Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Modernizace AD v objektech Šromova

Projekt je zaměřen na modernizaci 3 azylových domů provozovaných v objektech Šromova 1 a 3, které jsme zahrnuli do jednoho projektu z logické vazby umístění v sousedících a do značné míry souvisejících objektech. Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytovaných sociálních služeb našich zařízení. Jedná se o Azylový ...
Více


Společně pro Prahu 7

Projekt Asociace občanských poraden (AOP) se zaměřuje na integraci cílové skupiny seniorů a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, specificky rodin s jedním rodičem samoživitelem, do komunity Prahy 7. Tohoto stěžejního cíle bude dosaženo skrze rozvoj a provoz našeho kulturně komunitního centra v Holešovicích. Ve prospěch cílových skupin budou ...
Více


Rozvoj služeb Komunitního centra Husitská

Projekt je přirozeným pokračováním dosud úspěšného projektu KC Husitská, jenž započal v lednu 2018 v partnerství R-mosty, z.s.,MČ Prahy 3 a Naděje (v18). Jedná se o jediný projekt neziskové organizace podpořený i investičně ve výzvě 17. Díky tomu má prostor namíru vybudované zázemí, dobré vybavení technikou a stavebními komplety, které ...
Více


Rozvoj a zlepšení služeb Komunitního centra pro Zotavení

Projekt zlepšuje a rozvíjí aktivity Komunitního centra pro zotavení, které integruje lidi s duševním onemocněním do běžného života společnosti a posiluje sociální soudržnost. Prostřednictvím evaluace stávajících aktivit a přenosu osvědčených zahraničních zkušeností budou zkvalitněny nabízené služby. Bude posílen dialog s veřejností ohledně problematiky duševních onemocnění. Nabídka služeb bude rozšířena o ...
Více


Celesta Praha z.ú. – Rozšíření aktivit sociálního podniku

Cílem projektu je rozšíření etablovaného sociálního podniku Celesta Praha, z. ú. , a to o nabídku služeb péče o domácnost. Díky rozšíření sociálního podniku o tuto službu dojde k navýšení počtu pracovních míst pro CS, vznikne 5 nových pracovních míst v celkovém rozsahu 2,5 úvazku pro osoby znevýhodněné na trhu ...
Více


Celesta Praha z.ú. – Rozšíření aktivit sociálního podniku

Cílem projektu je rozšíření etablovaného sociálního podniku Celesta Praha, z. ú. , a to o nabídku služeb péče o domácnost. Díky rozšíření sociálního podniku o tuto službu dojde k navýšení počtu pracovních míst pro CS, vznikne 5 nových pracovních míst v celkovém rozsahu 2,5 úvazku pro osoby znevýhodněné na trhu ...
Více


Komunitní centrum Žižkov II.

Projekt KCŽ II. je pokračováním místního komunitního centra, které na Žižkově úspěšně přispívá k aktivní participaci jeho klientů a posílení místní sociální soudržnosti. KCŽ II. nabídne otevřený kvalitní prostor pro každodenní interakci znevýhodněných skupin osob s cílem zapojit je do života komunity. Na projektu žadatel spolupracuje se 4 partnery, organizacemi ...
Více


Komunitní centrum InBáze 2020 II.

Projekt se složen z 5 KA a je zaměřen na min. 3000 oslovených a 800 zapojených účastníků. Díky projektu bude podpořeno min. 500 osob. Cílem je navázat na stávající činnost nízkoprahového komunitního centra pro migranty s důrazem na socio-ekonomicky ohrožené skupiny (senioři, matky s dětmi, ženy), realizovat KA a služby ...
Více


Sociální podnik Ben Becalel

Obsahem předkládaného projektu je založit nový sociální podnik Ben Becalel, jež vznikne transformací sociálního podniku Becalel při Židovské obci v Praze (dále jen ŽOP). Dojde k rozšíření činnosti o nový obor podnikání – knihařskou dílnu a navýšení počtu zaměstnanců z cílových skupin (dále jen CS) osob se zdravotním postižením a ...
Více


Sociální podnik Maple Crown

Obsahem předkládaného projektu je v souladu s Výzvou č. 34 OP PPR založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových podnikatelských aktivit. Záměrem žadatele je vybudovat dvě nové podnikatelské aktivity, po nichž registruje poptávku – pomocné služby (back-office) právnickým subjektům a kontaktní místo pro zákazníky cestovních kanceláří (front desk). ...
Více


