Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Komunitní centrum Protěž II

Projekt je zaměřen na provoz Komunitního centra Protěž na ulici Rybalkova, Praha 10, jehož cílovou skupinou jsou senioři a rodiny s dětmi v nepříznivé situaci. Hlavním cílem projektu je zajištění volnočasových aktivit, které pomohou seniorům trávit čas efektivně a předchází tak jejich sociálnímu vyloučení. Součástí projektu je i bezplatné poradenství. ...
Více


ROZVOJ INTEGRAČNÍCH AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA A ZAHRADY KOTLASKA

Projekt spočívá v rozvoji Komunitního centra a zahrady (dále KCaZ) KOTLASKA a navazuje na realizovaný proj. žadatele (v rámci OPPPR, do 12/2018). V proj. dojde k rozvoji zázemí centra a zintenzivnění principů participace a iniciativy ze strany CS a místní komunity. Projekt je zaměřen na rozvoj Strategie HMP formou uplatnění ...
Více


Komunitní centrum Kardašovská II

Hlavním cílem projektu je provoz komunitního centra v ulici Kardašovská na sídlišti Lehovec, Městská část Praha 14. Komunitní centrum nyní poskytuje své služby cílovým skupinám projektu, které jsou sociálně vyloučené nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Poskytované služby přispívají ke zmírnění či úplnému odstranění důsledků a příčin sociálního vyloučení a k ...
Více


Rozvoj pro každé dítě 2

Projekt si klade za cíl navázat na již existující kulturně komunitní centrum na Praze 8 podpořené v minulém kole výzvy a dále ho rozvíjet. Je plánováno pořádat pro primární cílovou skupinu -tj. rodiče, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci- výchovně vzdělávací, volnočasové, sociálně kulturní aktivity, včetně aktivit nízkoprahového charakteru ...
Více


Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín

VOLONTÉ Czech o.p.s. spolu s partnery Centrem integrace dětí a mládeže, z. s., MČ Prahy 8 a DP WORK s.r.o. a dalšími aktéry reaguje předkládaným projektem na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Komunitní centrum Karlín a chce vytvořit a realizovat Krizové poradenské centrum pro osoby ohrožené ...
Více


Rozvoj KKC Senior fitnes

Projekt na základě vysoké poptávky ze strany seniorů rozšiřuje provoz stávajícího Kulturně komunitního centra Senior fitnes (Uralská 6, Praha 6). Rozšíření spočívá v prodloužení provozní doby (po – čtv. vždy od 8.00 do 18.00 oproti 10.00 – 16.00) a rozšíření prostor (pronájem jedné místnosti navíc). Rozšířený provoz nabídne aktivity pro ...
Více


Rozvoj komunitního centra Nesedím, sousedím

Podstatou projektu je rozvoj a udržení nízkoprahového, multigeneračního, inkluzivního komunitního centra na Břevnově se speciální pozorností věnovanou seniorům, rodinám v nepříznivé sociální situaci a jejich dětem, migrantům a lidem bez domova. ...
Více


Rozvoj Kulturně komunitního centra ART na Letné jako místa potkávání

Denní provoz Kulturně komunitního centra ART založeného na výtvarné práci s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním postižením s krédem „Malujeme pro radost“. Cílem je rozvíjet komunikaci na bázi výtvarné s povýšením na obecnou komunikaci jak uvnitř cílové skupiny, tak s místní komunitou. Pořádání výtvarných kurzů a workshopů, výstav, ...
Více


Komunitní centrum POINT 50+

Projekt obecně prospěšné společnosti POINT 50+ se zaměřuje na otevření a provoz nového komunitního centra na adrese Ostružinová 3/2936, Praha 10, které se zaměřuje na podporu a integraci do společnosti osob z cílové skupiny seniorů. V jejich prospěch budou realizovány vzdělávací a preventivní aktivity, aktivity podporující zdravý životní styl, kulturně-aktivizační ...
Více


Komunitní centrum Andílek

Projekt Montessori školy Andílek -MŠ a ZŠ si klade za cíl rozvoj a provoz komunitního centra Andílek na Praze 5, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a děti z těchto rodin do komunity. Ve prospěch CS bude realizován systém vzdělávacích, poradenských, volnočasových, svépomocných a ...
Více


Komunitní centrum Borůvka II.

