudování a vybavení dvou nových interaktivních jazykových učeben. Dotace bude použita na pořízení specializovaného moderního vybavení a výukových pomůcek pro výuku cizích jazyků – bude pořízeno nábytkové vybavení učeben umožňující ...
Více


Sociální podnik Resto Servis s.r.o.

Projekt vznikl z poptávky cílové skupiny po kvalifikovanějším zaměstnání, které by mohli vykonávat i přes svoji trestní minulost nebo jinou formu sociálního znevýhodnění jako je dlouhodobá nezaměstnanost nebo bezdomovectví. Cílem projektu je vytvořit pro zaměstnance prostředí, díky kterému budou schopni stabilně vykonávat své povolání a splácet dluhy. Vznikne 7 nových ...
Více


Všichni jsme tu kamarádi

Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14

Předmětem projektu je modernizace objektu, kde jsou poskytovány sociální služby pro cílovou skupinu dětí a mládeže z rodin v nepříznivé sociální situaci žijící v Praze 14. Záměrem projektu je rozvoj zavedených sociálních služeb ve smyslu zlepšení účelnosti a atraktivity zázemí pro zvýšení motivace uživatelů k vyhledání a setrvání ve službě. ...
Více


Praha 6- místo kde žijeme

Projekt je zaměřen na přímou podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


ZŠ Jeremenkova – multifunkční přírodovědná učebna a jazyková učebna

Projekt řeší problém nedostatečné vybavenosti ZŠ Jeremenkova pro výuku cizích jazyků a přírodních věd. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodních věd na ZŠ Jeremenkova. To vše s podporou digitálních technologií ve výuce. V rámci projektu bude pořízeno specifikované vybavení, čímž dojde k modernizaci zařízení a vybavení ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Košík

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Čtyřlístek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Vybavení kultruního sálu základní školy Wonderland Academy

Obsahem předkládaného projektu je vybavení kulturního sálu v budově školy. Hlavním cílem je zkvalitnění výuky, zkvalitnění inkluzivního prostředí školy, rozvoj komunitního a kulturního dění ve škole. Projekt bude realizován od května 2018 do dubna 2019. ...
Více


Nácviková ergoterapeutická místnost s kompenzačními pomůckami

Cílem projektu je zvyšování soběstačnosti lidí se zdravotním postižením prostřednictvím efektivního využívání asistivních technologií. Prostředkem k tomuto cíli je vybudování tréninkové místnosti vybavené kompenzačními pomůckami. Cílové skupině bude v rámci sociální rehabilitace nabízena dosud chybějící komplexní ergoterapeutická podpora při výběru, vyzkoušení i tréninku asistivních technologií, včetně možnosti krátkodobého zapůjčení. Součástí ...
Více


Místo, kde žijeme

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v Mateřské škole Peroutkova. Cílem projektu je vytvořit 1 novou venkovní učebnu pro polytechnickou výuku včetně nezbytného vybavení a posílit tím kompetence žáků mateřské školy v oblasti polytechnické výchovy. ...
Více


Modernizace učeben pro polytechnickou výuku

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v ZŠ. Cílem projektu je modernizovat učebny polytechnické výuky včetně vybavení nábytkem a nezbytným pomůckami a vytvořit v Základní škole waldorfské kvalitně vybavené „polytechnické hnízdo“, které bude využíváno dalšími ...
Více


Podpora inkluze ve Foxíkově školce

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Navýšení kapacity MŠ Beehive

Projekt má za cíl zlepšit dostupnost předškolního vzdělávání v městské části Prahy 10, kde je velký problém umístit předškolní děti do školky. Díky realizaci projektu dojde ke stavebním úpravám v budově bývalého Telecomu a navýšení kapacity MŠ Beehive o 44 dětí. Vzniknou moderní prostory pro předškolní vzdělávání odpovídající standardu dnešní ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Heřmánek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze na Základní škole Heřmánek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičůškole, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně poznáváme místo, kde žiji

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více