Komunitní centrum Farni charity Praha 1 Nové Město

Projekt umožní rozvoj kulturně komunitního centra Farní charity na Praze 1 na adrese Žitná 35 Praha 1, jehož cílem bude podpora ohrožené cílové skupiny osob bez přístřeší nebo ohrožených bezdomovectvím aktivitami centra vedoucích k větší aktivizace CS a propojení s místními komunitami a prevenci sociálního vyloučení. Činnosti komunitního centra budou ...
Více


Sociální podnik ART4LEG: Výroba designových krytů protéz

Předmětem projektu je založení sociálního podniku zaměřeného na začlenění zdravotně postižených osob do výroby a prodeje designových krytů protéz a příbuzných produktů. Cílem je zapojit handicapované osoby do smysluplného projektu inovace stávajícího produktu ART4LEG a inovace výrobního procesu. Založením sociálního podniku najdou plnohodnotné uplatnění osoby s handicapem a budou mít ...
Více


Komunitní centrum při CČSH

Komunitní centrum na nám. Barikád 1, Praha 3 výrazně posílí sociální začleňování osob (110) z rodin v nepříznivé sociální situaci včetně s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou pomocí komunit.,sociálně intervenčních, sociálně aktivizačních, osvětových, výchovně vzdělávacích a zájmových aktivit,které napomůžou jejich přiblížení do života místní komunity v této soc.vyloučené lokalitě. Plánované aktivity pomůžou ...
Více


Sociální podnik Limpio SP, s.r.o.

Na základě projektu vznikne sociální podnik – úklidová firma Limpio SP, s.r.o., za účelem rozšíření počtu pracovních míst pro znevýhodněné osoby na trhu práce, v souladu s výčtem cílových skupin ve výzvě OP PPR č. 38. Projekt umožní firmě její vznik prostřednictvím nákupu nemovitých prostor zázemí – skladu vybavení, kanceláře ...
Více


Stabilizace a navýšení kapacity integrační dílny

V rámci projektu vytvoříme nová pracovní místa pro osoby s duševním onemocněním na pozici Pomocný zahradník ve stávající integrační dílně Kokoza, o. p. s.. Vytvoříme celkem 5 nových integračních pracovních míst, která budou zachována i po skončení projektu. Zároveň bude vytvořeno místo peer konzultanta pro další osobu z cílové skupiny. ...
Více


Komunitní centrum Údolní

Realizací projektu dojde k vybudování nového komunitního centra v ulici Údolní 1147, v k.ú. Braník, na Praze 4. Komunitní centrum bude primárně zaměřeno na podporu aktivizační programů pro osoby v seniorském věku, ale i na volnočasové aktivity pro širokou místní komunitu. Komunitní centrum bude o výměře 256 m2 podlahové plochy ...
Více


Azylový dům pro rodiny s dětmi, Horáčkova 1096/3, Praha 4

Předmětem realizace projektu jsou stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3, Praha 4 za účelem vybudování Azylového domu pro rodiny s dětmi o celkové kapacitě 35 lůžek. Azylový dům bude sloužit k ubytování rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou na dobu max. 1 roku. Azylový ...
Více


Prádelna SIRONA

Nově vzniklý sociální podnik prádelna SIRONA nabídne zaškolení a následný rozvoj kompetencí, dovedností a znalostí 4 znevýhodněným osobám. Konkrétně se bude jednat o dvě osoby z cílové skupiny osoby opouštějící institucionární zařízení dětský domov a dvě osoby z cílové skupiny nezaměstnané osoby starší 50 let. Prádelna SIRONA je zaměřena na ...
Více


Projekt Čoko(z)féra

Cílem projektu Čoko(z)féra je založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových podnikatelských aktivit. Během i po realizaci projektu poskytne Čoko(z)féra pracovní uplatnění osobám z cílových skupin příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů dále pak případně nezaměstnaným osobám. Principy sociálního podniku budou od ...
Více


Lidi lidem

V projektu vznikne Kulturně komunitní centrum, kde bude probíhat převážná část aktivit a setkání s CS . Většina projektových aktivit se bude odehrávat v MČ Praha 5, ale i v dalších MČ. Projekt se opírá o tři typy aktivit: prevence soc. vyloučení, sociálně kulturní a vzdělávací. Cílem je podchytit CS, ...
Více