V projektu dojde k vytvoření Komunitního centra „BORŮVKA“, které bude primárně sloužit CS osob se zdravotním postižením (OZP), sekundárně také pro širší veřejnost. V projektu budou realizovány vzdělávací a kulturní aktivity, jejich cílem bude prevence sociální exkluze a posílení sociální soudržnosti, dojde k propojení komunity osob se zdravotním postižením s ...
Více


Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko vietnamského komunitního centra Libuš

SEA-L (dříve Klub Hanoi) spolu s partnerem MČ Libuš a aktéry předkládaným projektem reaguje na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Interkulturního rodinného komunitního česko-vietnamského centra a chce vytvořit a realizovat Poradenské středisko s převažující činností mediace v rámci provozovaného Komunitního centra nejen pro osoby cílové skupiny ...
Více


KluBO(v)NA – nový komunitní život organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny osob s duševním onemocněním

Cílem projektu je rozjezd komunitního života osob s duševním onemocněním a okolních obyvatel Prahy 8, který bude organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny (CS). Žadatel založí Komunitní centrum včetně součásti Umělecký ateliér; v nich bude probíhat mnoho nízkoprahových kroužků, dále výstav, workshopů a besed – to vše pro CS ...
Více


Založení a provoz komunitního centra Sami sobě, neb jako doma 2

Předmětem předkládaného projektu je pokračování provozu již úspěšně fungujícího komunitního centra v Praze. Zařízení nabídne komunitní aktivity např. seniorům, osobám zdravotně postiženým a rodičům s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Realizovány budou zejména aktivizační kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity. Délka projektu je stanovena na 19 měsíců. Podpořeno bude celkem minimálně ...
Více


GULE – Gastronomie Umožňující Lidem Existovat

GULE (Gastronomie Umožňující Lidem Existovat) je projektem mobilní cukrářsko-pekařské gastro-provozovny s kavárnou (Food trucku), v rámci něhož budou v souladu s principy sociálního podnikání vytvořena pracovní místa pro cílovou skupinu zdravotně znevýhodněných osob (2,0 úvazku z celkových 3,75 = 53,3% úvazků obsazených CS) na pracovní pozici Obsluha Food trucku. Hlavním ...
Více


Socilání podnik Dealpro, s.r.o.

Hl. cílem projektu je vybudování a následný provoz sociálního podniku Dealpro, s.r.o., který bude provozovat webové tržiště logistických služeb zaměřených na městské rozvozy a stěhovací služby. Budou zapojeny min. 4 osoby z CS z řad osob se ZP nezam. osob starších 50 let, osob dl.nezam. V rámci rozvoje SP se ...
Více


Má komunita, mí lidé

Projekt navazuje na služby, které žadatel dlouhodobě poskytuje osobám ohroženým sociálním vyloučením. Primárně se zaměřuje na specifickou cílovou skupinu „děti a mládež“, rodiny v nepříznivé sociální situaci, na příslušníky etnických menšin z celé Prahy. V rámci projektu budou realizovány tři typy aktivit, které spolu vzájemně souvisejí a doplňují se. Aktivity ...
Více


Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria

Projekt řeší úpravu 2 sálů a zázemí v objektu KC Unitaria. Jde o rekonstrukci zastaralého zařízení i tech. vybavení a o částečnou změnu dispozičního řešení. Projekt umožní rozvoj aktivit KC, zaměřených na posilování místní soc. soudržnosti a soc. začleňování, s nadstavbou duchovního zázemí. Na tvorbě programů se budou podílet částečně ...
Více


Sociální podnik – web na služby

Projekt je zaměřen na založení sociálního podniku se záměrem provozovat specializovaný internetový obchod na prodej služeb. Jedná se o prodej služeb retailovým zákazníkům, domácnostem (dále jen zákazníci) v oblasti úklidu, stavebních prací, např. rekonstrukce bytových jader a koupelen, drobná údržba nebo péče o zahradu. Naším cílem je pomoci nabídnout zákazníkům ...
Více


Komunitní centrum Elpida

Projekt umožní vznik a rozvoj kulturně komunitního centra pro seniory,jehož cílem bude podpora soc.soudržnosti a soc.začleňování společenství v podobě propojování seniorů a osob ohrožených soc.vyloučením s místní komunitou.Za tímto účelem bude v rámci komunitního centra uskutečňována rozličná škála aktivit k přemostění bariér mezi oběma skupinami a zároveň bude přispívat k ...
Více