Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Společným vzděláváním ke společnému soužití 2

Projekt propojuje následujících témata: personální podporu škol, přímou podporu dětí s OMJ ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. V rámci udržitelnosti projekt plynule navazuje na předchozí projekt z OP PPR – viz Popis projektu. ...
Více


Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na ZŠ Kunratice II

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti inovace výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy. Výstupem projektu je pořízení vybavení přírodovědné laboratoře, modernizace cvičné kuchyňky a vybudování centra čtenářské gramotnosti včetně doprovodného zajištění vnitřní konektivity školy a rozvoje související ICT infrastruktury. ...
Více


Otevřená školka

Předkládaný projekt mateřské školky Žiraifka se zaměřuje na vybudování nové venkovní polytechnické učebny na naší pobočce Za Parkem 16/651, Kunratice. V rámci projektu dojde k přestavbě nevyhovujícího garážového domku na venkovní učebnu, včetně jejího vybavení pro rozvoj polytechnických dovedností dětí MŠ. Součástí projektu je i sdílení zkušeností s PP spolupracujících ...
Více


Učebna výpočetní techniky a digitální výuka v uměleckých předmětech

Současné vybavení školy neodpovídá moderním trendům, které je nutné ve vzdělávání sledovat, a učitelé i žáci jsou tím ve své činnosti velmi limitovaní. Řešením je pořízení nových technologií a zavedení moderní výuky žáků v odborných předmětech, které nejlépe odpovídají jejich budoucím pracovním uplatnění. Projekt spočívá v rekonstrukci stávající učebny výpočetní ...
Více


DVĚ MODERNÍ UČEBNY PŘÍRODNÍCH VĚD ŠMP PRAHA

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření 2 moderních přírodovědných učeben, které budou odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborné učebny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Podpora inkluze v mateřské škole MALVÍNA

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Rozšíření kapacity a transformace třídy Lvíček

Cílem projektu je rozšíření stávajícího zařízení péče o děti předškolního věku z 10 na 16 dětí a současně transformace tohoto zařízení na dětskou skupinu. Z těchto důvodů bude provedena stavební rekonstrukce v objektu žadatele na Národní třídě a zajištěno vybavení dětské skupiny. Účel tohoto zařízení zůstává nezměněn – péče o ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 – aktivita C

V rámci projektu bude rekonstruován kinosál školy a bude dodáno vybavení potřebné pro realizaci kulturně komunitních programů, podporu programů multikulturní výchovy, přijímání odlišných kultur, osobnostní a sociální rozvoj dětí, podporu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Projekt je komplementární k projektu PRIMAS Praha 13, CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288 s cílem zvýšení kvality vzdělávání ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Mládí 135

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Multimediální učebna ve výuce základní školy

Projekt spočívá ve vytvoření odborné multimediální učebny pro výuku předmětů jazyků, čtenářské gramotnosti a přírodních věd (ČJ, RJ, NJ, AJ, Z, VL, PŘ a M). Modernizace bude spočívat v pořízení nového zařízení a vybavení, souvisejících pomůcek včetně ICT, SW, HW, nábytku, drobných stavebních úpravy (rekonstrukce podlahy a rozvody slaboproudu ? ...
Více


Vytvoření nové učebny dílen

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků Fakultní základní školy a mateřské školy Barrandov II v oblasti polytechnické výchovy. Cílem projektu je vytvořit 1 novou odbornou učebnu Dílen pro polytechnickou výuku včetně vybavení nábytkem a nezbytným pomůckami. Učebna bude vytvořena rekonstrukcí ...
Více


Výstavba filmového ateliéru – MICHAEL

Předmětem předkládaného projektu je výstavba nového filmového ateliéru, a to za účelem zkvalitnění výuky na SŠ Michael v oboru Filmová tvorba. Kromě celkového zkvalitnění a zefektivnění výuky projekt povede k rozvoji klíčových kompetencí v dotčených odborných předmětech a ke zvýšení zájmu žáků o studium na SŠ. Cílovými skupinami projektu jsou ...
Více


Učebna jazyků na SOŠ Drtinova

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní jazykové multimediální učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více