Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Multikulturní vzdělávání v Orangery

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, a to formou podpory školního asistenta, odborně zaměřených tematických setkání a komunitně osvětových setkání. ...
Více


Investice v MŠ U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880 do pořízení výukových pomůcek pro práci s dětmi dle jejich SVP a investice do venkovní učebny pro vzdělávání v oblasti přírodních věd, EVVO a polytechnického vzdělávání

Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Nademlejnská

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Podpora inkluze ve Victoria School

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat v MŠ i ZŠ: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní vzdělávání v KIDS Company

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, a to formou podpory školního asistenta, odborně zaměřených tematických setkání a komunitně osvětových setkání. ...
Více


Odborná učebna mechatroniky v návaznosti na Průmysl 4.0

Vybudování specializované učebny mechatroniky, která bude využívána studijními obory 23-41-M/01 Strojírenství a 18-20-M/01 Informační technologie. ...
Více


Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice, Praha 10

Hlavním cílem projektu je zvýšit nedostatečnou kapacitu v oblasti předškolního vzdělávání na území Městské části Praha 10. Tohoto cíle bude dosaženo výstavbou budovy mateřské školy se čtyřmi třídami po 28 dětech o celkové kapacitě 112 dětí v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81. Mateřská škola vznikne jako detašované pracoviště Mateřské školy, ...
Více


Vybudování a modernizace odborných učeben přírodních věd a polytechniky na Květňáku

Předmětem projektu je vybudování odborné učebny přírodních věd a polytechniky na Základní škole, Praha 4, Květnového vítězství 1554. Podrobnosti uvedeny ve Studii proveditelnosti (příloha č. 2 projektu). ...
Více


Modernizace učebny přírodních věd a polytechnické učebny na ZŠ Fryčovická

V rámci předkládaného projektu bude z původních dílen vybudována nová polytechnická učebna k zajištění kvalitní a efektivní polytechnické výchovy. Druhým stěžejním výstupem popisovaného projektu bude vybudovaná badatelská učebna přírodních věd. Modernizace obou zmiňovaných učeben spočívá především v pořízení moderního vybavení a v rekonstrukci stávajících prostor formou drobných stavebních úprav. ...
Více


Inkluze v Královské mateřské škole

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace učebny fyziky a chemie

Hlavní aktivitou předkládaného projektu je modernizace učebny fyziky a chemie a pořízení moderního vybavení pro tuto učebnu. Zahájení fyzické realizace projektu je plánováno na březen 2019, po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Datum ukončení fyzické realizace projektu předpokládáme dne 31. 8. 2019, kdy bude nejpozději ukončena modernizace a vybavení učebny ...
Více


Modernizace kuchyňky

Hlavní aktivitou předkládaného projektu je modernizace výukové kuchyňky a pořízení moderního vybavení pro tuto učebnu. Zahájení fyzické realizace projektu je plánováno na březen 2019, po vydání Rozhodnutí. Ukončení fyzické realizace je předpokládáno na konci srpna 2019, kdy bude nejpozději ukončena modernizace a vybavení výukové kuchyňky. ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole V Úvalu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů

Hlavním cílem předkládaného projektového záměru je pořízení CNC vertikálního obráběcího centra, s čímž souvisí i zlepšení podmínek praktické výuky na škole, a také příprava budoucích absolventů v nejlepší možné kvalitě. Tímto také dojde k rozšíření odborných kompetencí absolventů, jež jim umožní snadnější přestup ze vzdělávacího procesu do procesu pracovního. ...
Více


MODERNIZACE ODBORNÉ UČEBNY PŘÍRODNÍCH VĚD ZŠ V RYBNÍČKÁCH

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní přírodovědné učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


MŠ Dolní Měcholupy – venkovní prostor k podpoře EVVO – zahrada

Cílem projektu je vybudovat vhodné zázemí pro rozvoj enviromentální a polytechnické výuky dětí na stávající zahradě, prostřednictvím zlepšení vybavení Mateřské školy Dolní Měcholupy, která je příspěvkovou organizací Městské části Praha – Dolní Měcholupy. Projekt je zaměřen na vybudování 3 nových prvků v zahradě školy. ...
Více


Podpora inkluze v mateřské škole SMARTFOX Jahodnice

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Rozvoj polytechnických dovedností digitální a kreativní formou s využitím logiky a robotiky v Základní škole, Praha 9 ? Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vytvoření nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotiku)

Předmětem předkládaného projektu je vybudování moderní učebny pro (digitální) polytechnickou výchovu – robotiku a logiku, v rámci které žáci kreativní a zábavnou formou získají základní poznatky z této oblasti. Tímto inovativním projektem dojde kromě zvýšení kvality výuky na škole i ke zlepšení technického myšlení žáků a zvýšení zájmu žáků o ...
Více


Modernizace výuky na Gymnáziu Duhovka

Předkládaný projekt se zaměřuje na zkvalitnění jazykového vzdělávání prostřednictvím zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury v budově Gymnázia Duhovka. Konkrétně dojde ke vzniku moderní jazykové učebny pro navýšení kompetencí komunikace v cizím jazyce a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu bude realizováno samotné vybudování učebny, současně budou posilovány i kompetence v ...
Více


Venkovní amfiteáter

Cílem projektu je podpora a rozvoj kulturně komunitních aktivit, posílení místní sociální soudržnosti a sociálního začleňování prostřednictvím různých komunitních aktivit. Mezi aktivity, které výrazně přispějí k plnění cíle, řadíme aktivity motivační, podpůrné, doučovací a volnočasové aktivity nekomerčního charakteru. Komunitní vzdělávání, programy pro volný čas, diskuze o dění ve škole a ...
Více